ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Ďalšie vystúpenia slovenských europoslancov (10. - 13. 12. 2007)

Ďalšie vystúpenia slovenských europoslancov (10. - 13. 12. 2007)

Ďalšie vystúpenia slovenských europoslancov (10. - 13. 12. 2007)

Prinášame ďalšie vystúpenia slovenských europoslancov na briefingu 10. až 13. decembra 2007:
- Miroslav MIKOLÁŠIK
- Irena BELOHORSKÁ
- Peter ŠTASTNÝ
- Ján HUDACKÝ


Jednominútové vystúpenia (10. 12. 2007):
V rámci jednominútových vystúpení 10. 12. 2007 sa o slovo prihlásil aj europoslanec Ján HUDACKÝ (EPP-ED, SK), ktorý sa vyjadril k problematike interrupcií.
Poslancov informoval o rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 4. decembra 2007, podľa ktorého Zákon o umelom prerušení tehotenstva umožňujúci vykonávať interrupcie do 12. týždňa bez udania dôvodu nie je v rozpore s Ústavou SR. Ako v tejto súvislosti zdôraznil, "Ústava Slovenskej republiky pritom hovorí, že ľudský život je hodný ochrany už pred narodením".
Tento deň bude preto podľa jeho slov "bohužiaľ zapísaný v histórií Slovenska krvou detí, ktoré nedostanú šancu narodiť sa a žiť." Vyslovil tiež poľutovanie nad tým, že väčšina ústavných sudcov "nebola schopná nájsť dostatok odvahy na presadenie vyššieho princípu - ochrany života". Ospravedlňovať "potraty nenarodených detí tzv. ľudskými právami, resp. právami žien, ktoré nemajú nič spoločné s ľudskou prirodzenosťou a dôstojnosťou", je podľa Jána Hudackého "odsúdenia a poľutovaniahodné".

Rozprava o populačnej a bytovej štatistike EÚ (10. 12. 2007):
V rámci rozpravy o nariadení zaoberajúcom sa populačnou a bytovou štatistikou Únie vystúpil europoslanec Miroslav MIKOLÁŠIK (EPP-ED, SK).
Vo svojom príspevku zdôraznil, že exaktné a spoľahlivé údaje o obyvateľstve, domoch a bytoch v EÚ sú nevyhnutným predpokladom pre hodnotenie európskych politík, ako aj pre meranie dosiahnutého pokroku v jednotlivých členských štátoch.
Zdôraznil preto potrebu dôveryhodnosti a kvality týchto údajov vzhľadom na ich dôležitosť pre mnohé účely, vrátane určovania kvalifikovanej väčšiny v rámci hlasovania v Rade, či prideľovania zdrojov zo štrukturálnych fondov pre rozvoj menej prosperujúcich regiónov. Uviedol tiež, že právne predpisy musia byť orientované najmä na výsledky a nie na vstupné údaje, čím sa podľa jeho slov spoľahlivo zabezpečí potreba porovnateľnosti štatistických údajov.
Členské štáty EÚ by podľa Miroslava Mikolášika mali mať voľnosť pri výbere najlepších spôsobov a metód pri realizácii sčítania, "avšak pri zachovaní a rešpektovaní určitých záväzne stanovených štandardov a požiadaviek na kvalitu". Samozrejmosťou podľa jeho slov zostáva, že spracovávané témy, ako aj obdobia a lehoty na realizovanie sčítavania, musia byť pre všetky krajiny rovnaké. "Len týmto spôsobom sa zabezpečí transparentnosť, spoľahlivosť a porovnateľnosť výsledkov sčítania, ktoré predstavujú dôležitý faktor pri realizácii mnohých cieľov", uviedol na záver svojho príspevku.

Vysvetlenie hlasovania k správe o nariadení zaoberajúcom sa zriadením spoločného podniku iniciatívy pre inovačné lieky (11. 12. 2007):
V rámci tzv. vysvetlení hlasovania vystúpil europoslanec Miroslav MIKOLÁŠIK (EPP-ED, SK), ktorý sa vyjadril k správe o zriadení spoločného podniku iniciatívy pre inovačné lieky.
Poslancov informoval, že v hlasovaní podporil návrh tohto nariadenia Rady, pretože je podľa neho významným krokom k potrebnému posilneniu výskumu a inovácií.
"Nariadenie som jednoznačne podporil z dvoch podstatných dôvodov - ako lekár a ako člen združenia malých a stredných podnikov", uviedol a vyslovil presvedčenie, že blaho pacientov a zabezpečenie lepšej starostlivosti, hlavne pri vážnych ochoreniach, by malo byť v Európskej únii prioritou. Za nariadenie podľa jeho slov hlasoval tiež preto, že sa teší zo zriadenia tohto prvého verejno-súkromného partnerstva, ktoré zahŕňa financovanie spolupráce medzi malými a strednými podnikmi, univerzitami, výskumnými centrami, akadémiami a spoločnosťami, ktoré sú členmi Európskej federácie farmaceutického priemyslu a združení
Iniciatíva pre inovačné lieky je podľa jeho slov jedinečnou iniciatívou a s rozpočtovými prostriedkami vo výške 2 miliardy eur do roku 2013 bude mať veľmi pozitívny dopad na rýchlejšiu distribúciu vhodnejších a bezpečnejších liekov občanom. "Som rád, že iniciatíva pre inovačné lieky umožní zlepšenie výskumu a tým aj vyvíjanie lepších liekov na liečenie zanedbávaných chorôb", zdôraznil vo svojom vystúpení.

Rozprava o spolupráci medzi Agentúrou Európskej únie pre základné práva a Radou Európy (12. 12. 2007):
Slovenská europoslankyňa Irena BELOHORSKÁ (NA, SK) v rámci rozpravy o spolupráci medzi Agentúrou pre ľudské práva a Radou Európy uviedla, že primárnym problémom nie je stret kompetencií týchto dvoch inštitúcií, ale skôr stret kompetencií medzi Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu a Európskym súdnym dvorom v Luxemburgu. "Oba tieto súdy majú právomoc konať v oblasti porušovania ľudských práv a existuje aj niekoľko súdnych rozhodnutí, v ktorých si tieto súdy protirečili", uviedla. Väčšina prípadov sa podľa jej slov týkala článku 6 a 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv v konaniach o porušovaní hospodárskej súťaže.
Charta základných práv Európskej únie a Európsky dohovor o ochrane ľudských práv, ku ktorému sa Európska únia hlási, sú podľa Ireny Belohorskej síce podobné, no predsa rozdielne dokumenty. Agentúra Európskej únie pre základné práva má podľa jej slov skôr právomoci monitorovacieho a asistenčného charakteru a keďže sú jej právomoci obmedzené, jej činnosť by nemala Rade Európy konkurovať, ale naopak, skôr ju dopĺňať. "V každom prípade bude nutné venovať sa tejto problematike ďalej, keď Charta základných práv nadobudne záväznosť", uviedla v závere svojho príspevku.


Rozprava o hospodárskych a obchodných vzťahoch s Kóreou (13. 12. 2007):
V rozprave o hospodárskych a obchodných vzťahoch s Kóreou vystúpil slovenský europoslanec Peter ŠTASTNÝ (EPP-ED, SK).
Vo svojom príspevku zdôraznil, že pri vyjednávaniach o dohode o voľnom obchode s touto krajinou by si EÚ mala všímať skúsenosti USA a mala by si uvedomiť, že Kórea ešte stále neuplatňuje niektoré medzinárodné normy v oblasti automobilového, ale aj v oblasti farmaceutického, kozmetického či elektronického priemyslu. Zlepšenia sú podľa jeho slov nutné aj v oblasti ochrany autorských práv.
"Tieto problémy musia byť doriešené ešte predtým, než pristúpime k podpísaniu dohody o voľnom obchode, v opačnom prípade by som Európskej komisii odporučil tento dokument nepodpisovať", uviedol vo svojom príspevku.
Ako ďalej zdôraznil, osobne obdivuje ekonomický zázrak Južnej Kórey, ktorá je štvrtým najväčším obchodným partnerom EÚ, a vyjadril presvedčenie, že k tomu prispela silná demokracia v tejto krajine. "Človeku je preto ľúto ich bratov a sestier zo Severnej Kórey", uviedol a dodal, že EÚ by mala byť v tejto súvislosti pripravená čo najviac napomáhať vytvoreniu situácie, ktorá by týmto krajinám priniesla "podobne emocionálne zjednotenie, ako tomu bolo v prípade východného a západného Nemecka".

Vysvetlenie hlasovania (13. 12. 2007):
V rámci vysvetlení hlasovania vystúpil slovenský europoslanec Miroslav MIKOLÁŠIK (EPP-ED, SK), ktorý sa vyjadril k problematike lodných nešťastí v Čiernom mori a znečisťovania morí ropou.
Vo svojom príspevku pripomenul, že Čierne more sa stáva jednou z hlavných trás zvyšujúceho sa exportu ropy v tomto regióne, a tiež miestom častých havárií tankerov alebo nákladných lodí. "Počas silných búrok sa tu potopilo alebo stroskotalo už 12 plavidiel", uviedol a dodal, že tieto udalosti mali nemalé následky na ľudské životy a spôsobili ekologické katastrofy veľkých rozmerov.
Ako príklad uviedol situáciu spred 18 rokov, kedy pri havárii tankera Exxon Valdez v aljašských oblastiach unikla ropa a jej následky zostali viditeľné až dodnes.
Vzhľadom na to, že denne sa preplaví svetovými morami v priemere 200 tankerov, označil za nevyhnutné prísne a pravidelné monitorovanie situácie v Čiernom mori a v iných moriach. "Myslím si, že členské štáty, aj krajiny susediace s EÚ, by mali dôkladnejšie zaručovať uplatňovanie existujúcich právnych predpisov a lodných noriem v oblasti námornej bezpečnosti", uviedol a dodal, že by tiež uvítal urýchlenie rokovaní v Rade a prijatie spoločných pozícií k zostávajúcim legislatívnym aktom v treťom námornom balíku o námornej bezpečnosti.
- Zuzana Repková - Tlačový atašé -
23.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet