ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Prečo sa nerealizuje výstavba bytov?!

Prečo sa nerealizuje výstavba bytov?!

Prečo sa nerealizuje výstavba bytov?!

Stará Turá - Nakoľko viac občanov nášho mesta žiadalo informáciu, prečo sa v súčasnosti nerealizuje bytová výstavba, vznikla potreba podať vysvetlenie a to najmä tým, ktorí majú o výstavbu domu záujem. V úvode treba uviesť, že vedenie mesta má záujem riešiť problematiku výstavby bytových domov a podniklo kroky k realizácii.


Nakoľko v súčasnosti jedinou, po všetkých stránkach pripravenou, je lokalita nad Chiranou, je v záujme mesta dokončiť výstavbu bytových domov podľa schválených projektov na kapacitu vybudovanej infraštruktúry. Konkrétne sa jedná o výstavbu sekcie A a B v celkovom počte 12 bytov (6+6), na ktorú bolo v r. 1997 vydané právoplatné stavebné rozhodnutie. Ide o byty vyššieho štandardu (3– 4 izbové) so zámerom odpredaja do osobného vlastníctva. V súlade s uvedeným mesto vypísalo vo februári 2007 ponuku investorom, ktorú zopakovalo v mesiaci máji. Na ponuku reagovali dvaja záujemci, z ktorých jeden si vykonal i prieskum záujmu o takéto byty (49 záujemcov). Uvedené ponuky boli prerokované v komisii pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu a touto boli odporučené. Na základe tejto skutočnosti mesto spracovalo materiál pre rokovanie MsZ v auguste 2007. Každý materiál pre rokovanie MsZ je vopred prerokovaný v mestskej rade. Zo zdanlivo kladne sa črtajúceho vývoja problému výstavby bytov nastal zvrat pri prerokovávaní v mestskej rade. Pri prerokovávaní bodu programu výstavby v lokalite nad Chiranou bolo spochybnené kladné stanovisko komisie výstavby, ÚP a D a vznesená požiadavka na prehodnotenie už schváleného projektu sekcie A a B. Taktiež bola mestská rada informovaná o nesúhlase občanov bývajúcich v tejto lokalite (ako v individuálnej výstavbe tak v nájomných bytoch) s ďalšou výstavbou a o existujúcej petícii občanov proti uvedenej výstavbe, ktorá bola v tom dni doručená na MsÚ. Na základe uvedených problémov primátorka mesta rozhodla o stiahnutí tejto problematiky z rokovania MsZ s tým, že komisia výstavby, ÚP a dopravy dostala za úlohu vybrať lokality pre ďalšiu bytovú výstavbu. Zároveň bol projekt sekcie A a B zapožičaný na posúdenie architektovi. Výsledkom tohto posúdenia bolo podporné stanovisko v pokračovaní výstavby za určitých podmienok. Podaná petícia občanov vedená proti ďalšej výstavbe v lokalite nad Chiranou bola mestom zamietnutá z dôvodu formálnych nedostatkov, keďže k podaniu bola pripojená iba fotokópia textu pôvodnej petície z 19. 12. 2005 vedená k inému problému a mestom vybavená. Komisia výstavby, ÚP a dopravy samostatne a na stretnutí s poslancami odporučila tri lokality pre ďalšiu výstavbu bytových a rodinných domov a neodporučila v pokračovaní výstavby sekcie A a B. Za tejto situácie boli spracované materiály pre rokovanie MsZ 25. 10. 2007 a nie je vylúčené, že prebiehal lobing proti výstavbe. Pred rokovaním MsZ primátorka mesta podala informáciu o odstúpení jedného zo záujemcov o výstavbu sekcie A a B. Na rokovaní mestského zastupiteľstva sa zúčastnili i niekoľkí občania, ktorí v priebehu rokovania dostali priestor na vyjadrenie svojho stanoviska proti pokračovaniu výstavby v lokalite nad Chiranou. V tejto atmosfére poslanci väčšinou hlasov schválili mimo iného i nové lokality na výstavbu. Návrh na výstavbu sekcie A a B v lokalite nad Chiranou neschválili svojim nerozhodným postojom, nakoľko pri hlasovaní za návrh hlasovali 4 poslanci a 9 poslancov sa hlasovania zdržalo. V mesiaci október bola opätovne mestu doručená „Petícia občanov“, vedená proti pokračovaniu výstavby v lokalite nad Chiranou a za výstavbu detského ihriska v tomto priestore, ktorá je v súčasnosti v riešení. Čo na záver? Aká je odpoveď, kedy bude pokračovať výstavba bytov v Starej Turej, ktorá je pre mesto a jej občanov prepotrebná? Sú len dve možnosti. Prvá - rýchlejšia a podľa môjho názoru spravodlivá – zmena postoja poslancov pri zohľadnení pripomienok architekta, s maximálnym využitím už vynaložených prostriedkov (projekt, pripravené inžinierske siete ... cca 500 tis. Sk) pre výstavbu sekcie A a B a postupnou prípravou nových schválených lokalít. Druhá, ktorá je behom na dlhé trate - čo znamená čakať, kým prejdú legislatívnou prípravou nové lokality a umŕtvením vynaložených prostriedkov pre výstavbu sekcie A a B. Zdroj: Staroturiansky spravodaj č. 12 / 2007
- Mgr. Ján Tomeš - zástupca primátorky mesta -
02.01.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet