ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Príhovor starostky Podolia

Príhovor starostky Podolia

Príhovor starostky Podolia

Prinášame príhovor starostky obce Podolie - Mgr. Anny Čechvalovej, kde informuje občanov o dianí v tejto obci.
Touto formou sa im prihovorila v decembrovom vydaní obecných novín, kde zhodnotila najpálčivejšie problémy Podolia a načrtla aj niektoré aktivity pre rok 2008.


Vážení spoluobčania! Dovoľte mi, aby som Vás oboznámila s dianím v našej obci. Dokončili sme zmeny všetkých nájomných zmlúv v nebytových priestoroch obce. Po aktualizovaní zmlúv s nájomcami v priestoroch zdravotného strediska boli uzatvorené nové nájomné zmluvy kvetinárstva, kaderníctva a predajne Market. Výšku nájmov nájdete v uzneseniach obce alebo na webovej stránke obce Podolie. Nájom sme museli upraviť aj predajcom, ktorí chodia predávať do kultúrneho domu a veľmi konfliktná bola úprava nájmu pre stužkové. V predchádzajúcom období bol účtovaný nájom 5.000,- Sk. vtedy sa nesledovala spotreba energií a platilo sa paušálne. Teraz, po započítaní reálnej spotreby plynu, energií a všetkých ostatných nákladov, nájom stužkovej vychádza minimálne 10.500,- Sk. je nemysliteľné, aby sme z daní našich občanov dotovali takéto akcie, ako to bolo v minulosti. Prevádzka budovy akou je kultúrny dom je nákladná a všetko zariadenie „dosluhuje“. Postupne sme začali obnovovať zariadenia do ktorých za minulé roky nič nebolo investované. Kúpili sme nové ohrievače vody, teraz sa vymieňa ozvučovacia technika. Je len smutné to, že sa z nájmov minulých rokov na tieto výmeny nedalo ušetriť, pretože boli nereálne nízke. V roku 2007 sme z environmentálneho fondu dostali na dostavbu hlavného kanalizačného zberača PRESSKAN spolu 6 miliónov Sk, ktoré sme použili na prepojenie kanalizačného zberača vo Veľkom Orvišti, čím sa toto vodné dielo stalo funkčným. Keďže sme sa nemohli dohodnúť s majiteľom pozemku cez ktorý bola pôvodná trasa plánovaná museli sme urobiť zmenu stavby pred dokončením a zmeniť pôvodne naplánovanú trasu. Z tejto dotácie sme použili časť prostriedkov na doasfaltovanie ciest v Podolí v súlade s projektom stavby. Z dotácie Environmentálneho fondu sú peniaze úzko špecifikované a ich použite je kontrolované. Dostali sme ich na výstavbu hlavného kanalizačného zberača a nie napríklad na budovanie prípojok v obci. Taktiež i v minulosti to bolo takto. Napríklad aj kanalizačné prípojky na Slnečnej ulici sme museli zaplatiť z našich rozpočtových zdrojov vo výške 1,2 mil. Sk. Zmluva o spoluinvestorstve s Trnavskou vodárenskou spoločnosťou a.s. (ďalej len TAVOS) nás zaväzovala ku kolaudácii hlavného kanalizačného zberača v úseku Piešťany – Veľké Orvište o dĺžke cca 3,7 km a z toho k následnému predaju cca 1,5 km spoločnosti TAVOS spolu za cenu 5 mil. Sk. sumu 3,5 mil. Sk dostal PRESSKAN už v rokoch 2005 a 2006. Do konca roku 2007 mal TAVOS doplatiť združeniu PRESSKAN 1,5 mil. Sk. Už v minulých rokoch sa naša obec pokúšala stať sa akcionárom TAVOS, a.s., no nepodarilo sa jej to. V súčasnej dobe sme uskutočnili nové rokovania s TAVOS o prijatí obce Podolie za akcionára. S našim prijatím už súhlasia za podmienok, že za investíciu obcí združených v PRESSKAN do kanalizačného zberača budú prevedené na obec akcie v hodnote vloženého majetku. Jedna akcia má hodnotu 1.000,- Sk. Vklad obcí bude iba vo výške, ktorú sami investovali do zberača, nie teda jeho celá hodnota, ktorá bola vytvorená z dotácií Enviromentálneho fondu. Týmto sa nám naskytla veľká šanca, že vodárenská spoločnosť pre nás získa z kohézneho fondu potrebné financie a vybuduje kanalizáciu v našej obci. V súčasnej dobe zadala spoločnosť TAVOS vypracovať projekt na kombinovanú kanalizáciu Podolia, teda gravitačno-tlakovú. Náklady na odkanalizovanie našej obce budú podľa prepočtov odborníkov 116 mil. Sk. Po úplnom dokončení cesty na ulici Slnečná v mesiaci august sme chceli začať s jej kolaudáciou. No keďže sa pri jej stavbe nepostupovalo v súlade so stavebným povolením, museli sme najprv urobiť zmenu stavby pred dokončením. Napríklad pod cestou neboli v stavebnom povolení uvedené všetky parcely na ktorých sa cesta nachádza i keď sú vo vlastníctve obce. Na prečerpávaciu šachtu pred domom č. 361 manželov Kikových sme museli dať dodatočne vypracovať projekt, pretože na ňu nebolo vydané stavebné povolenie. Pred tromi rokmi bol na rekonštrukciu ZŠ spracovaný projekt, ktorý vtedy nebol úspešný. Začiatkom roku 2008 vyhlási Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja znovu výzvy na projekty rekonštrukcie a modernizácie škôl z eurofondov. Projekty, ktoré budeme podávať musia mať už právoplatné stavebné povolenie, ktoré momentálne vybavujeme. Za týmto účelom sme dali obnoviť stavebný projekt, ktorý bol použitý i pri prvej žiadosti. Preto sme nemuseli znovu investovať prostriedky do stavebných projektov. Takto v minulosti vložené peniaze nevyjdú nazmar. Keďže naša obec nemala doteraz vypracovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý treba mať spracovaný, pokiaľ sa chceme uchádzať o peniaze z eurofondov, dali sme ho vypracovať a je práve pred dokončením. Obecné zastupiteľstvo by ho malo schvaľovať v januári 2008. Územný plán obce (územno-plánovacia dokumentácia) je v štádiu konceptu. Jeho verejné prerokovanie sa uskutočnilo žiaľ za veľmi slabej účasti občanov. Tento dokument by mal byť podľa harmonogramu dokončený do júna 2008. Ako je nám všetkým známe, naša obec nie je vlastníkom voľných pozemkov vhodných na výstavbu bytov alebo rodinných domov. Preto sme museli pristúpiť k ich vykupovaniu od občanov. Výstavba bytov a domov je našou prioritou, pretože naša obec je prestárla. Jediným spôsobom ako sem pritiahnuť i mladých ľudí, je zabezpečiť im byty, stavebné pozemky alebo staršie domy na prestavbu. Za týmto účelom sme kúpili stavebný pozemok (oproti reštaurácii), ktorý bude slúžiť na stavbu bytovky. Sme v rokovaní i s ďalšími vlastníkmi pozemkov, ktoré by boli pre obec zaujímavé a tiež sa snažíme sprostredkovávať aj predaje starších domov novým majiteľom. Stále veľkým a ťažko riešiteľným problémom je komunálny odpad. Náklady na odvoz a skladovanie odpadu u firiem, ktoré nám zabezpečujú odvoz odpadu stále narastajú. Oproti roku 2006 sa nám podarilo znížiť platby za smeti u týchto firiem približne o 200.000,- Sk. No stále doplácame ročne ešte ďalších 200.000,- Sk, ktorými obec dotuje vývoz komunálneho odpadu. Preto pre rok 2008 navrhujeme zvýšiť poplatky za žetóny. Poplatok za čierny žetón (110 litrová nádoba) bude 45,- Sk a za žltý žetón (120 litrová nádoba) 52,- Sk. Tam, kde sa neuplatňuje množstevný zber, navrhujem zvýšiť daň na 0,80,- Sk/ deň, čo je 292,- Sk/rok na osobu. Ak si napríklad 4-členná rodina kúpi 24 žetónov po 52,- Sk, zaplatí za rok 1248,- Sk, čo je v prepočte 312 korún na osobu. Táto suma môže byť menšia pokiaľ budeme oveľa viac separovať komunálny odpad. Za odvoz separovaného odpadu občan zatiaľ neplatí. Chcela by som Vás oboznámiť, že sme v našej obci začali zberať prepálený olej z domácností. Doma ho môžete zlievať do plastových fliaš a odovzdať vo dvore prevádzok oproti fary. Tento použitý olej sa používa ako surovina pri výrobe bionafty. Aj technika, ktorú používame na prevádzkach dosluhuje. Multicar je v dezolátnom stave. Kosačky, ktoré používame na kosenie ihriska, sa stále kazia a ich prevádzka je už nerentabilná. Preto musíme v roku 2008 obnoviť časť vozového parku.
- Podolské noviny - december 2007, ročník VIII. -
09.01.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet