ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Úver z ktorejkoľvek krajiny EÚ bude pre euroobčanov čoskoro skutočnosťou

Úver z ktorejkoľvek krajiny EÚ bude pre euroobčanov čoskoro skutočnosťou

Úver z ktorejkoľvek krajiny EÚ bude pre euroobčanov čoskoro skutočnosťou

Poslanci Európskeho parlamentu schválili v druhom čítaní smernicu o spotrebiteľskom úvere, ktorej cieľom je umožniť európskym občanom žiadať o spotrebiteľský úver v ktorejkoľvek krajine EÚ a zabezpečiť pritom vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa proti nekalým praktikám poskytovateľov. Nová legislatíva sa má vzťahovať len na úvery do určitej výšky a nezahŕňa hypotekárne úvery ani pôžičky na kúpu pozemkov.


Schválená smernica má uľahčiť bankám a iným finančným inštitúciám v celej EÚ poskytovať spotrebiteľské úvery občanom ďalších členských krajín Únie, teda nielen občanom štátu, v ktorom má daná finančná inštitúcia svoje sídlo. Spotrebiteľom to prinesie väčšie možnosti výberu medzi poskytovanými pôžičkami a tiež jednoduchšie možnosti porovnávania dostupných úverových produktov. Spotrebiteľské úvery pritom v súčasnosti využíva mnoho Európanov, pričom medzi najčastejšie účely patrí nákup nábytku, spotrebičov či automobilov. Celoeurópskym zosúladením piatich základných sfér (predbežných informácií o zmluve, informácií uvedených v zmluve, ročnej percentuálnej miere nákladov, práva na odstúpenie od zmluvy a práva na predčasné splatenie) má dôjsť k vytvoreniu skutočného jednotného trhu pre spotrebiteľské úvery, keďže veritelia už nebudú prispôsobovať svoje produkty rozdielnym vnútroštátnym právnym predpisom v jednotlivých členských štátoch, ale len spoločnej smernici. Rozsah platnosti smernice Čo sa týka výšky úverov, na ktoré sa má smernica vzťahovať, sa zástupcovia Parlamentu a Rady dohodli na kompromise. Nové pravidlá budú teda platiť pre pôžičky vo výške 200 - 75 000 eur (približne 6 500 - 2 440 000 Sk) uzatvorené na dobu dlhšiu ako jeden mesiac. Na úvery so sumami vyššími než sú uvedené hodnoty by sa aj naďalej mali vzťahovať vnútroštátne predpisy. Smernica sa bude okrem bežných spotrebiteľských úverov vzťahovať aj na úvery poskytované prostredníctvom štandardných kreditných kariet (napr. MasterCard, Visa, AmEx, atď.), nebude sa však týkať debetných kariet, hypotekárnych úverov ani pôžičiek na kúpu pozemkov. Informácie pre žiadateľov Smernica prinesie bankám a iným veriteľom povinnosť poskytovať viaceré informácie o úvere už v reklamných materiáloch. Poskytovať budú tiež informácie o úrokovej miere a všetkých poplatkoch, ktoré sú súčasťou celkovej ceny úveru, a pravidlá budú zosúladené aj v prípade informácií uvádzaných priamo v úverovej zmluve. Zosúladené budú tiež definície pre kalkuláciu ročnej percentuálnej miery nákladov, pričom všetky predzmluvné informácie budú žiadateľom o úver poskytované prostredníctvom vyplnenia štandardného európskeho formulára pre spotrebiteľský úver. Právo predčasného splatenia úveru V najspornejšej časti smernice - práva spotrebiteľa na predčasné splatenie - sa napokon podarilo Parlamentu a Rade, ale aj väčšine europoslancom navzájom, nájsť zhodu. Nová smernica teda spotrebiteľom prinesie možnosť predčasne splatiť požičaný úver, kým veriteľom zároveň poskytne právo v objektívne odôvodniteľných prípadoch žiadať za týmto krokom vzniknuté náklady kompenzáciu. Smernica pritom špecifikuje kalkuláciu pre výpočet takejto kompenzácie a udáva jej maximálnu možnú percentuálnu výšku. Definuje tiež prípady, za ktorých banky a ostatní veritelia kompenzáciu požadovať nemôžu, ako aj špecifické situácie, za ktorých môžu členské krajiny bankám výnimočne povoliť žiadať vyššiu kompenzáciu, než je stanovené maximum. K tomu by malo podľa smernice dôjsť jedine v prípade, že banka preukáže, že jej strata zapríčinená predčasným splatením prekročila maximálnu základnú hodnotu definovanú v smernici. Výška kompenzácie požadovaná od klienta však nesmie prekročiť úrokové sadzby, ktoré by klient platil v prípade, že by si dĺžku úveru neskrátil. Právo odstúpenia od úverovej zmluvy Smernica prinesie spotrebiteľom aj právo odstúpenia od uzatvorenej zmluvy v priebehu 14 dní od jej uzatvorenia. Čo bude nasledovať Smernica teraz poputuje do Rady, kde sa vzhľadom na vopred vyjednanú dohodu taktiež očakáva jej hladké schválenie. Do platnosti nasledovne vstúpi 20 dní po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ a členské krajiny dostanú 2 roky na jej prevedenie do svojich národných právnych predpisov. V súčasnosti platná smernica 87/102/ES teda prestane platiť 2 roky po vstupe nových pravidiel do platnosti. Súčasný stav Súčasná smernica o spotrebiteľskom úvere (87/102/ES) bola prijatá v roku 1987 a ustanovujú sa v nej len základné opatrenia týkajúce sa ochrany spotrebiteľa. Vzhľadom na to, že sa zakladá len na minimálnej harmonizácii, takmer všetky členské krajiny EÚ hranicu stanovených spoločných noriem prekročili, čo sťažilo vytvorenie jednotného európskeho trhu. Rozprava (15. 01. 2008): V rámci rozpravy o tejto problematike vystúpila slovenská europoslankyňa Zita PLEŠTINSKÁ (EPP-ED, SK), ktorá ocenila, že spravodajcovi k tejto správe, poslancovi Kurtovi Lechnerovi, sa novými pozmeňujúci návrhmi podarilo zjednodušiť "príliš komplikovaný a byrokratický návrh Rady". Pri príležitosti tejto rozpravy tiež prítomnú eurokomisárku pre ochranu spotrebiteľa Meglanu KUNEVA upozornila na nezastupiteľnú úlohu spotrebiteľských organizácií, ktoré musia podľa jej slov dostať "zaslúžený priestor v každom členskom štáte Únie, aj adekvátnu podporu zo strany Komisie". Aby sa zlepšila kvalita ochrany spotrebiteľa, musia sa podľa poslankyne Pleštinskej jednotlivé spotrebiteľské organizácie finančne posilniť, aby mohli vzdelávať spotrebiteľov a poskytovať nezávislé poradenstvo aj vo veci spotrebiteľských úverov, hlavne pre najviac zraniteľné skupiny spotrebiteľov. Vysvetlenia hlasovania (16. 01. 2008): Poslankyňa Zita PLEŠTINSKÁ (EPP-ED, SK) vystúpila k tejto téme aj v rámci vysvetlení hlasovania, kde uviedla, že hlasovala za predloženú smernicu, pretože znamená významný krok vpred k ochrane zmluvnej slobody a posilňovania zodpovedného rozhodnutia spotrebiteľa. Je však podľa nej potrebné mať na mysli, že väčší počet predpisov neznamená automaticky vyššiu ochranu spotrebiteľa. Ako dodala, priveľa informácii môže naopak u neskúsených spotrebiteľov spôsobiť ešte väčší zmätok a tým sa smernica minie účelu jednoduchosti a transparentnosti. "Navyše sú s nimi spojené aj zvýšené náklady, ktoré v konečnom dôsledku musí znášať spotrebiteľ", upozornila. Aj napriek pretrvávajúcemu záujmu predaja na splátky a využívania produktov spotrebiteľského úveru si podľa poslankyne Pleštinskej málokto zo spotrebiteľov uvedomuje riziká, ktoré sú s nimi spojené, ako napr. možnosť, že by v dôsledku choroby či straty zamestnania nedokázal dohodnuté splátky splácať. Napriek tomu však vyjadrila presvedčenie, že prijatá smernica pomôže spotrebiteľom urobiť dobré rozhodnutie na základe rýchleho a jednoduchého porovnania viacerých ponúk domácich aj cezhraničných poskytovateľov.
- Zuzana Repková - Tlačové oddelenie EP - slovenský sektor -
18.01.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet