ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 6, 7 a 8

PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 6, 7 a 8

PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č.  6, 7 a 8

Vnútime stúpanie miezd, ale tieto budú pre robotníctvo bez úžitku, lebo súčasne vyvoláme stúpnutie cien všetkých nutných životných potrieb pod zámienkou, že je to následok poklesu roľníctva a chovu dobytka.


Protokol č.6


Monopoly, závislosť gójskeho poriadku na nich

Čoskoro začneme zariaďovať obrovské monopoly, obrovské nádrže majetku, na ktorých budú závislé aj veľké majetky Gójov, takže sa zrútia v deň, ktorý bude nasledovať po politickej katastrofe, práve tak, ako štátny úver ... Tu prítomní ekonómovia (gazdovia) uvážte pozorne význam tohto plánu ... Všetkými prostriedkami musíme rozvinúť význam našej vrchnej vlády a vydávať ju za ochrankyňu a čarodejku všetkých, ktorí sa nám dobrovoľne podrobia.

Zbavenie šľachty (aristokracie) pôdy

Šľachta Gójov, ako politická moc, je odstánená, o tú už nemusíme mať starosť. Ale ako vlastníčka pôdy je dosiaľ škodlivá preto, lebo je vo svojom živobytí nezávislá, preto treba, aby sme ju za každú cenu pozbavili pôdy.

Zadĺženosť pôdy

Najlepším prostriedkom k tomu je zvýšenie daní a hypotekárnych dlhov. Tieto opatrenia uvedú pozemkový majetok v bezpodmienečnú závislosť. Keď šľachta Gójska svoj život nebude môcť udržať malými dedičstvami, čoskoro zmizne.

Obchod, priemysel a špekulácia

Súčasne musí byť dôrazne podporovaný obchod a priemysel a najmä - špekulácia, ako činnosť, ktorá má pôsobiť ako protiváha proti samotnému priemyslu. Bez špekulácie by priemysel rozmnožil súkromný kapitál, čím by pomohol i ku zlepšeniu stavu poľnohospodárstva tým, že by oslobodil pôdu od zadĺženia u hypotečných bánk. Preto je potrebné veci zariadiť tak, aby priemysel vycical kapitál z pôdy i pracujúcich rúk a prostredníctvom špekulácie zaviedol peniaze celého sveta do našich rúk, čím vyhodí všetkých Gójov do radov proleteriátu. Títo musia sa potom pred nami skloniť, aby mohli uhájiť právo na púhy život.

Prepych

Na zbankrotovanie Gójskeho priemyslu pustíme na pomoc špekuláciou od nás medzi Gójmi rozšírenú potrebu prepychu -všetko pohltiaceho prepychu.

Stúpanie mzdy a zdraženie všetkých životných potrieb

Vnútime stúpanie miezd, ale tieto budú pre robotníctvo bez úžitku, lebo súčasne vyvoláme stúpnutie cien všetkých nutných životných potrieb pod zámienkou, že je to následok poklesu roľníctva a chovu dobytka.

Anarchia a alkoholizmus

Ďalej hlboko a umele podkopeme prameň tvorivej práce tým, že robotníkom naočkujeme anarchistické ideje a povzbudíme ich k používaniu alkoholu. Súčasne postaráme sa, aby všetky duchovné sily Gójov boli zo zeme vyhnané.

Tajný význam propagandy hospodárskych teórií

Aby skutočný stav vecí Góji v čas nespozorovali, budeme ho maskovať pretváračnými snahami v prospech pracujúcich tried a rozvinieme veľké hospodárske boje o princípy, pre ktoré sa prevádza živá propaganda prostredníctvom našich hospodárskych teoretikov.


Protokol č.7


Cieľ usilovného zbrojenia

Usilovné zbrojenie, rozmnoženie policajných orgánov-sú dôkazy prevádzania vyššie ukázaných plánov. Treba docieliť takého stavu, aby vo všetkých štátoch, vyjmúc nás, boli jedine masy proletárov, niekoľko nám oddaných milionárov, polícia a vojsko.

Kvasenie, rozpory a nepriateľstvá v celom svete

Po celej Európe a vo všetkých čiastkach sveta musíme vyvolať kvasenie a nepriateľstvá. Toto prinesie nám dve výhody: po prvé: budú nás rešpektovať všetky štáty, dobre vediac, že hocikedy môžeme vyvolať nepokoje, alebo poriadok. Všetky tieto štáty zvykli si vidieť v nás nevyhnutný tlak. po druhé: Intrigami zapletieme všetky nitky, pretiahnuté do všetkých štátnych kabinetov politikov, hospodárskymi zmluvami, alebo dlžobnými úpismi. Aby sme toto docielili, je potrebné, aby sme sa vyzbrojili veľkou prefíkanosťou v čase vyjednávania dohody; v oficiálnom jazyku budeme sa držať inej taktiky: budeme sa pretvarovať, že sme čestní a zhovorní. Týmto spôsobom národy i vlády Gójov, ktoré sme naučili vidieť len reklamu, vonkajšiu stranu toho, čo im predstavujeme, ešte nás prijmú ako dobrodincov a Spasiteľov ľudstva

Skrotenie odporu Gójov vojnami a svetovou vojnou

Na každý odpor musíme byť pohotoví so susedmi odpovedať vojnou tomu štátu, ktorý sa nám opovážil odporovať. V tom prípade, že by sa aj susedia rozhodli kolektívne vystúpiť proti nám, musíme vynútiť odpor-svetovou vojnou.

Tajomstvo - úspech politiky

Hlavný úspech politiky spočíva v tajomstve jej podnikania. Slovo nesmie zodpovedať činom diplomata. Gójske vlády musíme prinútiť, aby robili opatrenia, ktoré by náš široko založený plán, blížiaci sa už ku svojmu vítaznému koncu, podporovali tak, aby trpeli tlak nami tajne vzbudeného, naoko verejne vzbudeného mienenia, ktoré sme už skutočne zorganizovali pomocou takzvanej tlačovej veľmoci. Táto veľmoc až na malé, nepatrné výnimky, s ktorými už nepočítame, je v našich rukách.

Americké, čínske a japonské kanóny

Aby som jedným slovom vyjadril náš systém skrotenia Gójskych vlád v Európe: jednej z nich ukážeme svoju silu terorom a ostatným, ak by sa dopustili proti nám povstania, odpovieme americkými, činskymi a japonskými kanónmi.


Protokol č.8


Dvojzmyselné vysvetlovanie právneho poriadku

Musíme sa zabezpečiť každou zbraňou, ktorú by naši odporcovia mohli použiť proti nám. Musíme hľadať vybrané výrazy a háčiky právneho slovníka pre tie prípady ospravedlnenia, ktoré sa môžu zdať nespravodlivé a smelé, pretože tieto rozhodnutia treba vyjadriť takým spôsobom, aby sa zdali byť pravidlom právneho charakteru najvyššej mravnosti.

Spolupracovníci massonskej správy

Naša správa musí byť obklúčená všetkými silami civilizácie, prostred ktorej pracuje. Ona sa obklopí žurnalistami,pravotármi,praktikmi,administrátormi, diplomatmi a okrem týchto ľudí, vycvičenými najdokonalejšou zvláštnou výchovou v našich zvláštnych školách.

Zvláštne školy a nadškolná vzdelávajúca výchova

Títo ľudia, poznajúci všetky tajomstvá sociálnej existencie, budú ovládať všetky jazyky, zostavené z politických slov a písmen. Budú vyškolení v každej akosti ľudskej povahy so všetkými citlivými strunami ľudského duch, na ktorých im budú hrať. Tieto struny sú : stav vývinu rozumu Gójov s ich tendenciou, nedostatkami, chybami i vlastnosťami tried a stavov. Je jasné, že títo geniálni spolupracovníci našej vlády, o ktorých rozprávam, nebudú vyberaní zo stredu Gojóv, lebo títo privykli vyplňovať svoju administratívnu prácu bez premýšľania o jej význame a cieli. Administrátori Gójov podpisujú dokumenty bez toho, že by čítali ich obsah; pracujú alebo zo ziskuchtivosti, alebo zo ctižiadosti.

Národnohospodári a milionári

Svoju vládu obklopíme množstvom národohospodárov. Z toho dôvodu národnohospodárstvo je hlavnou vedou, hlásanou Židom.
Bude nás obklopovať skvelá skupina bankárov, priemyselníkov, kapitalistov, lebo v skutočnosti sa o všetkom rozhoduje pomocou peňazí.

Koho menovať na zodpovedné miesta vo vláde?

Skôr ako budeme môcť zodpovedné vládne miesta dať svojim židovským bratom bez nebezpečia, zveríme ich ľuďom, ktorých minulosť a charakter sú takého druhu, že medzi nimi a ľudom leží priepasť, takže im v prípade neposlušnosti našich predpisov hrozí súd, alebo väzenie, dobré na to, aby obhajovali naše záujmy do posledného dychu.
- www.radioislam.org -
27.01.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet