ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Zimný štadión - reakcia na negatívny mediálny príspevok

Zimný štadión - reakcia na negatívny mediálny príspevok

Zimný štadión - reakcia na negatívny mediálny príspevok

Vážení návštevníci internetovej stránky Mesta Nové Mesto nad Váhom, nedá mi nezareagovať na príspevok v televíznych médiách i v Novom čase 24.1.2008 týkajúci sa výstavby krytého zimného štadióna v našom meste.


Nie je to po prvýkrát, keď redaktori televíznych a iných médií z poskytnutého rozhovoru vytvoria dokument, ktorý navádza televízneho diváka i čitateľa k pochybnostiam o uverejnenej veci a občana, ktorý rozhovor poskytol, stavajú do zlého svetla. V skutočnosti, akým spôsobom získavajú informácie do svojich príspevkov, sú mnohokrát v rozpore s elementárnymi pravidlami slušnosti. Prípad z 23. januára 2008 nebol výnimkou. Som presvedčený, že redaktori a pracovníci televíznych médií v tento deň hľadali v našom meste senzáciu, na ktorú však nebol dôvod. Ak sa chceli dopátrať pravdy, mali možnosť hľadať ju na iných miestach a iným spôsobom. Vrátim sa však k nezvratným argumentom, aby som postavil do iného svetla odvysielaný televízny príspevok, a verím, že aj tých, ktorí sa oň zaslúžili. Ak počúvame v médiách relácie o tom, ako je potrebné vytvárať našej mládeži podmienky pre jej harmonický rozvoj i potreby pre jej školské i mimoškolské aktivity, tak naše mesto je excelentným príkladom. Na jednej ruke spočítame mestá na Slovenku, ktoré zrekonštruovali a vybudovali toľko nových športovísk v priebehu dva a pol roka ako v našom meste. Krytý zimný štadión bude v dohľadnej dobe patriť k najkrajším športoviskám a som presvedčený, že ho budú využívať športovci i verejnosť zo širokého okolia. Už dnes prichádzajú žiadosti o rezerváciu termínov na prenájom ľadovej plochy na korčuľovanie . O rekonštrukcii nekrytej umelej ľadovej plochy prvýkrát rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva schválením investičných akcií mesta v 4. štvrťroku roku 2004 a ich zaradením do rozpočtu mesta pre rok 2005. Počnúc 1. januárom 2005 bola naplánovaná rekonštrukcia vzhľadom na možnosti rozpočtu mesta rozložená do troch etáp. Pri všetkých troch etapách prebehla verejná súťaž v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 1. etapa: Výmena technológie chladenia Pri realizácii tejto etapy sa vymenila celá technológia chladenia, neefektívny antukový podklad s chladiacimi trubkami bol nahradený betónovou podkladovou plochou s osadenými chladiacimi trubkami a zrekonštruovala sa stavebne strojovňa zimného štadióna s osadením novej technológie. Verejná súťaž prebehla v roku 2005 za účasti štyroch uchádzačov. Víťazom súťaže sa stala spoločnosť SLOV-CHLAD, s. s r.o. Horná Breznica. V zmluve o dielo bola dohodnutá zmluvná cena 16.746.230,- Sk. Fakturovaná cena po dokončení diela predstavovala 15.954.192,- Sk. Do tejto etapy bolo zahrnuté značné množstvo búracích prác, ktoré sa premietli do fakturovanej ceny po dokončení prvej etapy. 2. etapa: Zastrešenie zimného štadióna Na realizáciu týchto prác boli v rozpočte mesta rezervované finančné zdroje na zmluvnú cenu vo výške 31.480.047,- Sk. Táto čiastka bola neskoršie aj fakturovaná po dokončení diela. Verejnej súťaže sa zúčastnilo šesť spoločností, ktoré ponúkli zmluvné ceny v rozsahu od 53 mil. po najnižšiu ponuku spoločnosti IZOTECH Group, s.r.o. , Nové Mesto nad Váhom vo výške 31.480.047,- Sk, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania. 3. etapa: Opláštenie oceľovej konštrukcie so zateplením a vybudovanie šatní a ostatného sociálneho zázemia. Táto etapa začala v roku 2007. Na realizáciu prác v prvom schválenom rozpočte mesta dňa 30.11.2006 pre rok 2007 bola rezervovaná čiastka 35.000.000,- Sk. V tomto čase prebiehala projektová príprava predmetnej stavby a v čase schvaľovania rozpočtu neboli k dispozícii informácie o podrobnom rozsahu stavebných prác i rozpočtu 3. etapy. Vzhľadom na predpoklad rozsahu budúcich stavebných prác, ktorými sa mal zimný štadión dobudovať, v diskusiách s odbornými pracovníkmi MsÚ sme navzájom avizovali možné finančné poddimenzovanie tohoto návrhu. Zverejnil sa však s predpokladom, aby budúcich účastníkov verejnej súťaže brzdil v návrhoch zmluvnej ceny v súťaži na zhotovenie diela. Mesto pri vyhlasovaní súťaže uviedlo cenu 29 miliónov bez DPH ako predpokladanú aj vo Vestníku verejného obstarávania, pričom spôsob stanovenia tejto ceny neurčuje žiadny predpis (viac-menej ide o kvalifikovaný odhad). Mesto týmto postupom chcelo opäť upozorniť záujemcov na to, že má záujem, aby sa navrhovaná cena približovala cene 29 miliónov bez DPH. Predpoklad finančného poddimenzovania sa naplnil po vykonaní verejnej súťaže na stavbu 3. etapy zimného štadióna dňa 24.7.2007, keď sa do súťaže prihlásil iba jeden účastník s navrhnutou cenou 60.510.885,- Sk. Následne primátor mesta reagoval zvolaním mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva s jediným bodom programu: Návrh úpravy rozpočtu mesta na rok 2007 v položke investičné výdavky (položka 717 Realizácia stavieb - Zimný štadión 3. etapa – Opláštenie oceľovej konštrukcie so zateplením a vybudovanie šatní a ostatného sociálneho zázemia). Podrobné informácie o rokovaní na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve dokumentuje zápisnica a uznesenie z tohoto zasadnutia. Viď zápisnica z mimoriadneho zasadnutia a uznesenie z mimoriadneho zasadnutia. (pozn. red. - na internetovej stránke mesta) Zo zápisnice z uvedeného mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva vidno, že poslancom mestského zastupiteľstva pred ich rozhodnutím v hlasovaní boli dostatočne vysvetlené alternatívy ďalšieho postupu v realizácii i financovaní 3. etapy. Odvysielaný príspevok hrubo zavádzal televíznych divákov v tom, že odborní pracovníci MsÚ alebo primátor mesta zvýšili rozpočet 3. etapy neodôvodnene skoro o 100 % a nepriamo navodil atmosféru klientelizmu a korupcie u zainteresovaných pracovníkov mesta zúčastňujúcich sa pri zabezpečení a realizácii 3. etapy . Je smutné že sa pod túto skutočnosť svojím konaním podpísali i tí, ktorým by realizácia 3. etapy mala byť jasná, pretože sa zúčastňujú zasadnutí mestského zastupiteľstva, na ktorých dostávajú priestor v diskusiách poslanci MsZ, ale i občania mesta. Zodpovední pracovníci mesta nie sú si vedomí toho, že by v priebehu obstarávania i realizácie prestavby zimného štadióna porušili nejaký právny predpis a sú ochotní predložiť kontrolným orgánom, ako sú ÚVO, resp. NKÚ, dokumentáciu na kontrolu bez najmenších obáv. V závere si dovolím zareagovať i na skutočnosť, keď pracovník MsÚ neposkytol poslankyni mestského zastupiteľstva k nahliadnutiu zmluvu o dielo na realizáciu 3. etapy. Myslím si , že stanovisko primátora mesta k tejto požiadavke bolo jasné z rokovania mestského zastupiteľstva , keď poslankyni jednoznačne povedal, že môže prísť za ním do budovy MsÚ, kde je jeho sídlo a kde jej bude zmluva poskytnutá. Jej požiadavku považoval za interpeláciu na rokovaní MsZ. Postup pri vybavovaní interpelácie upravuje rokovací poriadok MsZ. Pani poslankyňa si však zvolila iný postup a o sprístupnenie zmluvy požiadala priamo odborného pracovníka MsÚ, ktorý jej zmluvu neposkytol. Týmto postupom obišla dohodu s primátorom mesta. Myslím si, že keď si zvolila takýto postup, mala v prvom rade osloviť mňa ako prednostu MsÚ, ktorý zodpovedá za vzájomné vzťahy pri vybavovaní požiadaviek poslancov mestského zastupiteľstva vo vzťahu k MsÚ a ktorý by túto vec riešil. Zdroj: www.nove-mesto.sk
- Ing. Dušan Danáš - prednosta MsÚ NMnV -
31.01.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet