ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Europoslanci žiadajú ukončenie diskriminácie Rómov

Europoslanci žiadajú ukončenie diskriminácie Rómov

Europoslanci žiadajú ukončenie diskriminácie Rómov

Európsky parlament schválil pomerom 510:36:67 uznesenie na tému stratégie EÚ pre rómsku menšinu, v ktorom hovorí o existujúcej diskriminácii Rómov a členské krajiny EÚ vyzýva, aby pristúpili k pozitívnym opatreniam v bytovej, zdravotnej, vzdelávacej a zamestnaneckej politike. Poslanci tiež vyzývajú na uznanie rómskeho holokaustu a odsudzujú vytváranie get, rasovú segregáciu v zdravotníckych zariadeniach a sterilizácie Rómskych žien.


Z celkového počtu 12-15 miliónov európskych Rómov žije približne 10 miliónov v Európskej únii. Poslanci preto prijali uznesenie o Rómskej problematike, v ktorom poukazujú na nutnosť boja proti rasovej neznášanlivosti voči tejto menšine a varujú pred protirómskym zmýšľaním.
Parlament okrem toho pripomína, že všetky kandidátske štáty sa v prístupovom procese zaviazali zlepšovať začlenenie rómskych komunít a podporovať ich právo na vzdelanie, zamestnanie, zdravotnú starostlivosť a bývanie a preto žiada Komisiu, aby vyhodnotila plnenie týchto záväzkov a súčasnú situáciu Rómov vo všetkých členských krajinách.

Uznanie rómskeho holokaustu
Poslanci v uznesení zdôraznili, že rómsky holokaust (Porajmos) si zasluhuje, aby bol v plnej miere uznaný, úmerne k závažnosti nacistických zločinov, ktorých cieľom bola fyzická likvidácia európskych Rómov, Židov a iných cieľových skupín, a vyzvali Európsku komisiu a kompetentné orgány, aby podnikli opatrenia na zrušenie prevádzky výkrmne ošípaných z areálu bývalého koncentračného tábora v obci Lety v Českej republike. Na tomto mieste by mal podľa EP stáť pomník obetiam prenasledovania.

Bytová problematika
Vzhľadom na "nevyhovujúce a nehygienické životné podmienky a dôkazy o vytváraní get", pri ktorých sa podľa správy EP Rómovia opakovane stávajú buď obeťami núteného vysťahovania, alebo im je naopak bránené odsťahovať sa z určitých štvrtí, Parlament nalieha na Komisiu, aby podporovala programy poskytujúce úspešné modely bývania pre Rómov a rozvíjala podporu programom, ktorých cieľom je ukončenie existencie rómskych slumov.

Zdravie
Uznesenie EP vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby podporovali vnútroštátne programy zamerané na zlepšovanie zdravotného stavu rómskych komunít a nalieha na všetky členské štáty, aby "bezodkladne ukončili a v dostatočnej miere napravili prax systematického vylučovania rómskych komunít zo zdravotnej starostlivosti", ako aj "prax extrémneho porušovania ľudských práv, vrátane rasovej segregácie v zdravotníckych zariadeniach a násilnej sterilizácie rómskych žien".

Vzdelávanie
Parlament sa je presvedčený, že segregácia Rómov sa v rámci vzdelávania ešte stále toleruje vo všetkých členských štátoch EÚ, čo ovplyvňuje schopnosť osobného rozvoja rómskych detí a uplatňovania ich práva na vzdelávanie. Vzhľadom na tieto skutočnosti poslanci naliehajú na Komisiu, aby preskúmala možnosti sprísnenia antidiskriminačných zákonov v oblasti vzdelávania, a aby o svojich zisteniach informovala Európsky parlament o do jedného roka od prijatia tohto uznesenia.

Zamestnanosť
Vzhľadom na to, že rómske spoločenstvá všeobecne čelia neprijateľne vysokému stupňu nezamestnanosti, uznesenie vyzýva Komisiu, aby posúdila možnosť využitia systému mikropôžičiek pre Rómov na zakladanie malých podnikov, čo by podľa poslancov mohlo nahradiť úžerníctvo.

Vysvetlenie hlasovania (31. 01. 2008):
K tejto správe vystúpila v rámci vysvetlení hlasovania slovenská europoslankyňa Zita PLEŠTINSKÁ (EPP-ED, SK), ktorá zdôraznila, že Európa musí reagovať na komplikovanú problematiku rómskej komunity a navrhnúť komplexný prístup k jej riešeniu. Poslaneckých kolegov informovala, že návrh uznesenia podporila, pretože "začarovaný kruh diskriminácie Rómov môže prelomiť len ich vzdelanie a následne uplatnenie sa na pracovnom trhu".
V praxi sa podľa jej slov osvedčil najmä program nazvaný IS-EQUAL, ktorý je zameraný na podporu zamestnanosti marginalizovaných skupín. "Je potrebné oceniť aktivity združení, menovite združenia Kolpingovo dielo, ktoré vytvorilo poradenské centrá ponúkajúce pomoc pri hľadaní práce pre dlhodobo nezamestnaných", uviedla.
Týmto prospešným aktivitám hrozí podľa jej slov v dôsledku neskorého prefinancovania uskutočnených aktivít na Slovensku zánik. "Vyzývam na odstránenie všetkých prekážok, ktoré zapríčiňujú platobnú neschopnosť neziskových združení a miestnych samospráv a tým znemožňujú uskutočňovať ďalšie projekty", uviedla a vyslovila presvedčenie, že Európska komisia bude vnútroštátne stratégie monitorovať pozornejšie a na základe najlepších praktík skoordinuje spoločný postup členských štátov v spolupráci s nevládnymi a rómskymi organizáciami.
- Zuzana Repková - Tlačové oddelenie EP - slovenský sektor -
02.02.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet