ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Nová monografia o meste Stará Turá

Nová monografia o meste Stará Turá

Nová monografia o meste Stará Turá

Vlastivedná monografia o meste Stará Turá , vydaná v r. 1983 nákladom 5000 výtlačkov, splnila v danom čase a daných podmienkach svoj účel. Avšak nová doba, nové zdroje a podnety pre ďalší výskum, ale i čas- práve 25 rokov od jej vydania- si priam vyžaduje druhé , doplnené vydanie, ktoré zohľadní nové skutočnosti a svojim obsahom a prevedením bude zodpovedať súčasnej dobe.


Obsahová koncepcia vlastivednej monografie:
 1. Príhovor - primátorka mesta Stará Turá
 2. Úvod. Informácie o stave problematiky z pohľadu minulosti i prítomnosti...
 3. Prírodné podmienky- poloha, teplota, zrážky, geológia a hydrogeológia, flóra, fauna
 4. Osídlenie vo svetle archeologických nálezov
 5. Od prvej písomnej zmienky (1392) po zánik feudalizmu
 6. Remeselná výroba: remeslá, cechy, manufaktúry, privilégiá
 7. Trh, obchod, jarmoky, privilégiá, podomový obchod, bryndziarska výroba
 8. Stará Turá a revolučné roky 1848- 1849
 9. Stará Turá medzi dvomi svetovými vojnami.
 10. II. sv. vojny, SNP, Slovenský štát, židovská otázka, utečenci , oslobodenie...
 11. Hospodársky rozvoj St. Turej po II. svetovej vojne, moderná výstavba mesta
 12. Iné zaujímavosti z minulosti a prítomnosti .
 13. Náboženské pomery v meste
 14. Vývoj školstva v Starej Turej- cirkevné, židovské, štátne
 15. Zdravotníctvo- minulosť a súčasnosť ( epidémie, ľudové liečiteľstvo...)
 16. Liečenie domácich zvierat - zverolekári, pôsobnosť, mená
 17. Sociálna starostlivosť- domáca, útulky pre deti a dospelých, ubytovne...
 18. Lekárne, lekárenské služby- minulosť a súčasnosť
 19. Pošta, poštové služby, poštové spojenia Starej Turej s okolím, druh prepravy...
 20. Záujmové spolky a organizácie: športové, záujmové, kultúrne, cirkevné, iné...
 21. Významné historické objekty kostoly, kaplnky, kalvária, sochy, pomníky, pamätníky
 22. Významné osobnosti mesta- rodáci i tí, ktorí v meste pôsobili
 23. Naše mesto v umení- v krásnej literatúre, vo fotografii, vo výtvarnom umení...
 24. Periodická tlač, vychádzajúca v našom meste- minulosť, súčasnosť
 25. Reč, nárečie, príslovia, porekadlá, nárečové slová, ukážky rozhovorov.
 26. Zachované povesti o Starej Turej
 27. Duchovná a hmotná kultúra- ľudová kultúra, folklór, tance jedlá, hry, zvyky a obyčaje
 28. Chotáre miestne názvy kopaníc, lesov, lúk, pasienkov, vodných tokov, studničiek...
 29. Názvy ulíc a miestnych častí- história a súčasnosť, zdôvodnenie
 30. Osobitné etnické skupiny- Rómovia, Židia, Bulhari...Ich život, zvyklosti, jazyk...
 31. Heraldická a lexikologická symbolika, symboly mesta- história a súčasnosť, ocenenia
 32. Miestne úrady- obecný , miestny národný výbor, mestský úrad, ich predstavitelia
 33. Pohostinské, reštauračné, hotelové a rekreačné zariadenia a služby
 34. Rozvoj mesta po roku 1989- hospodársky, kultúrno- spoločenský...
 35. Bibliografia vo vzťahu k Starej Turej- encyklopédie, samostatné publikácie, články
 36. Stručná charakteristika mesta a jeho okolia v jazyku anglickom, nemeckom a ruskom
 37. Register- menný, miestny
 38. Zoznam autorov textov, fotografií...
 39. Príslušné údaje, charakterizujúce publikáciu (tiráž)
Mesto uvíta akúkoľvek pomoc a podporu pri príprave a výrobe tohto diela, ktoré bude slúžiť nielen na informáciu, ale aj na kvalitnú prezentáciu nášho mesta a nášho kraja.

Kontakty a informácie:
Ján Mikláš, MsÚ, 032 / 746 1615, 0905 446984, media@staratura.sk

- Newsletter www.staratura.sk -
04.02.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet