ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Aktuálne - II. pilier

Aktuálne - II. pilier

Aktuálne - II. pilier

Z druhého piliera vystúpilo od začiatku roka asi 7000 občanov. Naopak vstúpilo doň 2000. Keďže sa očakávania vlády nenaplnili, prikročilo sa k zjednodušeniu výstupu. Už na to nie je potrebný úradne overený doklad. Sociálna poisťovňa je pripravená zaslať každému vystupujúcemu príslušné potvrdenie.


Vystupujúci sporiteľ prichádza o svoj osobný dôchodkový účet (ďalej len ODÚ), ktorého prostriedky sú prerozdelené sociálnou poisťovňou medzi súčasných poberateľov dôchodkov alebo iných sociálnych dávok. Zostávajúci I. pilier nie je súkromným vlastníctvom. Preto nie sú takto odvedené finančné prostriedky dediteľné. Sporiteľ nemá ani možnosť okamžitej informácie o výške nasporených prostriedkov.
II. pilier má peniaze investované v cenných papieroch. Sporiteľ si vyberá investičnú stratégiu. Tak využíva možnosť zhodnocovania svojich nasporených prostriedkov. Dôchodcovské správcovské spoločnosti (ďalej len DSS) pravidelne poskytujú prehľad o každom pohybe na ODÚ cez internet, infolinku i poštou.
Činnosť DSS je regulovaná Zákonom č. 43/2004 Z. z., nie sú teda nebankovými subjektami. Títo správcovia sú kontrolovaní Národnou bankou Slovenska, audítorom, depozitárom i svojou vlastnou vnútornou kontrolou. DSS sporené prostriedky len spravujú – nemôžu s nimi svojvoľne nakladať. Jednotlivé ODÚ sú oddelené od hospodárenia správcovskej spoločnosti.
- redakcia -
20.02.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet