ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry

Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry

Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry

Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky bola vyhlásená výzva operačného programu základná infraštruktúra:
Priorita č. 3 - Lokálna infraštruktúra
Opatrenie č. 2.2 - Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry
Podopatrenie 3.1.2 Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry


Podporované sú tieto aktivity:
Rekonštrukcie budov ako napríklad:
 1. Zmeny dokončených stavieb - rekonštrukcie striech a v odôvodnených prípadoch aj nadstavby, ktorými sa stavby zvyšujú stavebné úpravy, pri ktorých sa zvyšuje kvalita a funkčnosť budovy prístavby, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou v odôvodnených prípadoch
 2. Drobné stavby - prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 5 m kanalizácia stavieb a pripojenie drobných stavieb na kanalizáciu hlavnej stavby
 3. Zvyšovanie energetickej efektívnosti - v záujme zlepšenia energetickej efektívnosti budov budú podporované nasledovné práce: oprava fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech s cieľom zvýšiť kvalitu budovy, oprava a výmena vnútorných stavebných konštrukcií, údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby a izolačných systémov, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo životné prostredie (najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov, inštalovanie solárnych panelov tam, kde je to vhodné)
 4. Modernizácia - v záujme zabezpečenia maximálneho úžitku z procesu obnovy bude možné využiť max. 20% celkových oprávnených nákladov na nevyhnutné vybavenie a zavádzanie poskytovania chýbajúcich služieb.
 5. Dokončenie rozostavaných budov - vo výnimočných a odôvodnených prípadoch je možné podať projekt aj na dokončenie rozostavaných budov. V tomto prípade sa oprávnenosť nákladov vzťahuje len na obdobie od 1.1.2004. Táto aktivita sa týka len tých prípadov, ak ide o dostavbu jednotky, prípadne pavilónu, ktorý je integrálnou súčasťou už existujúcej a funkčnej nemocnice a už je inžinierskymi sieťami, prípadne inak, prepojený s hlavnou budovou.
 6. Príprava projektov - súčasťou oprávnených nákladov sú aj náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie a náklady súvisiace s prípravou a realizáciou projektu (náklady na štúdie uskutočniteľnosti projektu, vypracovanie základných náležitostí a dokumentácie stavby, vypracovanie dokumentácie a projektu stavby, platby architektom, inžinierom, poradcom), ktoré sú priamo spojené s projektom a nepresahujú 8% z celkových oprávnených nákladov.
Cieľmi opatrenia sú:
 • Rekonštrukcia a oprava existujúcich budov využívaných zdravotníctvom, čím sa zvýši úroveň zdravotníckych zariadení.
 • Zlepšenie technického stavu zdravotníckych zariadení za účelom dosiahnutia výrazného pokroku v efektivite a kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti, čo prispeje k zvýšeniu kvality života občanov.
 • Celková suma finančných prostriedkov vyčlenených na podporu projektov v rámci podopatrenia 3.1.2 pre úspešné žiadosti tejto výzvy je 233 976 686 Sk, z toho 187 181 348 Sk tvoria zdroje Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“), 35 096 502 Sk tvoria zdroje štátneho rozpočtu SR (ďalej len „ŠR“) a 11 698 834 Sk tvoria prostriedky hradené z vlastných zdrojov žiadateľov.

Limity pomoci na jeden projekt sú nasledovné:
 • minimálne celkové oprávnené náklady na projekt 500 000 Sk
 • maximálne celkové oprávnené náklady na projekt 120 000 000 Sk
- tieto sumy tvoria 100% oprávnených nákladov na projekt (príspevok ES, štátneho rozpočtu a spolufinancovanie zo strany žiadateľa).

Štruktúra financovania projektov v rámci podopatrenia 3.1.2 je nasledovná:
 • maximálne financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja tvorí 80 % z celkovej výšky oprávnených nákladov na projekt
 • maximálne spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu tvorí 15 % z celkovej výšky oprávnených nákladov na projekt
 • minimálne spolufinancovanie zo strany žiadateľa tvorí 5 % z vlastných zdrojov žiadateľa – a to z disponibilných zdrojov žiadateľa, resp. z úverových zdrojov
Oprávnení žiadatelia:
 • samosprávne kraje
 • obce a mestá
 • neziskové organizácie pôsobiace vo verejnom záujme podľa zákona NR SR č. 13/2002 Z.z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon)
Žiadatelia o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci tejto výzvy majú možnosť predkladať projekty priebežne na adresu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. MVRR SR oznámi 2 týždne pred ukončením zberu projektov túto skutočnosť na internetovej stránke www.build.gov.sk.

Viac info: www.sarmi.pramen.info

- ŠARMI -
16.07.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet