ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 9, 10 a 11

PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 9, 10 a 11

PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov -  č. 9, 10 a 11

Jetvujúce zákony, nemeniac ich podstatu, sme zviklali protichodným výkladom do tej miery, že sme dosiahli ohromných výsledkov. Výsledky prišli zprvu tým, že výklad zamaskoval samotný zákon a neskoršie tento celkom zakryl zrakom vlád, pre nemožnosť orientácie v zapletených právnych poriadkoch. Tu začína teória svedomia súdu. Vy hovoríte, že nastane ozbrojené povstanie proti nám, ak predčasne prehliadnu podvod? Pre tento prípad bude u nás na západe taký teroristický manéver, že sa aj najchrabrejšie duše zachvejú.
Protokol č.9


Massonské princípy v prevýchove národov

Používajúc naše princípy, obracajte svoju pozornosť na charakter (povahu) ľudu v zemiach, kde budete žiť a pôsobiť. Ich všeobecné jednaké použitie nebude mať úspechu do tej doby, dokiaľ národy nebudú prevychované pre náš smer. Kráčajúc opatrne vo svojej pôsobnosti, uvidíte, že neprejde ani desať rokov, a my nový národ budeme môcť zapísať do radu nám už pokorených národov. (Tu myslel národ ruský. Pozn. prekl.)

Massonské heslo

Liberálne slová skutočného massonského hesla - >>voľnosť,rovnosť,bratstvo<< - v dobe nášho ovládania sveta nahradíme ideou: právo voľnosti, povinnosť rovnosti, ideál bratstva. >>De facto<< už sme zotreli každú moc, vynímajúc našu, hoci >>de jure<< takých ešte mnoho jestvuje. Ale ak ešte niektorá moc proti nám protestuje, robí tak len na základe rozhodnutia a žiadosti, lebo tento antisemitizmus potrebujeme pre poslušnosť našich menších bratov. Nebudem to vysvetľovať, to bolo už predmetom našich častých rozhovorov.

Diktatúra massonstva

V skutočnosti niet už prekážok pred nami. Naša vrchná vláda má už také nadzákonné >>extralegálne<< postavenie, že môže byť pomenovaná silným a mocným slovom >>diktatúra<<.S plným vedomím môžem povedať, že v prítomnej dobe my sme zákonodárcami. Utvárame súdy a rozsudky, popravujeme i milosť udeľujeme, sedíme ako šéf všetkých našich vojsk na vodcovskom koni. Panujeme s pevnou vôľou, majúc vo svojich rukách zbytky kedysi silnej, ale teraz pokorenej strany. V našich rukách je neudržateľná ctižiadostivosť, plamenná žíznivosť bezohľadnej pomsty, zlostná nenávisť.

Teror, kto slúži massonstvu?

Od nás vychádza všetko pohlcujúci teror. Ľudia všetkých smerov a náuk sú v našich službách, zastáncovia monarchie, demokrati, socialisti, komunisti a iní utopisti. Všetkých týchto ľudí zapriahli sme do práce. Každý jednotlivec medzi nimi svojím spôsobom podkopáva posledný zbytok autority a pokúša sa zničiť každý poriadok. Všetky vlády boli týmito skutkami otrasené; vyzývajú k pokoju a za pokoj hotové sú obetovať všetko, no, my im nedáme pokoja, kým neuznajú našu medzinárodnú vrchnú vládu otvorene a s poníženosťou. Národ zatúžil po nutnosti rozhodnúť sociálnu otázku medzinárodnou dohodou. Jeho rozdrobenosť na strany vydala nám všetkých k dispozícii; lebo na konkurenčný boj treba peňazí a tieto sú všetky u nás.

Rozdelenie >>viditeľnej<< a >>slepej<< sily gójskych štátov

Mohli by sme sa báť spojenia viditeľnej sily so slepou silou národa v gójskych štátoch, keby sme sa neboli proti tejto možnosti zaistili. Medzi tieto sily postavili sme stenu vzájomného teroru. Týmto spôsobom slepá sila národa ostane našou oporou a len my jej budeme vodcom, ktorý ju povedie k nášmu cieľu.

Obcovanie vlády s národom

Aby sa slepcova ruka nevymkla nášmu vedeniu, musíme byť s ním neustále v tesnom spojení alebo osobne, alebo prostredníctvom najspoľahlivejších našich verných bratov. Až budeme uznanou vládou, budeme s ľudom rozprávať osobne na verejných miestach a učiť ho politickým otázkam v smeroch nám potrebných. Ako sa presvedčíme čo sa vyučuje v ľudových školách? No, čo povie zástupca vlády, alebo sám panovník, bude hneď známo po celom štáte, lebo to bude roznesené hlasom ľudu.

Liberálna zlovôľa ,uchvátenie výchovy a vzdelania

Aby sme predčasne nezničili zariadenia Gójov, položili sme na ne svoju rozhodujúcu ruku a zničili sme perá ich mechanizmu; prv boli v presnom a správnom poriadku, ale my sme ich nahradili liberálnou, desorganickou a straníckou zlovôľou. Dotkli sme sa právomoci volebného poriadku, tlače, osobnej slobody a hlavne výchovy i vzdelania, ako medzného kameňa slobodnej existencie.

Lživé teórie

Mládež Gójov sme ohlúpili, obmedzili a znemravnili vštepením teórií a princípov, ktoré pre seba, pravda, považujeme za falošné.

Výklad zákonov

Jetvujúce zákony, nemeniac ich podstatu, sme zviklali protichodným výkladom do tej miery, že sme dosiahli ohromných výsledkov. Výsledky prišli zprvu tým, že výklad zamaskoval samotný zákon a neskoršie tento celkom zakryl zrakom vlád, pre nemožnosť orientácie v zapletených právnych poriadkoch. Tu začína teória svedomia súdu. Vy hovoríte, že nastane ozbrojené povstanie proti nám, ak predčasne prehliadnu podvod? Pre tento prípad bude u nás na západe taký teroristický manéver, že sa aj najchrabrejšie duše zachvejú.

Metropolitné podzemné železnice

Tieto podzenmé železnice budú v tej dobe zavedené vo všetkých hlavných mestách a môžu byť vyhodené do vzduchu s celou organizáciou a dokumentami štátov.Protokol č.10

Vonkajšok v politike

Dnes začínam opakovaním už povedaného a prosím, aby ste si zapamätali, že štáty i národy v politike spokojujú sa s vonkajškom. Ako by potom mohli hľadať rub vecí, keď pre ich zástupcov najhlavnejším je zábava? Pre našu politiku dôležité je vedieť túto podrobnosť. Ona nám pomôže, až príde v úvahu rozdelenie moci, sloboda slova, tlače, náboženstva, zhromažďovacieho práva, rovnosť pred zákonom, nedotknuteľnosť vlastníctva príbytku, daní (idea o skrytej dani) - zpätná sila zákonov. Všetky tieto otázky sú takého rázu, že nie je dobré priamo a verejne pred ľudom sa ich dotýkať. V tých prípadoch, kde je potrebné dotknúť sa ich, vtedy treba sa vyjadriť bez podrobného predčítavania, že princípy súčasného práva im priznávame. Význam tohoto zamlčania spočíva v tom, že nemenovaný princíp nám necháva slobodu vynechať tú, alebo inú otázku. Podrobným predčítavaním boli by všetky prijaté, ako platné.

Geniálnosť podlosti

Ľud pociťuje zvláštnu úctu ku géniom politickej moci a o všetkých veciach rázne prevedených hovorí: " Sprosto, ale obratne prevedené! Podlé, ale veľkolepé! " Počítame s tým, že všetky národy zapriahneme do nami zamýšľaného diela. Sprvu si musíme zaistiť službu odvážnych a nebojácnych agentov, ktorí odstránia všetky prekážky z našej cesty.

Čo sľubuje massonský štátny prevrat?

Až prevedieme svoj štátny prevrat; povieme ľudu: Všetko išlo veľmi zle, všetci trpeli. Odstránime vaše utrpenie; budete mať nacionalizmus, zemské hranice, rozdielnu valutu. Pravda, môžete si o nás utvoriť slobodný úsudok, ale nespravodlivé by bolo, keby ste tak urobili skôr, ako ste nám dali príležitosť, aby sme vám ukázali, čo vám chceme a čo vám môžeme dať.

Za to nás oni povznesú a v nádeji i túžbach budú nás na rukách nosiť za všeobecného jasotu. Hlasovacie právo, ktoré sme kedysi použili ako prostriedok na ovládanie národov, vštepiac ho širokým, i tým najnižším vrstvám ľudu, usporiadaním spolkových schôdzí a uznášaní - doslúžilo! Jeho význam naposledy vyvrcholí v zjednotenom želaní poznať nás bližšie skôr ako by nás odsúdili.

Všeobecné hlasovacie právo

Preto potrebujeme docieliť všeobecné hlasovacie právo bez významu triedneho a spoločenského merítka, aby sme docielili absolútnu väčšinu, ktorú nemožno docieliť v inteligentných a vzdelaných triedach.

Našepkaná osobná dôležitosť

Tým, že sme každému našepkali domnienku osobnej dôležitosti, zničíme vplyv rodinného života a jeho vychovávateľský význam medzi Gójmi; odstránime možnosť popularizácie individuálneho rozumu, ktorému nami vedený dav nedovolí povzniesť sa, ani vyjadriť. Tento dav privykol poslúchať len nás, lebo mu platíme za pozornosť a poslušnosť. Tým utvoríme takú slepú moc, ktorá sa nikdy nebude môcť pohybovať mimo medze vôle našich agentov, postavených na miesta ich vodcov.

Vodcovia massonstva

Ľud podriadi sa tomuto režimu preto, lebo bude vedieť, že od týchto vodcov závisí jeho zárobok, výpomoc a rozličné výhody.

Geniálny vodca massonstva

Plán vládnej moci musí byť zostavený v jednej hlave, lebo keby bol drobený množstvom intelektu, stal by sa nespojiteľným. Preto my môžeme poznať akčný plán bez jeho posudzovania, aby sme neporušili jeho geniálnosť, zväz jeho sústavných častí a tajný význam praktickej sily každého bodu. Keby sme posudzovali a opravovali túto prácu mnohonásobným hlasovaním, dostala by pečať všetkých duševných nedorozumení tých, ktorí nevnikli do hĺbky a spojitosti ich úmyslov. My potrebujeme, aby naše plány boli silne a cieľavedome vypracované. Preto my nesmieme odhodiť geniálnu prácu nášho vodcu na roztrhanie davu, ani úzkej spoločnosti.

Tieto plány zatiaľ neprevrátia inštitúcie hore nohami. Tieto len zamenia ich hospodárnosť, alebo kombináciu ich chodu, ktorý bude kráčať v plánoch ukázanou cestou.

Ústredné inštitúcie a ich funkcie

Vo všetkých štátoch jestvuje pod rozličnými menami približne jedno a to isté: reprezentácia, ministerstvo, senát, štátna rada, parlament a výkonný výbor. Vám nie je potrebné vysvetľovať spojitosť týchto inštitúcií medzi sebou, lebo Vám je dobre známa; ale obráťte pozornosť k tomu, že každá z uvedených inštitúcií zodpovie nejakej vážnej štátnej funkcii, pri čom Vás upozorňujeme, že slovo - vážna - nevzťahuje sa na inštitúciu, ale na funkciu! A preto nie inštitúcie, ale funkcie sú vážne. Inštitúcie podelili si medzi sebou všetky funkcie vládnej moci, zákonodarnú, vykonávaciu i administratívnu, a preto v štátnom organizme pôsobia ako orgány v ľudskom tele. Keď sa poškodí jedna časť štátneho stroja, štát začne chorľavieť ako ľudské telo a - zomiera!

Jed liberalizmu

Keď sme jed liberalizmu vpustili do štátneho organizmu, zmenil sa celý jeho politický obraz. Štáty ochoreli smrteľnou chorobou - rozložením krvi. Ostáva len vyčkať koniec ich agónie.

Konštitúcia, škola straníckych rozbrojov

Prezidenti - kreatúry massonstva

Liberalizmus porazil konštitučné štáty, kde vládnu pre Gójov spasiteľné samovlády, lebo konštitúcia, ako dobre viete, nie je nič iného, ako škola rozbrojov, rozkladu, straníckej agitácie, nesúhlasu a straníckej tendencie; slovom škola všetkého, čo ničí význam štátu. Tribúna, podobne ako tlač, odsúdila vlády k nečinnosti, slabosti a tým urobila ich nepotrebnými a zbytočnými, pre čo, boly aj v mnohých štátoch zvrhnuté. Tým stal sa možný začiatok republikánskej doby a namiesto jedného panovníka nastrčili sme hlúpy obraz prezidenta, vybraného z masy zo stredu našich kreatúr, našich krikľúňov. Tak sme vykopali jamu pod národ, presnejšie pod národy Gójov.

Zodpovednosť prezidentov

V najbližšej dobe ustálime zodpovednosť prezidentov. Potom nebudeme okolkovať v prevádzaní toho, za čo bude zodpovedná naša bezvýznamná kreatúra. Čo je nám do toho, že zrednú rady tých, ktorí bažia po vládnej moci, že vzniknú ťažkosti pre nenachádzanie prezidentov, ťažkosti, ktoré celkom dezorganizujú štát.

>>Panama<<, úloha parlamentu a prezidenta

Aby sme náš plán priviedli k žiadúcemu výsledku, uskutočníme zvolenie takých prezidentov, ktorých minulosť má nejakú >>Panamu<<, neodhalenú ale nám známu chmúrnu aféru! Títo sa potom stanú poslušnými vykonávateľmi našich rozkazov zo strachu pred odhalením a z prirodzeneného želania, aby ďalej boli účastní predností, príjmov a hodností, spojených s prezidentským stolcom. Parlament bude kryť, obhajovať a voliť prezidentov, a my odoberieme mu právo navrhovať, alebo meniť zákony, pretože toto právo bude dané zodpovednému prezidentovi - figúre v našich rukách. Prirodzene, že potom prezidentova moc bude terčom všemožných výpadov, pre čo bude mať právo na sebaobranu, bude sa obracať priamo k národu o jeho rozhodnutie, čiže k nášmu slepému poslucháčovi - väčšine davu, priamo cez hlavy zástupcov ľudu. Prezident nezávisle od národa bude mať právomoc vyhlásiť vojnový stav. Túto moc budeme vysvetľovať tým, že prezident ako šéf všetkej ozbrojenej moci musí byť pre prípad potreby vyzbrojený právomocou na ochranu svojej republikánskej konštitúcie, ako jej zodpovedný zástupca.

Massonstvo zákonodarná sila

Jasné je, že za týchto okolností kľúč od svätyne bude v našich rukách a okrem nás nikto nebude vládnuť zákonodarnou silou.

Nová republikánska konštitúcia

K tomu zavedením novej republikánskej konštitúcie odoberieme parlamentu právo na formácie o vládnych opatreniach pod výhovorkou udržania politického tajomstva. Súčasne s novou republikánskou konštitúciou zmenšíme minimálne počet zástupcov ľudu, čím budú zmenšené aj politické vášne. Keby tieto vášne jednako hrozili rozbúrením, my ich uspokojíme svojím obrátením sa a výzvou na celonárodnú väčšinu. Prezident bude menovať predsedov a miestopredsedov parlamentu i senátu. Miesto stálych zasadaní skrátime tieto na niekoľko mesiacov. Prezident, ako náčelník vládnej moci, bude mať právomoc zvolať i rozpustiť parlament. Ale aby vecné nezákonné obchádzanie zákona nebolo predčasné pre naše plány, ministrom i prezidenta obklopujúcim vyšším funkcionárom vnútime myšlienku obchádzať jeho nariadenia vlastnými spôsobmi, čím títo prevezmú na seba zodpovednosť. Túto úlohu odporúčame dávať najmä senátu, štátnej rade a ministerskej rade, ale nikdy nie jednotlivým osobám. Prezident bude podľa nášho názoru vykladať zmysel jestvujúcich zákonov, zmysel ktorých, i keď mnohovýznamný, jednako zruší, keď to bude pre nás potrebné. K tomu bude mať právo navrhovať dočasné zákony, zmenu nových konštitučných poriadkov s vysvetlením, že to, alebo ono, je potrebné v záujme blaha štátu.

Prechod k massonskej samovláde

Týmito prostriedkami získame možnosť zničiť pomaly krok za krokom všetko, čo pôvodne pri vstupe vo svoje práva budeme musieť zaviesť v štátnej konštitúcii, až príde doba prevrátiť každú vládu - v našu samovládu.

Chvíľka na vyhlásenie všesvetového kráľa

Priznanie nášho samovládcu môže sa uskutočniť aj skôr, zničením konštitúcie. Táto chvíľka príde, až budú národy zničené neporiadkami a nemohúcnosťami svojich vlád a od nás k tomu pripravené potom zavolajú:>>Odstráňte ich a dajte nám jedného všesvetového kráľa, ktorý by nás zjednotil a zničil príčiny rozbrojov, národnostné hranice, náboženstvo a štátne rozpočty, ktorý by nám dal pokoj a mier, ktorého sami nemôžeme nájsť ani s našimi vládcami a zástupcami!<<

Očkovanie chorôb a iné úskoky massonstva

Je Vám dobre známe, že pre možnosť podobného všenárodného vyjadrenia týchto želaní potrebné je vo všetkých zemiach nepretržite kaliť pomer medzi ľudom a vládou, aby sme všetkých unavili sklamaním, nepriateľstvom, nenávisťou, zápasmi, ba i mučeníctvom, hladom, biedou a naočkovaním chorôb, aby Góji nevideli iného východiska, ako obrátiť sa k našej peňažnej a politickej moci... Ale keď dáme národom krátky oddych, označená chvíľka potom by sotva mohla prísť.Protokol č.11

Štátna rada posiľňuje moc a vážnosť vládcu - je komitétom vládcovej redakcie a jeho výnosov.

Program chystanej novej konštitúcie

Budeme tvoriť zákon, právo i súd:

1. pod dojmom zákonodarnej korporácie,

2. výnosmi prezidenta pod dojmom všeobecných výnosov a rozhodnutí senátov, štátnej rady a ministerských zariadení, v prípade príležitostnej chvíle - vo forme štátneho prevratu.

Niektoré podrobnosti predpokladaného štátneho prevratu

Ustanoviac približne >>modus agendi<< budeme sa zaoberať podrobnosťami tých kombinácií, ktorými máme dokončiť prevrat štátneho zariadenia vo vyžšieuvedených smeroch. V zmysle týchto kombinácií rozumieme: slobodu tlače, zhromažďovacie právo, slobodu svedomia a volebný poriadok, čo musí zmiznúť z ľudského repertoáru, alebo musí byť až do koreňa zmenené hneď druhý deň po vyhlásení novej konštitúcie. Len v tejto chvíli bude nám možné prehlásiť všetky naše ustanovenia naraz a to preto, lebo každá neskoršia pozorovateľná zmena bola by nebezpečnou z týchto dôvodov: Keď táto zmena bude prevedená so všetkou surovou prítomnosťou v zmysle obmedzenia práv, môže viesť k zúfalstvu, vyvolaného strachom z nových zmien v tomto smere. Keď bude prevedená pomalým oslabením režimu, povedia, že priznávame svoj prechmat, čo bude vedieť podlomiť aureolu neomylnosti novej vlády. Povedia: >>Ľakli sa a musia robiť ústupky<<, za ktoré nebude nikto vďačný, lebo budú lživé. Obe možnosti sú škodlivé prestíži novej konštitúcie. Vo chvíli jej vyhlásenia, kým národy budú omráčené prevedeným prevratom a terorom, potrebné je, aby vo svojej nerozhodnosti uznali, že sme natoľko silní a nezraniteľní, že nevšimneme si ich mienky a želania, že sme rozhodnutí a že vieme potlačiť ich výrazy a prejavy v každú chvíľku a na každom mieste, že sme si naraz vzali všetko, čo sme chceli a že sa v nijakom prípade nebudeme s nimi deliť o našu moc. Vtedy zo strachu na všetko zavrú oči a budú čakať, čo bude ďalej.

Góji - ovce

Góji sú ovčie stádo a my sme pre nich vlci. Vy viete čo sa stáva s ovcami, keď sa do ovčína dostanú vlci?... Zavrú na všetko oči, keď im prisľúbime všetku ukradnutú slobodu, až budú nepriatelia mieru porazení a všetky strany skrotené... Či má nejaký význam rozprávať o tom, ako dlho budú musieť čakať na toto vrátenie?...

Tajné massonstvo a jeho >>ukážkové<< lóže

Prečo sme vytýčili celý tento program a vštepili jeho idey do hláv Gójov bez toho, že by sme im dali možnosť preskúmať jeho druhú stranu? - Či nie preto, aby sme okľukou dosiahli toho, čo by nám priamou cestou bolo nemožné? To bolo základom našej organizácie tajného massonstva, ktorého cieľ je Gójom neznámy, ktoré nepodozrieva Gójsky cap, privábený nami do reklamnej armády massonských lóží na odvrátenie očí od ich >>súkmeňovcov<<. Boh nám vyvolenému národu dal, aby sme sa roztratili po celom svete, čo bolo našim požehnaním, lebo táto naša zdanlivá slabosť bola vlastne našou silou, ktorá nás teraz priviedla na prah svetovlády. Už nám netreba mnoho dostavovať na založenej základni.
- www.radioislam.org -
05.03.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet