ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Eurobarometer: Európania sa vyjadrujú v prospech opatrení európskej regionálnej politiky

Eurobarometer: Európania sa vyjadrujú v prospech opatrení európskej regionálnej politiky

Eurobarometer: Európania sa vyjadrujú v prospech opatrení európskej regionálnej politiky

Danuta Hübnerová, komisárka zodpovedná za regionálnu politiku, prezentovala piatok výsledky prieskumu Eurobarometer týkajúceho sa spôsobu, akým Európania túto politiku vnímajú. Ukazuje sa, že veľká väčšina občanov je presvedčená o prínosoch tejto politiky, ktorá predstavuje viac než tretinu európskeho rozpočtu, vo svojom meste alebo regióne. Želajú si, aby bola ešte ambicióznejšia tým, že sa jasne zameria na nové výzvy, akými sú boj proti klimatickým zmenám, globalizácia alebo demografický vývoj. Slováci regionálnu politiku vnímajú pozitívne, oceňujú najmä dopravnú infraštruktúru.


Podľa Danuty Hübnerovej „Táto anketa potvrdzuje dôveru Európanov voči opatreniam v rámci kohéznej politiky. Nielenže si myslia, že musíme pokračovať v podporovaní najchudobnejších regiónov Európy, aby sme im pomohli prekonať ich zaostávanie, ale usudzujú, že sa touto politikou musí takisto naďalej pomáhať všetkým regiónom Európy. Želajú si čoraz ambicióznejšie opatrenia na úrovni Európy schopné reagovať na nové výzvy 21. storočia, akými sú klimatické zmeny, demografické výzvy a účinky globalizácie. Treba sa teda vybaviť prostriedkami, ktorými bude možné toto očakávanie naplniť.“
Eurbarometer realizovaný v januári tohto roka v 27 členských štátoch sa uskutočňuje v kontexte verejných konzultácií na tému budúcnosti regionálnej politiky (IP/07/1406), ktoré Danuta Hübnerová začala v septembri minulého roka. Cieľom je, aby sa do týchto úvah zapojilo čo najviac občanov.

Pomerne dobre známa a dobre vnímaná politika
Polovica oslovených uvádza, že si je vedomá podpory, ktorú v prospech ich regiónu alebo mesta priniesla kohézna politika. Toto vedomie je však výraznejšie v 12 nových členských štátoch (60 %), než v starých členských štátoch (47 %). Miera tohto povedomia je výraznejšia v Slovinsku (66 %), Litve (65 %), Rakúsku (64 %) a Írsku (64 %), zatiaľ čo v Bulharsku (35 %), na Cypre (35 %) a v Holandsku (30 %) nie je vysoká. Pozícia Nemecka (46 %), Francúzska (45 %) a Spojeného kráľovstva (38 %) je pod priemerom Spoločenstva.
Okrem toho, občania, ktorí tieto opatrenia poznajú, si vo veľkej väčšine (70 %) myslia, že sú prospešné. Len jedna z piatich oslovených osôb (22 %) odpovedala, že regionálna politika nie je v prípade jej regiónu prínosom (ide hlavne o občanov Francúzska, Holandska, Bulharska a Slovinska). Litva a Írsko sú naopak príkladom krajín, ktorých občania takmer jednohlasne uznávajú pozitívny vplyv európskej podpory.
Európania takisto schvaľujú opodstatnenosť regionálnej politiky, keďže 85 % z nich schvaľuje uprednostňovanie najchudobnejších regiónov, aby sa im umožnilo prekonať ich zaostávanie. 58 % obyvateľov si okrem toho myslí, že politikou sa má pokračovať v podporovaní všetkých regiónov Európy, a nielen najchudobnejších.

Prioritné oblasti pre európskych občanov
Sektory, v prospech ktorých si Európania želajú nasmerovanie európskych investícií, sú v prvom rade vzdelávanie, zdravie, sociálna infraštruktúra, ochrana životného prostredia a predchádzanie rizikám. Ďalej si myslia, že sa má táto podpora zameriavať na odbornú prípravu a pomoc malým podnikom.
Veľmi veľká väčšina Európanov si želá, aby regionálna politika v budúcnosti zahrnula do svojej pôsobnosti výzvy, akými sú boj proti klimatickým zmenám, globalizácia a demografické zmeny. 85 % opýtaných považuje za prvoradé (na prvom alebo druhom mieste) klimatické zmeny, 54 % globalizáciu a 52 % demografické výzvy.

Metóda riadenia fondov hodnotená pozitívne
Európski občania podporujú takisto zásadu „partnerstva“, ktorá umožňuje účasť občianskej spoločnosti na riadení fondov. A tak 82 % Európanov hodnotí kladne snahu, aby sa do výberu programov v praxi zainteresovali združenia podnikov, odbory, organizácie zamerané na rovnosť príležitostí a životné prostredie. Inými slovami, podporujú zásadu „viacúrovňovej“ správy vecí verejných, v ktorej spočíva osobitosť kohéznej politiky.

Kľúčová téma na roky 2007 – 2013 - viac transparentnosti
Podľa Komisie je nutné, aby členské štáty v budúcnosti lepšie informovali občanov o existencii tisícov projektov, z ktorých majú vďaka európskym investíciám prospech.
Predpisy Spoločenstva týkajúce sa fondov na roky 2007 – 2013 členským štátom po prvý raz ukladajú povinnosť, aby uverejňovali zoznamy projektov spolufinancovaných Úniou, pridelené sumy a prijímateľov. Členské štáty okrem toho predkladajú Komisii komunikačné plány pre každý zo 450 programov, ktoré budú v rokoch 2007 – 2013 financované v rámci kohéznej politiky. Komisárka Hübnerová podčiarkla kvalitu doposiaľ predložených plánov, ktoré odrážajú rastúce úsilie členských štátov v záujme lepšej komunikácie.

Úplná správa o ankete je dostupná na tejto adrese:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_en.htm

Výsledky za Slovensko:
Slovensko patrí medzi krajiny, kde občania nadpriemerne pociťujú výhody plynúce z regionálnej politiky EÚ pre ich mesto či región. Myslí si to 72 percent opýtaných Slovákov.
Na Slovensku zároveň prevláda názor, že medzi hlavné priority regionálnej politiky v prípade ich regiónu patrí a má patriť zlepšenie dopravnej infraštruktúry. Myslí si to až 88 percent Slovákov, čo je druhá najvyššia hodnota v celej EÚ.
"Slovenskí občania si uvedomujú pozitívne dopady regionálnej politiky EÚ na ich mesto, obec a región. Jasne pritom potvrdili, že v slovenských podmienkach je nedostatočná dopravná infraštruktúra naďalej vnímaná ako hlavná brzda regionálneho rozvoja. Preto Slováci chcú, aby regionálna politika EÚ naďalej venovala tejto oblasti hlavnú pozornosť", uviedla k výsledkom prieskumu Andrea Elscheková - Matisová, vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Hlavným informačným zdrojom o podpore z fondov EÚ pre Slovákov zostáva televízia, nasledovaná regionálnou tlačou. Rozhlas je najdôležitejším doplnkovým zdrojom informácií.
- Roman Schoenwiesner - Press Officer -
10.03.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet