ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Rozhodnutie o priestupku

Rozhodnutie o priestupku

Rozhodnutie o priestupku

Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom odbor všeobecnej vnútornej správy rozhodol o priestupku na úseku práva na prístup k informáciám za nesprístupnenie informácií v zákonnej lehote v požadovanom rozsahu starostom obce Brunovce a sankcionoval ho pokutou vo výške 10 000 Sk.


Právo na informácie je v Slovenskej republike garantované ústavou a inými dokumentami o ľudských právach. Spomeňme Listinu základných ľudských práv a slobôd či Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach. Najvýraznejší zákonný rámec prístupu k informáciám má občan v zákone č.211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám.
Tento zákon okrem iného aj definuje osoby, ktoré sú povinné zverejňovať údaje,určuje, ktoré informácie sú prístupné a kedy môže dôjsť k obmedzeniu ich zverejnenia. Zákon ďalej hovorí o tom, akou formou sa žiada o informácie ako a v akej lehote sa na ne odpovedá a ustanovuje tiež opravné prostriedky a sankcie za porušovanie zákona.
Porušenie práva na sprístupnenie informácii je priestupkom, za ktorý možno uložiť pokutu do 50 000 Sk a zákaz činnosti až na dva roky.
Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom odbor všeobecnej vnútornej správy Hviezdoslavova ul. č.36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Číslo: F 2004/01151 Vybavuje/linka V Novom Meste nad Váhom A 2005/00203 Ing. Marcinová dňa 8.3.2005 PK 212/2004 032/7745504

Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom, odbor všeobecnej vnútomej správy podl'a ust. § 2 ods. 4 zákona č. 515/2003 Z.z. o krajských a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej správny orgán) vydáva podl'a ust. § 52 písmo a/ zákona SNR Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podl'a ust. § 46 a § 47 zákona- č. /1967 Zb. o správnom konaní v znení neskoršch predpisov toto

ROZHODNUTIE o priestupku

Dušan MOČKO, starosta obce Brunovce sa uznáva v i n n ý m

priestupku na úseku práva na prístup k informáciám podl'a ust. § 42a ods. 1 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorého sa dopustil tým, že na žiadost' Juraja Kuklu doručenú dňa 1.6.2004 nesprístupnil v zákonom stanovenej lehote a v požadovanom rozsahu žiadatel'ovi informácie, ked' rozhodnutím Č. 293/04 zo dňa 9.6.2004 odmietol sprístupnit' údaj, kedy presne bola vyplatená finančná čiastka jednotlivým fyzickým a právnickým osobám za vykonané práce a služby pre obec Brunovce a v akej presne výške, čím porušil právo Juraja Kuklu na sprístupnenie informácií podl'a zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a doplnení niektorých zákonov.

Podl'a ust. § 11 ods. 1 písmo b/ v spojení s ust. § 42a ods. 2 zákona SNR Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa Dušanovi Močkovi za spáchaný

priestupok ukladá sankcia - pokuta v sume 10 000,- Sk (slovom desat'tisíckorún). Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu SR. Zároveň sa Dušanovi Močkovi v zmys1e ust. § 79 ods. 1 zákona SNR Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ukladá povinnost' uhradit' štátu trovy konania spojené s prejednaním priestupku vo výške 150,- Sk stanovené vyhl. MV SR Č. 393/1990 Zb.

Dušan Močko je povinný zaplatit' pokutu za priestupok na účet Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom Č. 7000176729/8180, VS 2004212, KS 0379 a trovy konania na Č. účtu 7000200151/8180, VS 2122004, KS 0379. Pokuta a trovy konania sú splatné priloženými poštovými poukážkami do 15 dní po právoplatnosti rozhodnutia pod následkami jeho výkonu.
Telefón ++421-327745511, Fax ++421-327745504, E-mail: OVVS_OV@nm.vs.sk


Odôvodnenie

Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom, odbor všeobecnej vnútomej správy začal priestupkové konanie proti Dušanovi Močkovi na základe návrhu Juraja Kuklu, ktorý bol
ObÚ v Novom Meste nad Váhom doručený dňa 29.7.2004. Z návrhu vyplývalo, že menovaný je podozrivý zo spáchania priestupku na úseku práva na prístup k informáciám podl'a ust. § 42a ods. 1 priestupkového zákona tým, že porušením povinnosti určenej osobitným predpisom zapríčinil porušenie práva Juraja Kuklu na prístup k informáciám.
Na základe tohto návrhu správny orgán predvolal účastníkov konania na dni 7.2.2005 a 18.2.2005. Pre prejednávaní a rozhodovaní vo veci vychádzal správny orgán z návrhu Juraja Kuklu, výpovede obvineného, navrhovatel'a a kópie informácií zaslaných Jurajovi Kuklovi.

Dušan Močko na pojednávaní konanom dňa 21.2.2005 uviedol, že informácie, ktoré žiadal Juraj Kukla žiadost'ou zo dňa 1.6.2004 mu boli poskytnuté. Jurajovi Kuklovi nesprístupnil iba sumu, ktorá bola firmám vyplatená s odôvodnením, že sa jedná o údaj, ktorý je chránený zákonom o ochrane osobných údajov.
Dušan Močko predložil správnemu orgánu kópie informácií, ktoré boli Jurajovi Kuklovi na základe jeho žiadosti zo dňa 1.6.2004 poskytnuté. Súčast'ou dokumentov predložených Dušanom Močkom - starostom obce Brunovce je Rozhodnutie zo dňa 9.6.2004, v ktorom podl'a § 18 ods. 2 s použitím §§ 11 a 12 ,zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec informácie, ktoré požadoval Juraj Kukla v žiadosti zo dňa 1.6.2004 sprístupnila s obmedzením. Ďalej predložil kópie informácií, ktoré Jurajovi Kuklovi zaslal, t.j. zoznam fyzických a právnických osob, ktorým OcÚ Brunovce zaplatil za práce a služby pre obec, s dátumom výkonu prác a ich popisom od roku 1994 do roku 2003.

Navrhovateľ Juraj Kukla uviedol, že dňa 1.6. 2004 podal na Obecný úrad Brunovce žiadost' o sprístupnenie informácií. Dňa 9.6.2004 ho starosta obce Brunovce Dušan Močko žiadal o doplnenie žiadosti o presné označenie povinnej osoby, o presné označenie žiadatel'a, o konkretizáciu okruhu informácií a o navrhovaný spôsob sprístupnenia informácií. Žiadost' dňa 18.6.2004 o požadované údaje doplnil. Doplnenie žiadosti o tieto údaje považoval zo strany starostu za irelevantné. Dňa 21.6.2004 mu Dušan Močko - starosta obce zaslal oznámenie, v ktorom ho prosil o strpenie. Dňa 29.6.2004 mu boli informácie zaslané, nie však v požadovanom rozsahu. Služby a práce neboli dostatočne špecifikované a konkretizované a absentovala suma vyplatená za uvedené práce a služby. Preto dňa 7.7.2004 podal odvolanie, ktoré bolo dňa 14.7.2004 zamietnuté. Zároveň mu bol doručený ďalší zoznam prác a služieb, opat' nekompletný. Dodal, že zo strany Dušana Močku - starostu obce Brunovce sa jedná o opakované porušenie zákona o informáciách.

Priestupku na úseku práva na prístup k informáciám podl'a ust. § 42a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa dopustí ten, kto vedome vydá a zverejní nepravdivé, neúplné informácie, kto poruší povinnost' určenú osobitným predpisom, alebo ten, kto vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií.

Podl'a ust. § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinnou osobou sprístupňovat' informácie sú i obce.
Podl'a ust. § 13 ods. 4 písmo ci zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zastupuje starosta obec vo vzt'ahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.
Podľa ust. § 13 ods. 5 je starosta štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.


Navrhovatel' Juraj Kukla žiadal vo svojej žiadosti zo dňa 1.6.2004 o sprístupnenie nasledovných žiadostí:

a) Mená a priezviská všetkých fyzických, a právnických osob (vrátane obyvatel'ov obce) a názvy právnických osôb, ktorým bola od r. 1990 do súčasnosti vyplatená akákol'vek suma z rozpočtu obce (z obecných financií) v súvislosti so zabezpečením služieb a prác pre obec Brunovce
b) presnú špecifikáciu a konkretizáciu služieb prác, za ktoré bola finančná čiastka jednotlivým fyzickým a právnickým osobám vyplatená
d) údaj, kedy presne bola táto finančná čiastka vyplatená a údaj o tom, v akej presne jvýške (sume) bolajednotlivým fyzickým a právnickym osobám vyplatená.

Požadované informácie povinná osoba - obvinený navrhovateľovi poskytla len čiastočne a listom zo dňa 21.6.2004 uviedla, že tieto informácie menovanému zašle v čo najkratšom čase a najvyčerpávanejším spôsobom a žiadala o strpenie. V zmysle § 17 ods. 1 zákona o slobode informácií je povinná osoba žiadosť o sprístupnenie informácií vybaviť bez zbytočných prieťahov, najneskôr do desiatich dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Podl'a § 17 ods. 2 cit. zákona si može povinná osoba za závažných dôvodov predĺžit' lehotu najviac však o 10 dní. Tri dôvody predĺženia sú taxatívne uvedené v citovanom §17 ods. 2. Podl'a § 17 ods. 3 predĺženie lehoty musí povinná osoba oznámiť žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení musí uviest' dôvody, ktoré viedli k predÍženiu lehoty.

Preto správny orgán konštatuje, že spôsob oznámenia povinnej osoby - obvineného nie je v súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Starosta obce, Dušan Močko, správnemu orgánu predložil kópie sprístupnených informácií, ktoré boli Jurajovi Kuklovi zaslané, tj. zoznam fyzických a právnických osob, ktorým OCÚ Brunovce zaplatil za práce a služby pre obec, s dátumom výkonu prác a ich popisom od roku 1994 do roku 2003.

Dňa 9.6.2004 povinná osoba obvinený vydal rozhodnutie, v ktorom podľa § 18 ods. 2 s použitím §§ 11 a 12 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodol o sprístupnení s obmedzením. V rozhodnutí uviedol, že požadované informácie sú v súvislosti s § 11 zák. č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 428/2002 o ochrane osobných údajov) informáciou, ktorú povinná osoba sprístupní s obmedzením. Pričom podľa § 3 zák. č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určitel'nej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určit' priamo alebo nepriamo, najma na základe všeobecne použiteľného identifikátora, alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Po oboznámení sa so spisovým materiálom správny orgán konštatuje, že informácia o vyplatenej finančnej čiastke fyzickým a právnickým osobám za vykonané práce a služby pre obec, nie je osobný údaj. Ust § 11 ods. 1 písmo a/ zákona o slobode informácií sa podl'a § 11 ods. 2 nepoužije, ak ide o informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo ak sú to informácie týkajúce sa použitia takýchto prostriedkov, alebo ak ide o informácie o nakladaní s majetkom štátu alebo majetkom obce. Podl'a ust § 10 ods. 2 zákona o slobode informácií porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je sprístupnenie informácie, ktoré sa získala za verejné financie alebo sa týka používania verejných financií alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Z uvedeného vyplýva, že sprístupnenie infórmácie bodu d/ v žiadosti Juraja Kuklu zo dňa 1.6.2004 nespadala pod obmedzenie prístupu k informáciám podl'a § 11 zákona o slobode informácií.

Po preskúmaní informácií poskytnutých Jurajovi Kuklovi, a ktoré Dušan Močko poskytol správnemu orgánu, správny orgán skonštatoval, že tieto neboli poskytnuté v súlade s ust. §§ 11 a 12 citovaného zákona o slobode informácií, keďže tie neobsahovali osobné údaje ako i s § 17 ods. 1 ani s ods. 2 zákona o slobode informácií, čiže nebola dodržaná lehota na vybavenie žiadosti.
Na základe výpovedí navrhovatel'a, obvineného a predloženého dokazového materiálu správny orgán dospel k záveru, že Dušan Močko, starosta obce Brunovce si nesplnil povinnost' určenú zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií a tým naplnil skutkovú podstatu priestupku podl'a ust. § 42a ods. 1 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za uvedený skutok bol menovaný uznaný vinným a správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. .
Navrhovatel' Juraj Kukla vo svojej výpovedi žiadal, aby bola Dušanovi Močkovi podl'a ust. § 42a zákona o priestupkoch udelená najvyššia sankcia a zastavený yýkon funkcie. Zánik mandátu starostu obce je taxatívne uvedený v § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenív znení neskorších prepisov.
Pri určení druhu sankcie a jej výmery správny orgán postupoval podl'a ust. § 12 zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, teda prihliadol na okolnosti spáchania priestupku, na závažnost' priestupku, na jeho charakter a na osobu páchatel'a, ktorý sa protiprávneho konania dopustil opakovane a stanovil sankciu vo výške 10000,- Sk, ktorú považuje za primeranú.
Povinnost' uhradit' štátu trovy konania spojené s prejednaním priestupku pre Dušana Močku vyplýva zo zákona.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podat' v lehote do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie na Krajský úrad v Trenčíne, odbor všeobecnej vnútomej správy prostredníctvom Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom, odboru všeobecnej vnútornej správy a živnostenského podnikania. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie možno preskúmat' súdom /§ 47 ods. 4 zák. č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov/ až po 'vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Mgr.Eva Nin i s o v á
vedúca odboru
všeobecnej vnútornej správy

Doručuje sa:
1. Dušan Močko, starosta obce Brunovce 2. Juraj Kukla, Brunovce

- -
27.07.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet