ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Mysli a konaj enviromentálne!!!

Mysli a konaj enviromentálne!!!

Mysli a konaj enviromentálne!!!

14 stručných zásad správania sa ekonomicko-environmentálne. 14 stručných zásad ako spraviť svoju vlasť krajšou a zdravšou.

enviromentalistika - /franc./ vedná disciplína zaoberajúca sa skúmaním životného prostredia človeka, veda o životnom prostredí a jeho ochrane1. Kupujem slovenské výrobky (najlepšie z vlastného regiónu) – podporujem tým ekonomiku regiónu, šetrím pohonnými hmotami, chránim ovzdušie pred znečistením z dopravy.

2. Nekupujem jednorazové výrobky – chránim prírodné zdroje, nevytváram zbytočný odpad, znižujem vlastné náklady.

3. Separujem odpad – umožním tým jeho opätovné využívanie, šetrím prírodné suroviny, zabraňujem znečisteniu ovzdušia spaľovaním, prípadne záberu pôdy skládkovaním.

4. Nevyhadzujem odpad na zem – dbám na estetický ráz krajiny, nezamorujem pôdu, vodu a ovzdušie.

5. Nekupujem plastové obaly (tašky, fľaše...) – chránim svoje zdravie; rozklad i spaľovanie plastov je pre životné prostredie veľmi škodlivé, obmedzená recyklovateľnosť.

6. Kupujem výrobky v sklenených obaloch – sklo sa dá mnohokrát recyklovať a je pre ľudské zdravie neškodné, pri vratných obaloch sa nám vráti časť nákladov.

7. Kupujem výrobky z recyklovaného papiera a neplytvám ním – pri tlači nepoužívam zbytočne veľké písmo; ak sa dá, využívam papier z jednej strany popísaný – šetrím drevo, energiu na výrobu, neznečisťujem vodu.

8. Nekupujem nepotrebné veci – šetrím vlastné náklady, prírodné zdroje, obmedzujem vznik odpadu.

9. Kupujem výrobky vo väčších baleniach s čím menším množstvom obalov – šetrím suroviny potrebné na ich výrobu, znižujem množstvo odpadu, ekonomicky je to viac výhodné.

10. Kompostujem – zabránim miešaniu biologicky neškodných látok s ostatnými škodlivými látkami, nepoškodzujem pôdu umelými hnojivami, šetrím náklady na ich nákup, zvyšujem kvalitu pôdy, znižujem množstvo komunálneho odpadu.

11. Jazdím na zemný plyn – obmedzujem vznik emisií, šetrím výdavky na pohonné hmoty.

12. Pokazené výrobky dávam opraviť – šetrím najmä suroviny na výrobu nového výrobku, zabraňujem vzniku zbytočného odpadu.

13. Šetrím energiami – neplytvám vodou, elektrickou a tepelnou energiou, šetrím vlastné náklady, prírodné zdroje i životné prostredie.

14. Snažím sa presvedčiť známych, aby sa správali podľa vyššie uvedených zásad. :-)Zdroj: Beo.sk – spravodajstvo, spoločnosť, história
- KIKA -
06.04.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet