ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > AIDS - najúčinnejšia biozbraň

AIDS - najúčinnejšia biozbraň

AIDS - najúčinnejšia biozbraň

Svetová verejnosť vie iba veľmi málo o tajných snahách istých svetovládnych kruhov o zníženie svetovej populácie. Ich závažnosť a miera, ktorou sú napĺňané, ich zaraďuje medzi najväčšie škandály všetkých čias. Ide o umelé vytváranie a šírenie chorôb, infekcií a mikróbov vrátane smrteľných a z hľadiska účinku spoľahlivých vírusov, kam patrí aj HIV a choroba AIDS.

Umelé vymieranie svetovej populácie - dielo budúcich svetovládcov?Šokujúce zistenia

Náhly a závratný nárast syndró­mu imunitnej nedostatočnosti, známeho pod názvom AIDS - naj­strašnejšej choroby všetkých čias je viac ako znepokojujúci. Nikto z ľudí nakazených vírusom HIV, ktorý AIDS vyvoláva, doteraz neprežil viac ako 15 rokov. AIDS počtom obetí prekonal už aj mor, ktorý v stredoveku počas dvoch rokov (1348-1350) doslova vyhla­dil tretinu obyvateľstva Európy. Táto choroba sa dlho tajila, keď však začali byť jej syndrómy známe v masovom meradle, vírus HIV a choroba AIDS boli vedca­mi označené za epidémiu, ktorá vznikla v Afrike prenosom z opíc na človeka. Odtiaľ sa podľa ved­cov rozšírila medzi černošské obyvateľstvo, ktoré malo túto cho­robu preniesť do USA a ďalších štátov sveta. Tieto oficiálne pro­pagandistické verzie sú však nie­len rasistické, ale aj klamlivé. Majú pošpiniť afrických občanov a urobiť z nich obetných barán­kov jedného z najväčších zločinov všetkých čias. Podľa informácií, ktoré sú dnes k dispozícii, bola totiž choroba AIDS s najväčšou pravdepodobnosťou vyvinutá v amerických vojenských labora­tóriách s jediným cieľom: okamžite znížiť počet obyvateľov na zemi. To, čo na prvý pohľad vyznieva ako bláznivé obvinenie, si teraz rozoberme vo faktoch, AIDS sa po prvý raz objavil kon­com 70, rokov. Vedci už desaťročia riešia záhadu, ako vôbec mohlo toto ochorenie vzniknúť. Gény AIDS sa totiž u živočíchov vrátane človeka vôbec nevysky­tujú. Z genetického potenciálu zvierat ani človeka teda táto choroba vzniknúť nemohla. Všetko nasvedčuje tomu, že choroba má umelý pôvod, teda musela byť "vyrobená". Verejnosť má k dispozícii len príručkovú pro­pagandu o náhodnom vzniku a šírení choroby. Tu stoja proti sebe dva uznávané vedecké tábory. Jeden hovorí o skutoč­ných výsledkoch výskumov, druhý je dotovaný západnými vládami a nie div, že práve tento tábor zahmlieva výskumy tým, že zverejňuje vedecky nepodložené, no politicky vhodné "výsledky" výskumu.Dotácie smrti

AIDS je vlastne jednou z najúčin­nejších biologických zbraní: zasa­huje imunitný systém človeka bez reálnej možnosti záchrany. Ame­rická vláda investovala miliónové sumy do biologických výskumov na vojnové účely, rovnako ako Sovietsky zväz a ďalšie štáty, ktoré sa snažili vzájomne si na tomto poli konkurovať. Podľa záznamov výboru amerického Kongresu pre prídel financií bola zistená závažná vec: oddelenie pre biologickú vojnu Ministerstva obrany USA v roku 1969 požado­valo od Kongresu 10 miliónov dolárov na výrobu akéhosi orga­nizmu, ktorý selektívne narušuje imunitný systém človeka. V týchto vládnych dokumentoch sa pria­mo píše:
"Počas najbližších pia­tich až desiatich rokov bude pravdepodobne možné vyrobiť nový typ nákazlivého mikroorganiz­mu, ktorý sa v určitých dôležitých aspektoch líši od každého známe­ho pôvodcu choroby."
Táto vlád­na dotácia na výrobu záhadnej choroby bola Kongresom schvále­ná údajne zo strachu pred ZSSR a jeho výskumami v rovnakej oblasti. Ale ako sa ukázalo, bola to len cielená snaha presvedčiť Kongres, aby výrobu tejto novej a najúčinnejšej choroby v deji­nách odobril. A skutočne, do pia­tich rokov bol vyvinutý AIDS. Špinavé zákulisie vzniku AIDS nedávno poodhalil senátor M. W. Cooper, ktorý zverejnil, že choro­bu vyrobili ako prostriedok ume­lého a násilného zníženia svetovej populácie. Rozhodnutiu pred­chádzala svetová konferencia v Huntsville v americkom štáte Alabama v roku 1957, kde sa po prvý raz vynorili katastrofické scenáre preľudnenia zemegule. Poslednou kvapkou bola štúdia Rímskeho klubu (svetová elita vedcov a politikov) z roku 1968, ktorá tvrdila, že je nevyhnutné eli­minovať populáciu planéty. Spl­nomocnenec Rímskeho klubu Dr. Aurello Peccei adresoval po zverejnení štúdie vláde USA nie­koľko prísne tajných odporúčaní. Senátor Cooper k tomu povedal: "Hlavné odporúčanie spočívalo vo vývoji mikróbu, ktorý napadne imunitný systém, a tak nebude možné vyvinúť proti nemu vakcí­nu. Boli vydané príkazy vyvinúť mikrób a takisto vyvinúť liek a ochranné prostriedky. Mikrób sa mal rozšíriť prostredníctvom vakcín poskytnutých Svetovou zdravotníckou organizáciou. Ochranné prostriedky mali byť zatiaľ určené len pre vládnu elitu. Liek mali poskytnúť ostatným až potom, keď elita rozhodne, že už umrelo dostatočné množstvo ľudí. Verejnosti sa oznámi, že bol vyvinutý nový liek (napriek tomu že už niekoľko desiatok rokov existuje). Tento plán mal byť nazvaný Global 2000. Existencia lieku a ochranných prostriedkov sú utajené, pričom Ministerstvo obrany USA poskytlo 10 miliónov USD, aby vytvorilo "syntetický biologický prostriedok, ktorý v prírode neexistuje a proti ktorému nie je možné nájsť prirodzenú imunitu."

Senátor Cooper tak potvrdil a doplnil fakticky mnoho závaž­ných informácií o vývoji AIDS americkou vládou. Ako senátor ďalej uviedol vo svojej správe, projekt bol uskutočnený v tajných laboratóriach vo Fort Detrick v americkom štáte Maryland. Keďže mala byť zdecimovaná veľká časť populácie, vládnuca elita sa rozhodla zamerať predo­všetkým na "nežiaduce elementy spoločnosti a vyhladiť ich. Predovšetkým sa rátalo s vyhlade­ním čiernej, hispánskej a homose­xuálnej populácie".Postihnutí homosexuáli

Svetová zdravotnícka organizácia odštartovala v roku 1977 jeden z najzradnejších plánov v deji­nách, keď začala v Afrike s očko­vaním proti kiahňam. Takto boli zámerne infikované africké náro­dy. Krátko po očkovaní vypukol na africkom kontinente AIDS. Brazília dostala rovnaké očkova­cie sérum od Svetovej zdravotníc­kej organizácie a AIDS tam vypu­kol v rovnakom čase ako v Afrike. Ukázalo sa, že vo všetkých kútoch sveta, vo všetkých štátoch, kde Svetová zdravotnícka organi­zácia vykonávala koncom 70. rokov plošné (povinné) očko­vanie proti kiahňam, vypukli do dvoch mesiacov prvé príznaky choroby AIDS. Zatiaľ čo vo svete začal AIDS vyhladzovať ľudí černošskej rasy a zabíjať v Afrike, ale aj Ázii, v Spojených štátoch AIDS na počudovanie postihol spočiatku iba homosexuálov. Zimomriavky vyvolávajú slová senátora Coopera o cieľových skupinách, ktoré majú byť infiko­vané. V USA boli občania infiko­vaní AIDS takisto prostredníc­tvom vakciny, lenže tentoraz urče­nej proti hepatitíde typu B. Cen­trum pre kontrolu chorôb v spolu­práci s Krvným centrom v New Yorku začalo na príkaz vlády USA očkovať homosexuálnu populáciu v New Yorku, San Franciscu, Los Angeles, Chicagu a St. Louis. Už pár mesiacov nato sa práve v spo­menutých metropolách objavili prvé pripady AIDS v Amerike. Začala sa tak likvidácia tamojších homosexuálnych komunít. V roku 1981 ochorelo na AIDS 25 až 50 percent očkovaných homosexuá­lov, v roku 1984 to už bolo v prie­mere viac ako 60 percent. To však nestačilo, v 80. rokoch boli vakcí­nou proti hepatitíde B infikovaní aj ďalší americkí občania - černosi i belosi.

V roku 1990 bol na základe záko­na o slobode informácií odtajne­ný dovtedy prísne tajný doku­ment americkej vlády nazvaný Memorandum o národnej bez­pečnosti (NSSM 200), ktorý v roku 1994 vypracoval vtedajší poradca vlády pre národnú bez­pečnosť Henry Kissinger. V tomto šokujúcom dokumente, priznávajúcom úmyselné vyhla­dzovanie afrických národov, sa okrem iného píše:
"Najväčšou prioritou americkej zahraničnej politiky smerom k tretiemu svetu by malo byť zníženie počtu jeho obyvateľov."
Z memoranda ďalej vyplývalo, že americká ekonomi­ka bude vyžadovať veľké a stále rastúce množstvo nerastných surovín zo zahraničia, osobitne z rozvojových krajín. V dôsledku toho je kvantitatívne zníženie populácie tretieho sveta hlavným "ekonomickým záujmom USA".Projekty genocídy

Kissingerova vyľudňovacia politi­ka, ako sa neoficiálne hovorilo plánom americkej vlády po Memorande NSSM 200, zachvá­tila mozgy politikov ako epidé­mia. Nešlo len o prirodzené plá­novanie pôrodnosti, išlo o projek­ty genocídy celých národov. Ame­rický prezident Jimmy Carter vydal napríklad Globálnu správu 2000, v ktorej vyzýval na to, aby svetová populácia bola do roku 2000 zredukovaná na dve miliar­dy ľudí. Čo chcel americký prezi­dent počas necelých tridsiatich rokov urobiť so zostávajúcimi 3,5 miliardy ľudí? Ako si máme vysvetliť výraz "zredukovať" väč­šinu svetovej populácie na menej ako polovicu? A kto má patriť medzi tých, čo majú z tohto sveta odísť? Kto mal o tom rozhodovať a podľa akých meradiel? Zdá sa, že OSN je veľmi aktívna, pokiaľ ide o bránenie životu - od antikoncepčných programov, cez propagáciu potratov, až po sterilizačné programy, aby sa populácia určitých skupín ľudí ďalej nereprodukovala. Na druhej strane vykazuje až vražedný nezáujem o záchranu existujúcich ľudských životov dotknutých štátov. Dva milióny Somálcov zomrelo v deväťdesiatych rokoch minulé­ho storočia od hladu, pričom sa nepodnikli akékoľvek kroky na potlačenie hladomoru. V Rwande zahynulo viac ako milión ľudí vo vojne kmeňov, ktorému navyše ešte vláda "pomohla" systémom identifikačných občianskych kariet na vyhľadávanie a zabíjanie obetí. Keby sa OSN skutočne sna­žila o mier na zemeguli, mohla by zastaviť krviprelievanie nielen v Somálsku, Rwande, ale aj Burundi, Indii, Bangladéši a desiatkach ďalších krajín. Lenže úbytok občanov v dôsledku vojen v týchto krajinách v skutočnosti pasuje OSN priamo do ich plá­nov o znížení obyvateľstva v tých­to častiach sveta.

Vráťme sa však späť k AIDS. Na jeseň 1991 vydala americká CIA správu o epidémii AIDS v Afrike. Jej závery potvrdzujú, že ide o najväčšiu epidémiu s najpočet­nejšími stratami v ľudských deji­nách. Sme svedkami vymierania celého kontinentu. Už v roku 1989 bolo v južnej Afrike zdravotníckymi zariadeniami lokalizo­vaných 47 percent občanov ako HIV pozitívnych. Ako priznala Rada bezpečnosti OSN, v roku 1998 zomrelo v Afrike na násled­ky rôznych vojen 200-tisíc ľudí, pričom chorobe AIDS podľahli v tom istom roku na čiernom kon­tinente až 2 milióny ľudí. Do roku 2000 sa nakazilo AIDS vyše 50 miliónov ľudí a 16 miliónov už zomrelo. AIDS zachvátil Afriku už v takom meradle, že družicové snímky ukazujú, ako v oblastiach postihnutých AIDS znovu začína rásť tropický les... Zhrnuté a podčiarknuté: potvrdili sa fakty, že AIDS bol pôvodne vyvinutý ako biologická zbraň z iniciatívy americkej vlády. Až potom bol zámerne použitý na civilnú genocídu obyvateľstva sveta. Je poľutovaniahodné, že napriek existencii vakcíny proti AIDS sa choroba neustále nekontrolovateľne rozširuje a zabíja stále viac ľudí. Dokedy?

Fotokópia na stiahnutie tu:
http://vox.dharma.sk/component/option,com_remository/Itemid,72/func,fileinfo/id,9/
Zdroj:vox.dharma.sk
- Martin Herzán -
08.04.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet