ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 12, 13 a 14

PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 12, 13 a 14

PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 12, 13 a 14

Za našej vlády naši rečníci budú hovoriť o veľkých problémoch, ktoré rozčulovali ľud preto, aby ho napokon priviedli k našej blahej moci. Kto nás potom bude podozrievať, že všetky tieto problémy podstrčili sme podľa politického plánu, ktorý nikto nerozlúštil po celé veky?!...


Protokol č.12

Massonský výklad slova >>sloboda<<

Slovo >> sloboda <<, ktoré možno vykladať rozličným spôsobom, my ustaľujeme takto: Sloboda je právo robiť to, čo je zákonom dovolené. Podobný výklad tohto slova v tom čase bude slúžiť k tomu, že všetka sloboda bude len pre nás, lebo zákony budú ničiť, alebo tvoriť len to, čo si budeme želať my podľa vyššie vysvetleného programu.

Budúcnosť tlače v massonskom kráľovstve

S tlačou naložíme podľa našej vôle. Akú úlohu hrá teraz tlač? Je na to, aby rozdúchavala vášne všetkých ľudí, ako to vyžadujú naše záujmy. Tlač je plytká, prehnaná, nespravodlivá a mnohí ani nevedia, akému cieľu slúži. My ju osedláme a pevne chytíme za uzdu. Toto urobíme nielen s novinami, ale s celou tlačou, lebo čo by osožilo nepripustiť novinárske útoky a ostať vystavení kritike pomocou letákov a kníh? Terajší druhý výrobok informácie - zásluhou prepotrebnej cenzúry - pretvoríme vo výnosnú položku nášho štátu. Odaníme ju zvláštnou známkovou daňou a peňažnou garanciou v úrade tlače alebo v kníhtlačiarni, ktorá musí zaručiť našu vládu od všetkých útokov zo strany tlače. Každý možný útok budeme bezohľadne pokutovať. Toto zariadenie prinesie vláde prostredníctvom známok, garancií a pokút ohromný dôchodok. Stranícke časopisy márne by vyhadzovali peniaze, my ich po druhom útoku proti nám zastavíme a celkom zakážeme. Bez trestu nikto sa nebude dotýkať aureoly našej vládnej neomylnosti. Medzi kritizujúcimi orgánmi budú aj orgány, ktoré založíme my, ale tieto budú robiť útoky len na to, čo my označíme a čo my budeme chcieť zmeniť.

Kontrola nad tlačou

Ani jedno oznámenie nepríde k ľudu skôr, kým neprejde našou cenzúrou. V prítomnosti dosiahli sme tu už toľko, že všetky správy prechádzajú niekoľkými agentúrami, do ktorých prichádzajú zo všetkých častí sveta. Tieto agentúry potom stanú sa v každom smere našim vlastným zariadením a budú informovať len tak, ako im to my predpíšeme. Dosiaľ vedeli sme ovládať hlavy gójskej spoločnosti do tej miery, že ona na svetové udalosti hladí len cez farebné sklá okuliarov, ktoré jej my dávame pred oči: keď pre nás už teraz ani v jednom štáte niet prekážky ohľadom prístupu k takzvaným - gójskou hlúposťou - štátnym tajomstvám, čo teda bude v dobe, až budeme priznanými vládcami sveta v osobe všesvetového kráľa?!... Vráťme sa k budúcnosti tlače. Každý kto sa bude chcieť stať vydavateľom, bibliotekárom alebo typografom, bude si musieť opatriť predpísaný diplom, ktorý mu v prípade previnenia hneď odoberieme.

Čo znamená >>pokrok<< v pojme massonstva?

Takto nástroje myšlienky budú výchovným prostriedkom v rukách našej vládnej moci, ktorá viacej nepripustí blúznenie ľudových más o dobročinnosti pokroku. Všetci vieme, že tieto zdanlivé dobročinnosti rodili anarchistické vzťahy ľudí medzi sebou i vládnou mocou, lebo pokrok, alebo idea pokroku priviedla k myšlienke nezávislosti rozličného druhu, nestanoviac jej hranicu... Všetci takzvaní liberalisti sú anarchisti, keď nie v praxi, tak zmýšľaním. Každý z nich beží za prízrakom slobody, upadajúc výhradne do svojprávnosti čiže anarchie, protestu - kvôli protestu. Prejdeme k tlači. Zdaníme všetku tlač daňou a garanciou z každého listu, ktorá u kníh niže 30 strán bude dvojnásobná. Tieto zapíšeme do triedy >>brožúr<<, aby sme z jednej strany docielili zmenšenia počtu vydávaných žurnálov, znamenajúcich najhorší tlačový jed, z druhej stránky tento spôsob prinúti spisovateľa písať také obsiahle práce, že tieto budú pre ich rozsah a pre ich vysokú cenu málo čítané. Ale to čo budeme uverejňovať sami pre utvorenie verejnej mienky, to bude lacné, široko rozšírené a čítané do plného rozobrania. Daň udusí prázdnu literárnu ctižiadosť a spisovateľ zo strachu pred trestom bude od nás odvislý. A keby sa ešte našiel niekto, kto by chcel proti nám písať, toho knihy nikto nevytlačí. Nakladateľ alebo kníhtlačiar pred prijatím práce do tlače musí si najprv opatriť úradné povolenie. A tak vopred budeme vedieť, aké útoky sú proti nám pripravované a udusíme ich tým, že skôr my uverejníme proti nim svoje protidôvody na túto tému. Literatúra a časopisy sú dve výchovné možnosti a preto naša vláda väčšinu týchto vezme do svojho vlastníctva. Tým bude neutralizovaný škodlivý vplyv súkromnej tlače a získaný ohromný vplyv na rozumy...

Keď povolíme vychádzanie desiatich súkromných časopisov, my sami založíme ich tridsať atď. Pravda verejnosť o tom nesmie vedieť a preto všetky naše časopisy budú zastupovať navonok najprotichodnejšie názory, ktorým spôsobom získajú si dôveru a privábia nič netušiacich protivníkov, ktorí sa týmto chytia do pasce a budú takto neškodní. Prvé miesto zaujmú časopisy úradného charakteru. Tieto vždy budú bdieť nad našimi záujmami a preto ich vplyv bude pomerne malý.

Na druhom mieste budú stáť poloúradné časopisy, ktorých úlohou bude privábiť ľudí
ľahostajných a vlažných.

Na tretie miesto postavíme tlač naoko opozičnú, z ktorej aspoň jedna časť musí zaujať stanovisko zjavne opozičné. Naši praví protivníci túto zdanlivú opozíciu budú považovať za im bratské zmýšľanie a odkryjú nám tak svoje karty. Naše časopisy budú zastávať všetky možné názory, aristokratické, republikánske, revolučné, ba aj anarchistické, pravda, len tak dlho, dokiaľ bude ešte nejaká ústava...

Tieto časopisy budú mať sťa indický bôžik >>Vinšu<< na stá rúk, z ktorých každá bude zisťovať pulz každej verejnej mienky. Zrýchlený pulz verejnej mienky tieto ruky budú riadiť smerom k nášmu cieľu, lebo rozčuľujúci sa subjekt stráca svoju rozvahu a stáva sa prístupným našepkávaniu. Blázni, ktorí si budú myslieť, že opakujú mienku časopisu svojho tábora, budú opakovať naše mienenie, alebo to, ktoré nám bude slúžiť. Budú si predstavovať, že kráčajú v šľapajách časopisu svojej strany, a pôjdu za tou zástavou, ktorú sme im my vyvesili. Aby sme našu tlačovú politiku riadili v tomto smere, musíme túto vec veľmi pečlivo organizovať. Pod názvom ústredného oddelenia tlače zriadime literárne zhromaždenia, v ktorých naši agenti nepozorovane budú dávať heslá a smery. Posudzujúc i odporujúc - povrchne meniac ich povahy - našim zriadeniam, naše tlačové orgány povedú prestrelku s oficiálnymi časopismi len preto, aby sme získali dôvod vyjadriť sa dôkladnejšie a podrobnejšie, ako by to bolo možné v pôvodnom oficiálnom prejave. Pravda, len vtedy, keď nám to bude výhodné. Tieto útoky proti nám zohrajú ešte úlohu dojmu tým, že ľud bude presvedčený o jestvovaní slobody slova a naši agenti získajú tak dôvod k tvrdeniu proti nám, že vystupujúce časopisy dumia prázdnotou preto, že nemôžu nájsť skutočných dôvodov k vecnému vyvráteniu našich zariadení. Tieto spoľahlivé podniky, ktoré verejnosť nezbadá, s úspechom povedú verejnú dôveru smerom k našej vláde. Ich pomocou podľa potreby budeme rozčuľovať alebo uspokojovať ľud v politických veciach, presvedčovať alebo vyvracať, písať pravdu alebo lož, hladiac na to, čo bude verejnosti prijímané, opatrne ohmatávajúc vždy pôdu skôr, než na ňu vstúpime... Nad našimi nepriateľmi budeme iste víťaziť, lebo u nich nebude tlačových orgánov, v ktorých by sa mohli plne vyjadriť pre naše vyššieoznačené zariadenie proti tlači. My ani nebudeme musieť ich myšlienky do základu vyvracať... Skúšobné kamene, hodené do našej tlače, v prípade potreby budeme energicky vyvracať v oficiálnych časopisoch.

Massonská solidárnosť v súčasnej tlači

Už teraz, hoci len vo forme francúzskej žurnalistiky, jestvuje massonská solidárnosť v hesle: Všetky orgány tlače sú medzi sebou viazané odborovým tajomstvom. Podobne ako tomu bolo u rímskych >>augurou<< (veštcov); ani jeden člen neprezradí tajomstvo svojich správ, keď nebolo rozhodnuté tieto oznámiť. Ani jeden nebude pripustený k literatúre bez toho, že by jeho minulosť nemala nejaké háklivé rany... Tieto rany by sme hneď otvorili.

Povzbudzovanie verejných požiadavkov vidieka

Naše rozpočty smerujú najmä na vidiek. V ňom treba prebudiť nádeje i snahy, s ktorými by sme sa mohli hocikedy oboriť na sídelné mestá, vydávajúc tieto snahy za pôvodné dychtenie vidieku. Prirodzené je, že ich prameň je stále ten istý - náš. Kým nemáme plnú moc v rukách, často treba, aby hlavné mestá boli obalené mienením vidieckeho ľudu, čiže väčšiny, podstrčenej našimi agentmi. Potrebné je, aby hlavné mestá v psychologickú chvíľku nemohli posudzovať hotový fakt, už i preto, že ten istý vyslovený je mienením vidieckej väčšiny.

Neomylnosť nového režimu

Nastúpením doby nového režimu, ako prechodu k našej moci, nesmieme dopustiť, aby tlač odhaľovala verejnú bezpečnosť; treba utvoriť dojem, že nový režim uspokojuje všetkých natoľko, že vymizla i zločinnosť... Prípady prejavenia zločinov musia ostať známe len ich obetiam a prípadným svedkom - a nikomu viac.Protokol č.13

Nedostatok každodenného chleba

Nedostatok každodenného chleba donucuje Gójov, aby mlčali a boli našimi pokornými sluhami. Agenti, ktorých príjmeme z ich radov do našej tlače, na náš rozkaz budú posudzovať to, čo nebudeme môcť vydávať priamo v našich oficiálnych dokumentoch. Medzitým v dobe rozčúlenia, vyvolaného kritikou, prevedieme potrebné nám zariadenia a prednesieme ich verejnosti ako hotovú udalosť. Nikto nesmie žiadať odvolanie rozhodnutého zriadenia, a to tým menej, že to bude podané ako zlepšenie... Pritom tlač obráti pozornosť verejnosti na nové otázky, lebo ľud navykli sme hľadať stále novoty.

Politické otázky

Na posúdenie týchto nových otázok vrhnú sa bezhlaví vodcovia ľudu, ktorý nevedia pochopiť, že z otázok, ktoré posudzujú, sami nič nerozumejú. Pojednávanie politických otázok nepatrí nikomu inému, ako tým, ktorí našu politiku vyznačili a viedli ju od stáročí. Zo všetkého povedaného vidíte, že domáhajúc sa mienenia davu, uľahčíme beh nášho mechanizmu a môžete pozorovať, že nehľadáme súhlas s našim konaním, ale len so slovami, ktoré vyslovujeme v tej, alebo v inej otázke. Vždy verejne hlásame, že vo všetkých svojich krokoch vedení sme nádejou a presvedčením, že slúžime všeobecnému blahu.

Priemyslové otázky

Aby sme odvrátili, a to najmä nespokojné hlavy od zaoberania sa politickými otázkami, už teraz vytyčujeme nové problémy, ktoré naoko súvisia s blahobytom ľudu - problémi hospodárske. Na tomto závodisku nech sa besnejú! Masy súhlasia s nečinnosťou a odpočinkom v tzv. politickej pôsobnosti, čomu sme ich zas len my priučili, aby sme ich pomocou mohli viesť zápas s gójskymi vládcami.

Zábavy - Národné domy

Aby sme im zabránili jasne vidieť niečo až do konca, ich pozornosť zvedieme na zábavy, hry, vášne a na národné domy... V tlači čoskoro budeme vypisovať súbehy na závodenie v umení a športu každého druhu. Tieto záujmy celkom odvrátia ich ducha od otázok, o ktoré by museli s nami ináč bojovať. Tým, že si ľudia stále viacej a viacej odvykajú od samostatného myslenia, obrátia sa na našu stranu, lebo len my sami im ukážeme nové myšlienkové smery-pravda, pomocou osôb, ktorých spojenie s nami oni nepoznajú.

Jediná pravda

Úloha liberálnych fanatikov bude hneď dohraná, až raz naša vláda bude u moci. Do tej doby preukáže nám dobré služby. Až do toho času i naďalej budeme riadiť ich myšlienky na vymyslenie a uskutočnenie nových fantastických a tzv. pokrokových teórií. Nič netušiace hlavy Gójov iste sa nám podarilo v najvyššej miere rozvrátiť slovom >>pokrok<<, lebo niet medzi nimi hlavy, ktorá by vedela, že pod týmto slovom skrýva sa odklon od skutočnej pravdy vo všetkých prípadoch, ktoré sa netýkajú materiálnych vynálezov, lebo pravda je len jedna-jediná, a u tej pokroku byť nemôže. Pokrok je lživá idea, slúžiaca na zastretie pravdy, aby túto nikto nepoznal, okrem nás - Božích vyvolencov a ochrancov tejto pravdy.

Veľké problémy

Za našej vlády naši rečníci budú hovoriť o veľkých problémoch, ktoré rozčulovali ľud preto, aby ho napokon priviedli k našej blahej moci. Kto nás potom bude podozrievať, že všetky tieto problémy podstrčili sme podľa politického plánu, ktorý nikto nerozlúštil po celé veky ?!...Protokol č.14

Náboženstvo budúcnosti

Až sa staneme vládcami, nebudeme trpieť iného náboženstva okrem svojho, ktoré hlása jedného Boha, s ktorým je spojený osud nášho vyvoleného národa a tým náš osud stal sa totožný s osudom sveta. Preto musíme zbúrať všetky náboženstvá. Ak sa časom zahniezdil ateizmus, tento ako prechodný nebude rušiť naše ciele a poslúži za príklad pre tie pokolenia, ktoré budú počuť naše kázanie o Mojžišovom náboženstve, ktoré svojím vytrvalým a premysleným systémom pokorí nám všetky národy. Tu zdôrazníme mystickú pravdu, o ktorej povieme, že v nej zakladá sa všetka jej vychovávateľská sila. Pri každej príležitosti budeme uverejňovať články, v ktorých budeme zrovnávať našu vládu s vládami minulými.

Budúce nevoľníctvo

Dobrodenie pokoja, hoci vynúteného vekmi nepokojov, poslúži k novému reliéfu spomenutého pokoja. Chyby Gójskych administrácií budeme znázorňovať len v čiernych farbách. Zasejeme k nim taký odpor, že národy dajú prednosť pokoju a mieru v novom nevoľníctve pred zástavami slávnej slobody, ktorá toľko mučila a vyčerpávala samotné pramene ľudskej existencie, ktoré boli vykorisťované davom darebákov, nevediacich, čo tvoria... Bezvýznamné premeny vlád, do ktorých sme Gójov vohnali, keď sme podkopávali ich štátne zariadenia, tak znechutia v tú dobu všetky národy, že radšej pretrpia od nás všetko, len aby nebolo treba znovu prežívať minulé rozčúlenia a nehody. Zvlášť budeme zdôrazňovať historické chyby vlád Gójov, ktoré toľké veky trýznili ľudstvo nedostatkom uváženia vo všetkom, čo sa týka skutočného blaha ľudu v zhone za fantastickými návrhmi sociálneho blaha, a pritom nezbadali, že tieto návrhy ešte viac zhoršili stav všeobecných vzťahov, na ktorých je založený ľudský život... Všetka sila našich zásad a nariadení bude sa opierať na ich výklad a význačnosť ako oslňujúci opak oproti starým rozloženým poriadkom spoločenského poriadku.

Neprístupnosť k tajomstvu budúceho náboženstva

Naši filozofovia budú kritizovať všetky nedostatky náboženstiev Gójov, ale naše náboženstvo nebude kritizovať nikto z jeho pravého hľadiska, lebo ho nikto do základov nepozná -okrem nás-, ktorí toto tajomstvo nikdy nesmieme prezradiť.

Oplzlosť a budúcnosť slova, tlače

V zemiach, ktoré sa nazývajú kultúrne, zriadili sme šialenú, špinavú a odpornú literatúru. Za nejaký čas i po našom nastúpení k moci budeme v nej pokračovať, aby sa ešte viacej vyrysoval rozdiel reči a programu, ktoré sa rozľahnú z našich výšin...Naši múdri ľudia, vychovaní pre spravovanie Gójov, budú zostavovať reči, návrhy, zápisy a články, ktorými budeme ovplyvňovať hlavy a usmerňovať tieto k nami naznačeným pojmom.
- www.radioislam.org -
20.04.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet