ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Odpad v komplexnej bytovej výstavbe

Odpad v komplexnej bytovej výstavbe

Odpad v komplexnej bytovej výstavbe

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom sa snažia usmerniť občanov v nakladaní s odpadom. Pred niekoľkými týždňami boli umiestnené zákazové tabule pri kontajnerových státiach. Všetci obyvatelia komplexnej bytovej výstavby dostali letáky a informácie poskytla aj miestna TV Pohoda.


Technické služby mesta (TSM) opätovne upozorňujú, že drobný stavebný odpad sa nedáva pri kontajnerové státia, ale treba ho voziť na prekládkovú stanicu v mestskej časti Mnešice pracovné dni od 8:00 do 15:00 – BEZPLATNE.

Separovaný zber sa vraj rozšíri a okrem skla budú rozmiestnené nádoby na papier a plasty.

Veľkoobjemové kontajnery na objemný odpad majú stále svoj aprílový (16. a 17.) a októbrový (29. a 30.) termín.

Zber odpadu s obsahom škodlivín tiež zostáva v zaužívanom májovom (13. a 14.) a septembrovom (23. a 24.) termíne. Tento odpad sa dá utorok a stredu od 8:00 do 15:00 odovzdať priamo v objekte Technické služby mesta Technických služieb mesta NMnV.

Na zákazových tabuliach sú občania upozornený na zákaz:
  • ukladať odpad mimo zberných nádob
  • uložiť objemný odpad a drobný stavebný odpad z rekonštrukcii bytov pri kontajnerové státia
  • znečistovať okolie týchto miest
  • vyberať alebo vyhadzovať odpad zo zberných nádob
  • spaľovať alebo inak znehodnocovať odpad v zbernej nádobe
V neposlednom rade TSM žiadajú a vyzývajú občanov, aby v dňoch pravidelného vývozu odpadu neparkovali v bezprostrednej blízkosti zberných nádob.

- redakcia -
16.05.2008

Fotogaléria

Odpad v komplexnej bytovej výstavbe


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet