ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 15, 16 a 17

PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 15, 16 a 17

PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 15, 16 a 17

Už od dávna staráme sa o to, aby kňažstvo Gójov, ktoré by inakšie mohlo byť pre nás hrozbou, upadlo do zlej povesti, čím znemožníme jeho poslanie. Jeho vplyv na ľud mizne deň po dni.


Protokol č.15

Jednoduchý svetový prevrat

V dobe, kedy skutočne vystúpime na trón pomocou štátnych prevratov, vedených k jednému dňu, po konečnom priznaní nespôsobilosti všetkých jestvujúcich vlád, postaráme sa, aby sprisahanie proti nám viac nebolo. Preto nemilosrdne popravíme všetkých, ktorý uvítajú naše vystúpenie na trón so zbraňou v ruke.

Popravy

Každé nové založenie akéhokoľvek tajného spolku bude tiež trestané smrťou. Tie, ktoré teraz jestvujú, ktoré sú nám známe a ktoré nám slúžili a slúžia, budú rozpustené a vylúčené z Európy.

Budúci osud Massonov-Gójov

Tak rozhodneme nad tými Gójmi z Massonov, ktorí veľmi mnoho vedia; a tí, ktorí dostanú milosť, budú v stálom strachu pred vypovedaním. Vydáme zákon, na základe ktorého všetci členovia tajných spolkov podliehajú vyhnanstvu z Európy, ako centru našej vládnej moci. Rozhodnutia našej vlády budú konečné a proti nim nebude odvolania.

Mystika vlády

V Gójskej spoločnosti, v ktorej sme tak hlboko zasiali korene nesúladu a protestantizmu, možno zaviesť poriadok len bezohľadnými prostriedkami, dokazujúcimi nepremožiteľnú moc. Netreba pozerať na padajúce obete, prinášané pre budúce blaho. Hlavná vec pre neohrozenosť vlády je upevnenie svätožiare mocnosti a toto docieľuje sa len veľkosťou a pevnosťou vlády, ktorá by mala prízraky nedotknuteľnosti z mystických príčin - Božej vyvolenosti. Takouto vládou do poslednej doby bolo ruské samdržastvo, -jediné v celom svete, bolo našim nebezpečným nepriateľom, ak nepočítame i pápežstvo. Spomeňte si na prípad, keď krvou zaliata Itália neskrivila ani vlas na hlave Sillu, ktorý túto krv prelieval. Silla bol zbožňovaný pre svoju moc v očiach ľudu, ním trhaného a jeho mužný návrat do Itálie robil ho nedotknuteľným... Ľud nedotýka sa toho, kto ho hypnotizuje svojou chrabrosťou a duševnou silou.

Rozmnožovanie Massonských lóží. Ústredná vláda mudrcov. Provokácia.

Do uchvátenia moci utvoríme a rozmnožíme frank-massonské lóže vo všetkých zemiach sveta, do ktorých privábime čo možno najviac existenčne významných činiteľov, preto, že v týchto lóžach bude hlavné informačné miesto a vplyvné prostriedky. Všetky tieto lóže sústredíme pod jednu, jedine nám známu a všetkým ostatným neviditeľnú správu, ktorá pozostáva z našich mudrcov. Lóže budú mať svojich zástupcov, kryjúcich svojimi osobami spomenutú správu Massonstva, ktorí budú udávať program a heslo. V týchto lóžach zviažeme uzol všetkých revolučných a liberálnych elementov. Zložené budú zo všetkých spoločenských tried. Najtajnejšie politické plány budú nám známe v prvých dňoch vzniku. Medzi členmi týchto lóží budú agenti národnej i medzinárodnej polície, ktorej služby v tomto zmysle sú pre nás neoceniteľné, lebo táto môže sa podľa svojho porátať s neposlušnými ľuďmi, ale i prikrývať naše skutky a utvárať pôvod k nespokojnosti atď.

Massonstvo ako vodca všetkých tajných spolkov

Do týchto spolkov vstupujú obyčajne aféristi, karieristi a vôbec ľudia zväčša ľahkomyseľný, s ktorými ľahko bude sa pracovať a riadiť mechanizmus projektovaného stroja... Keby sa tento svet zvlnil, to bude znamenať, že sme ho potrebovali zvlniť, aby sme porušili jeho priveľkú solidaritu, a keď uprostred neho vznikne sprisahanie, vtedy jeho hlavou nebude nikto iný, ako jeden z našich najvernejších druhov. Prirodzene, že nikto iný a len my budeme riadiť massonskú akciu, lebo vieme, kam ideme, poznáme každý konečný cieľ každého skutku, kým Góji nepoznajú nič, ani bezprostredný výsledok. Oni sa obyčajne uspokoja s výpočtom svojej namyslenosti a úmyslov a nepozorujú, že i vlastný úmysel nepatrí ich iniciatíve, ale nášmu namiereniu na ich mysle.

Význam verejného úspechu

Góji prichádzajú do lóží zo zvedavosti alebo v nádeji, že sa nimi pretlačia k verejnému hrantu a niektorí preto, aby mali možnosť predniesť svoje nesplniteľné a nesmyselné preludy; oni túžia po úspechu a potlesku, na ktorý my sme veľmi štedrý.

 

Protokol č.16

Zneškodnenie univerzít

Na docielenie zničenia všetkých druhov kolektívnych síl okrem našich zneškodníme ich prvý stupeň - univerzity, prevychovajúc ich v novom smere. Predstavení a profesori budú pripravovaný pre svoju úlohu podrobnými tajnými programmi pôsobenia, od ktorých oni bez trestu neodstúpia ani o vlas. Budú sledovaní so zvláštnou opatrnosťou a budú v plnej závislosti od vlády. Z prednášok vykoreníme a odstránime štátne právo ako aj všetko, čo sa týka politických otázok. Tieto predmety bude vyučovať niekoľko desiatok ľudí, vybraných po zvláštnych spôsobilostiach z radov zasvätených. Univerzity nemajú prepúšťať spomedzi svojich stien holobrádkov, upravujúcich konštitučné plány, ako komédiu alebo tragédiu, zaujímajúc sa o otázky politiky, z ktorých ani ich otcovia nikdy nič nerozumeli. Zle upravené zoznámenie veľkého počtu osôb s otázkami politiky vychováva utopistov a nedobre poslúchajúcich občanov, ako to môžete vidieť z príkladu všeobecného vychovávania Gójov v tomto smere. My sme potrebovali, aby do výchovy zavedené boly všetky tieto začiatky, ktoré tak skvele podlomili ich zariadenia. Akonáhle budeme sami u vládnej moci, odstránime všetky znepokojujúce predmety výchovy a z mládeže urobíme poslušné deti predstavených.

Výmena klasiky

Klasiku, ako aj každé vyučovanie starých dejín v ktorých je viac zlých ako dobrých príkladov, zameníme vyučovaním programu budúcnosti. Z pamäti ľudu vymažeme všetky fakty minulých vekov, ktoré si neželáme, ponechajúc z nich len tie, ktoré vyrysujú všetky chyby gójskych spoločenských poriadkov. Vyučovanie o praktickom živote, ustanovených zriadeniach, vzájomných vzťahoch človeka k človekovi, o vyvarovaní sa špatných sebeckých príkladov, ktoré siali nákazu zla a iné podobné otázky výchovného charakteru budú stáť v prvých radách vyučovacieho prostriedku, zostaveného podľa zvláštneho plánu pre každé povolanie, v nijakom prípade nespojujúc vyučovanie. Takéto zriadenie má svoju zvláštnu vážnosť.

Výchova a povolanie

Každé verejné povolanie musí byť vychovávané v prísnom rozdelení a súhlase s určením a prácou. Nahodili géniovia vždy vedeli a budú vedieť prekĺznuť do druhých stavov, ale pre tento zriedkavý prípad prepúšťať ľudí do druhých radov bez nadania, odoberajúc miesta od prítomných v týchto radoch po vrodenosti a povolaní je hotové šialenstvo. Viete, čím sa skončilo toto u Gójov, ktorí pripustili tento krikľavý nezmysel.

Reklama panovníkovej moci v školách

Aby vládnuci pevne zasadol v srdciach a hlavách svojich občanov v dobe jeho pôsobenia je potrebné prednášať celému ľudu v školách a na verejných miestach o jeho význame a skutkoch, ako I všetkých jeho zámeroch.

Zrušenie súkromného vyučovania

Zrušíme každé súkromné vyučovanie. Mládež bude mať právo spolu s rodičmi zhromažďovať sa vo vzdelávacích ústavoch -ako v kluboch, za týchto zhromaždení, najmä na sviatky, učitelia budú prednášať naoko slobodné predmety o otázkach ľudskej vzdelanosti, zákonoch, potlačovacích prostriedkoch a napokon o filozofii a nových teóriách, svetu ešte neznámych. Tieto teórie povznesieme na dogmu viery, ako prechodný stupeň k našej viere. Po ukončení programu našej terajšej a budúcej činnosti prečítam vám zásady týchto teórií.

Nezávislosť mysli

Poznajúc zo skúsenosti mnohých vekov, že ľudia žijú a riadia sa ideami a tieto ideje ľudia vnímajú len pomocou výchovy, dávanej s jednakým výsledkom všetkým vekom, pravda, s rozdielnymi spôsobmi, my pohltíme a skonfiškujeme vo svoj prospech posledné záblesky nezávislosti mysle, ktorú už dávno riadime, k potrebným nám predmetom a ideám.

Názorné vyučovanie

Systém osedlania mysle pôsobí už v tzv. systéme názorného vyučovania, majúceho prevrátiť Gójov v nemysliace poslušné zvieratá, očakávajúce príklady, aby mohli tieto uvážiť… Vo Francúzku jeden z našich najlepších agentov, Buržua, už vyhlásil systém názornej výchovy.


 

Protokol č.17

Právnictvo

Právnictvo vychováva ľudí chladných, krutých, urputných, bezzásadových, stavajúcich sa vo všetkých prípadoch na ľahostajnú, čisto legálnu pôdu. Právnici naučili sa všetko sústrediť k zisku obhajoby a nikdy nie k sociálnemu blahu a jeho výsledkom. Oni obyčajne neodťahujú sa od nijakého zastúpenia, starajúc sa docieliť oslobodenia za každú cenu a vyhľadávajú zámienky v každej nejasnosti právneho vyjadrenia; tým oni demoralizujú súd. Preto tento stav postavíme do úzkeho rámca, uzavierajúceho ich do sféry vykonávajúcich úradníkov. Právnici, ako aj sudcovia, budú pozbavení právu styku so stránkami; vyšetrujúc podľa správ a dokladov súdu, od ktorých ich budú dostávať, budú obhajovať svojich klientov podľa výsluchu a pred súdom vyšetrenými faktami. Budú dostávať honorár, bez ohľadu na akosť obhajoby. Týmto budú jednoduchými spravodajcami v prospech súdnictva a prevahy prokurátora, ktorý bude spravodajcom v prospech obvinenia, čo skráti súdnu správu. Týmto spôsobom ustanoví sa čestná, nestranná obhajoba, vedená nie zo zisku, ale na základe presvedčenia. Toto zariadenie medzi iným odstráni aj praktikujúci sa teraz spôsob korupcie kolegov a ich dohody dať výhru sporu tomu, kto platí…

Vplyv gójskych kňazov

Už od dávna staráme sa o to, aby kňažstvo Gójov, ktoré by inakšie mohlo byť pre nás hrozbou, upadlo do zlej povesti, čím znemožníme jeho poslanie. Jeho vplyv na ľud mizne deň po dni.

Sloboda svedomia

Všade sa hlási sloboda svedomia. Podľa toho je len otázkou času, kedy nastane zrútenie kresťanského náboženstva. S ostatnými náboženstvami budeme ľahšie hotový, ale rokovanie o tejto otázke nie je ešte zrelé pre výrok. Kňažstvo I náboženstvo postavíme do takých úzkych hraníc, že ich vplyv bude protichodný ich bývalému náboženskému hnutiu.

Pápežský dvor

Až príde doba úplne zničiť pápežský dvor, tu prst neviditeľnej ruky ukáže ľudu smerom k tomuto dvoru. Akonáhle sa ľud k nemu vrhne, vystúpime naoko ako jeho obhajcovia, aby sme nedopustili nadmerného krviprelievania. Týmto manévrom prederieme sa až do hlbín pápežského dvora a nevyjdeme odtiaľ skôr, dokiaľ nepodryjeme všetku moc tohoto miesta.

Židovský kráľ - ako patriarcha pápež

Židovský kráľ bude pravý pápež sveta, patriarcha medzinárodnej viery.

Spôsoby boja jestvujúcim náboženstvom

Zatiaľ prevychováme mládež v nových priechodných náboženstvách a napokon i v našom. Otvorene nebudeme sa dotýkať jestvujúcej viery, ale povedieme boj kritikou, vyzývajúcou k rozkolu.

Úloha súčasnej tlače

Naša tlač bude prevádzať ostrú kritiku štátnych I náboženských vecí, ako aj neschopnosti Gójov. Použije pritom opovržlivých výrazov, hraničiacich s urážkou - čo je umenie, s ktorým je naša geniálna rasa dobre oboznámená.

Organizácia polície - Dobrovoľná polícia

Naša ríša bude apológiou bôžika Višnu, v ktorom je jeho zosobnenie - našich sto rúk na pere sociálneho stroja. Budeme vidieť bez pomoci oficiálnej polície, ktorá v tej forme jej práv, ktoré sme vypracovali pre Gójov, prekáža vládam vidieť. Pri pomoci nášho programu tretina nášho ľudu bude pozorovať ostatných z povinnosti, alebo zo zásady dobrovoľnej štátnej polície. Potom nebude hanbou byť vyzvedačom, alebo spravodajcom, ale chválitebnosťou, hoci bezdôvodné správy budú sa kruto trestať, aby sa nerozmnožilo zneužitie týmto právom. Naši agenti budú tak s nižšej ako i z vyššej spoločnosti, z prostredia veseliacej sa administratívnej triedy, nakladatelia, kníhkupci, obchodní praktikanti, typografi, bíreši, sluhovia atď. Táto bezprávna, na nijaké samoprávo nesplnomocnená, teda bezmocná polícia bude jedine svedčiť a informovať, lebo kontrola ich informácií a zatýkania bude závislá na zodpovednej organizácií kontrolórov policajných vecí. Zatýkanie bude prevádzať četnícky zbor a mestská polícia. Neohlásenie počutých a videných vecí v otázkach politiky bude podobné ako ukrývanie, i keď bude dokázané, že sám nehlásiaci je osobne nevinný.

Špionáž na spôsob špionáže Kahalu

Podobne ako naši bratia teraz pod vlastnou zodpovednosťou sú povinný ohlasovať Kahale svojich odpadlíkov, alebo akékoľvek spozorované protivenstvo Kahalu, tak aj v našej svetovej ríši povinnosťou celého nášho ľudu bude zachovávať v tomto zmysle povinnosť štátnej služby.

Zneužitie úradnej moci

Takáto organizácia vytrhne s koreňom zneužívanie úradnej moci, silu, korupciu a všetko to, čo sme zaviedli našou radou s teóriami nadľudských práv do zvykov Gójov… Ako by bolo možné inakšie docieliť rozmnoženie príčin k neporiadkom medzi ich gójskou administráciou, keď nie týmito cestami… Medzi týmito cestami - jedna z najvážnejších - sú agenti verejného poriadku, majúci možnosť vo svojej boriacej pôsobnosti prejavovať a rozvíjať svoje zlé sklony -svojprávo, svojmocnosť a v prvom rade úplatkárstvo.
- www.radioislam.org -
24.05.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet