ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Poslanci diskutovali s Radou a Komisiou o raste cien ropy

Poslanci diskutovali s Radou a Komisiou o raste cien ropy

Poslanci diskutovali s Radou a Komisiou o raste cien ropy

Poslanci Európskeho parlamentu 18. júna rokovali so zástupcami Rady a Komisie o dramatickom raste cien ropy a o opatreniach, ktoré by mali byť v tejto súvislosti prijaté. Kým Rada a Komisia vidia riešenie v posilnení energetickej účinnosti, väčšina politických skupín v EP považuje návrh Nicolasa Sakrozyho na zníženie DPH za jedno z možných krátkodobých riešení.


Slovinský štátny tajomník Janez LENARČIČ uistil poslancov, že Rada si je vedomá následkov rastu cien energií a preto sa o tom rokovala na zasadnutí Európskej rady, ktoré bolo v minulom týždni v Bruseli. Dôvody sú rôzne, ale prevažne štrukturálnej povahy. Domnieva sa však, že je len málo pravdepodobné, že by sa ceny ropy mohli vrátiť na východziu úroveň. Tento prudký nárast cien má výrazný dopad na domácnosti, odvetvie dopravy, rybolov, a navyše prispieva k rastu inflácie. Preto je potrebné hľadať dlhodobé opatrenia, posilniť transparentnosť ropných trhov a predovšetkým zvýšiť energetickú účinnosť. Podľa neho nie je vhodné zavádzať žiadne daňové opatrenia, pretože by len skresľovali situáciu.

Eurokomisár pre energetiku Andris PIEBALGS pripomenul, že za posledné tri roky sa ceny ropy strojnásobili. Keďže závislosť Európy na dovoze ropy je vysoká, má to negatívny vplyv na podniky aj občanov, najmä na najslabšie sociálne vrstvy. Komisia v roku 2005 predložila plán na zníženie energetickej účinnosti, preto očakáva, že spotreba energie bude v nasledujúcich rokoch klesať. Ďalším z riešení je využívanie čistých energetických zdrojov a podpora biopalív druhej generácie. Súhlasí s Radou, že daňové opatrenia nie sú dlhodobým riešením a prípadné zmeny by sa mali vykonať veľmi opatrne.

Jean-Pierre AUDY (EPP-ED, DE) za Skupinu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov povedal, že Európska komisia by mala stanoviť ceny ropy na základe ročnej periodicity, čo by podľa jeho názoru umožnilo zmierniť dopad prudkého nárastu cien na mnohé hospodárske odvetvia a domácnosti. Zároveň vyzval na preskúmanie cien energií a reguláciu „brutálnych výkyvov cien“.

Hannes SWOBODA (PES, AT) zo Socialistickej skupiny v Európskom parlamente sa pozastavil sa nad tým, že sa v súvislosti s rastom cien ropy nehovorí o špekuláciách. Argumenty Komisie v tejto oblasti považuje za slabé. „Návrh je veľmi slabý. Chceli sme ochranu práv spotrebiteľov, keď sme hlasovali o správe Morgan (o trhu s elektrinou), ale rovnako sú potrebné aj sociálne opatrenia“, povedal.

Marco CAPPATO (ALDE, IT) za Skupinu Aliancie liberálov a demokratov za Európu uviedol, že nie je dôvod na zavedenie opatrení na kontrolu cien ropy. Zdôraznil, že ciele Komisie je potrebné dôsledne plniť. Pokiaľ ide o špekulácie, pripomenul, že EÚ môže len veľmi ťažko riešiť tento problém, nakoľko členské štáty odmietajú postúpiť svoje právomoci v tejto oblasti.

Claude TURMES (Greens/EFA, LU) Skupina zelených/Európska slobodná aliancia považuje za jedno z riešení zdaňovanie špekulácií. Takto získame príjmy na podporu najzraniteľnejších skupín a na financovanie opatrení vedúcich k energetickej efektivite. „Toto je štrukturálna kríza, preto musíme byť ambicióznejší v oblasti energetickej účinnosti“, povedal.

Podľa Gintarasa DIDŽIOKASA (UEN, LT) za Skupinu Únie za Európu národov sa domnieva, že Európa by si mala položiť otázku „či je súčasná politika rozumná“. Poukázal na nespokojnosť občanov s nečinnosťou Európskej únie. Je za revíziu politiky v oblasti zdanenia energetických zdrojov, avšak pripustil, že daňová politika nie je riešením problémov.

Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, EL) za Konfederatívnu skupinu Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice vyjadril sklamanie nad stanoviskom Rady a Komisie, ktoré nenavrhujú žiadne konkrétne riešenia a praktické opatrenia. Špekulácie by sa podľa neho mali zdaňovať. Takto získané prostriedky by sa mali investovať do obnoviteľných zdrojov. Ako uviedol v dôsledku zvyšovania cien energií majú prospech členské štáty, ktorým plynie viac peňazí do národných pokladníc, kým na občanov má rast cien ropy veľmi negatívny dopad.
- Zuzana REPKOVÁ (Andrejčáková) - Tlačový atašé -
23.06.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet