ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 18, 19, 20 a 21

PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 18, 19, 20 a 21

PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 18, 19,  20 a 21

Hospodárske krízy u Gójov prevádzali sme púhym vyčerpaním peňazí z obehu. Ohromné kapitály hromadili sa s cieľom vyčerpávania peňazí zo štátov, aby tieto znovu boli donútené obracať sa k nim o pôžičky. Tieto pôžičky zaťažovali financie štátov platením úrokov a robili ich otrokmi vyššie uvedených kapitálov . . .

...robili u nás dlhy na úroky, nemysleli, že tieto peniaze budú musieť raz čerpať zo svojich štátnych poplatníkov na vyrovnanie s nami! Či nebolo jednoduchšie vziať tieto peniaze priamo u svojich?!


Protokol č.18

Bezpečnostné prostriedky

Až bude potrebné zosiliť prísne prostriedky ochrany, najstrašnejší to jed pre prestíž vládnej moci, prevedieme pretvarovanie neporiadkov alebo prejavenie nespokojnosti pomocou dobrých rečníkov. K nim pripoja sa spoluctiaci a toto nám dá dôvod k prehliadkam a dozoru pri pomoci našich sluhov zo stredu gójskej polície.

Pozorovanie medzi sprisahancami

Pretože väčšina sprisahancov pracuje z lásky k tomu, aby niečo vedela pre možnosť k rozprávaniu, nebudeme ich predčasne znepokojovať, ale do ich prostredia všantročíme pozorovacie elementy… Je potrebné uvedomiť si, že prestíž vlády sa zmenšuje, ak odhaľuje časté sprisahania proti sebe; v tom priznáva časť malomocnosti, alebo čo je ešte horšie, časť neprávnosti. Je vám známe, že rozbili sme prestíž vládnúcich Gójov častými úkladmi na ich život prostredníctvom svojich agentov, slepých oviec nášho stáda, ktorých ľahko možno niekoľkými liberálnymi frázami pohnúť k zločinom, len nech tieto majú politické zafarbenie. Panovníkov donútime priznať svoju neschopnosť otvoreným ohlásením prostriedkov svojej ochrany, čím zničíme ich prestíž.

Ochrana židovského kráľa

Náš panovník bude ochraňovaný len nepozorovateľnou strážou, pretože nedopustíme ani zrodenie myšlienky, že by mohlo vzniknúť také vzbúrenie, s ktorým by nebol schopný zápasiť a preto musí sa skrývať. Keby sme dopustili túto myšlienku, ako to robia predstavitelia Gójov, tým by sme podpísali rozsudok, keď nie nad panovníkmi, tak nad ich dynastiou v neďalekej budúcnosti. Pod presne dodržovaným zovňajškom náš panovník bude používať svojej moci len v prospech ľudu, ale nikdy nie pre svoju, alebo dynastickú výhodu. Preto s dodržaním tohto dekorum-u jeho moc bude vážená a ochraňovaná ľuďmi, zbožňujúcich ho s vedomím, že s ním je spojený blahobyt každého občana štátu, lebo od neho bude odvislí všetok poriadok verejných zariadení… Ochraňovať kráľa verejne znamená priznávať nedostatky organizácie jeho moci. Náš panovník medzi ľudom vždy bude obklopený davom naoko zvedavých mužov a žien, ktorí budú tvoriť prvé rady okolo neho na pohľad náhodilé, ale ktoré budú zdržiavať rady ostatných, ako z úcty k poriadku. Toto bude príkladom zdržanlivosti aj pre iných. Keby sa medzi ľudom našiel prosiaci, chcejúci podať svoju žiadosť, tu prvé rady musia túto žiadosť prijať a pred zrakom prosiaceho ju podať panovníkovi, aby všetci vedeli, že podávané žiadosti sú doručované, teda že jestvuje kontrola samého panovníka. Svätožiara vlády vyžaduje pre svoju existenciu, aby ľud mohol povedať: Keby o tom kráľ vedel, alebo Kráľ sa o tom dozvie.

Mystická prestíž vlády

Zo zavedením oficiálnej ochrany zmizne mystická prestíž vlády. Každý, kto má istú smelosť, cíti sa nad ňou pánom, vzbúrenec uznáva svoju silu a pri súcej príležitosti vyhľadáva chvíľku úkladu proti vláde… Pre Gójov kázali sme opačne a preto môžeme vidieť príklad, kam ich doviedli prostriedky ich zjavnej ochrany.

Zatýkanie po prvom podozrení

U nás previnilci budú zatýkaní po prvom dôvodnom podozrení; veď zo strachu pred možnou mýlkou nemožno dovoliť možnosť úteku podozrivých v politickom priestupku alebo zločine, v ktorom budeme skutočne bezohladní. Keď možno dovoliť s niektorou ťažkosťou preskúmanie podnetu k jednoduchým zločinom, nemožno ospravedlniť tých ľudí, ktorí sa zamestnávajú otázkami, ktorým nikto, okrem vlády nerozumie… Veď i mnohé vlády nerozumejú skutočnej politike.Protokol č. 19.

Právo doručenia žiadostí a projektov

Keďže v politike nedopustíme samostatného zamestnania, preto budeme povzbudzovať všemožné prosby a žiadosti s návrhmi rozličných projektov na zlepšenie národného života, na nahliadnutie vláde; toto nám osvetlí nedostatky alebo fantázie nám podriadeného ľudu, na ktoré budeme odpovedať alebo vyplnením, alebo rozumným vyvrátením, ktoré by dokázalo krátkozrakosť nesprávne premýšľajúceho projektanta.

Vzbúrenie

Toto nie je nič iného, ako štekanie mopslíka na slona. Pre dobre organizovanú vládu nie z policajného ale verejného hľadiska, mopslík šteká na slona, nepoznajúc jeho význam a silu. Je treba jedine na dobrom príklade ukázať význam jedného i druhého a mopslíci prestanú štekať, krútiac chvostom, akonáhle uvidia slona.

Súdenie politických priestupkov

Aby sme odňali prestíž zmužilosti z politického priestupku, takéhoto previnilca posadíme na lavicu obžalovaných krádežou, vraždou a každým protivným a sprostým zločinom. Vtedy verejné mienenie tento druh priestupkov zleje vo svojej predstave s hanbou každého iného druhu a označí ho rovnakým opovrhnutím.

Reklama politických priestupkov

Starali sme sa a dúfam že i dosiahli sme to, že Góji nevystihli tento spôsob boja s povstaním. Preto prostredníctvom tlače a rečí, kričiac, v prehnane zostavených učebniciach histórie, reklamovali sme mučeníctvo, ako by prijaté povstalcami pre seba za ideu všeobecného blaha. Táto reklama zväčšila kontingent liberálov a postavila tisíce Gójov do radov nášho živého inventára.Protokol č. 20

Finančný program

Dnes sa dotkneme finančného programu, ktorý som odložil na koniec svojej správy, ako najťažší, konečný a rozhodný bod našich plánov. Pristupujúc k nemu, pripomínam,, čo som prv rozprával len mimochodom, že výsledok našich činov je rozhodnutý otázkou číslic. V dobe nášho príchodu k moci naša samovláda bude sa vyhýbať zo zásady sebaochrany citeľne zaťahovať masy ľudu daňami, nezabúdajúc svoju úlohu otca a ochrancu. Nakoľko však štátna organizácia je drahá, treba pre ňu zháňať potrebné finančné prostriedky. Preto potrebné je pečlivo vypracovať otázku rovnováhy v tejto veci.

Progresívna daň

Naša vláda, v ktorej kráľ bude mať zabezpečené právo siahnuť na všetky majetky, ktoré sú v štáte, preto môže prikročiť k zákonnému zhabaniu akýchkoľvek súm pre reguláciu ich obehu v štáte. Z toho vysvitá, že daňovú úhradu je najlepšie prevádzať progresívnym zdanením vlastníctva. Takýmto spôsobom dane budú platené bez tiesne, alebo spustošenia v pomernom percente k majetku. Bohatí musia priznať, že ich povinnosťou je časť svojich prebytkov dať pre štátne potreby, pretože štát im ručí za bezpečnosť majetku ostatným majetkom a právom čestného zisku – hovorím čestného – lebo kontrola nad majetkom odstráni krádeže na základe zákona. Táto sociálna reforma musí ísť z hora, lebo nastupuje jej doba – potrebná, ako podmienka pokoja. Daň, vzatá od chudáka, je semeno revolúcie a slúži len na škodu štátu, strácajúceho mnoho pre zhon za maličkosťou. Nehľadiac na to, dane z kapitalistov zmenšia vzrast bohatstva v súkromných rukách, do ktorých sme ho teraz stiahli, ako protiváhu oproti vládnej sile Gójov – štátnym financiám. Daň, zväčšujúca sa percentuálne v pomere ku kapitálu, dá omnoho väčší príjem, ako terajšia všeobecná a stavovská daň, ktorá je teraz pre nás užitočná jedine pre povzbudzovanie rozčuľovania a nespokojnosti medzi Gójmi. Sila, na ktorú sa náš kráľ bude opierať, je rovnováha a garancia pokoja, pre ktorý je potrebné, aby sa kapitalisti zriekli časti svojich dôchodkov – pre spoľahlivosť štátneho stroja. Štátne potreby musia platiť tí, komu nie sú ťažkosťou a u koho jest čo vziať. Takýto prostriedok zničí nenávisť chudobného k bohatému, v ktorom uvidí potrebnú finančnú podporu pre štát, uvidí v ňom budovateľa pokoja a blahobytu, pretože bude vidieť, že platí pre tieto ciele potrebné prostriedky. Aby inteligentní poplatníci nehorekovali na nové platby, budú vydávané podrobné vyúčtovania štátnych prostriedkov, prirodzene s výnimkou takých súm, ktoré budú rozdelené na potreby trónu a administratívneho zariadenia. Vládnuci panovník nebude mať svojho majetku, pretože čo je v štáte, bude jeho vlastníctvom, ináč by jedno odporovalo druhému. Fakt vlastného majetku by zničil právo na všeobecné vlastníctvo. Príbuzní vládnucej rodiny, okrem jeho následníkov, ktorí tiež budú vydržiavaní na účet štátu, musia vstúpiť do radov štátneho personálu, alebo pracovať pre to, aby dostali právo súkromného vlastníctva. Privilégiá kráľovskej krvi nemajú byť privilégiami na okrádanie štátnej pokladnice.

Progresívne známkové poplatky

Kúpa, vyplatenie peňazí alebo iné dedičstvo budú zdanené známkovým progresívnym poplatkom. Týmto poplatkom neohlásené výslovne menované prevádzanie vlastníctva peňazí alebo akéhokoľvek iného druhu majetku stáva sa predošlý majiteľ povinný k percentuálnemu zdaneniu za dobu od skrytého do doby uisteného prevodu. Prevádzajúce kvitancie musia byť každý týždeň predložené na miestny berný úrad s udaním mena, priezviska a stáleho bydliska starého i nového majiteľa. Toto prevádzanie majetku na meno musí začínať u istej sumy, prevyšujúcej obyčajné výlohy pri kúpe alebo predaji, ktoré budú zdanené známkovým poplatkom naznačeného percenta z jednotky. Vypočítajte, koľko ráz prevýšia tieto dane dôchodky gójskych štátov.

Fondová pokladnica. Percentné cenné papiere a viaznutie peňažného obehu

Fondová pokladnica štátu bude povinná uschovať isté rezervné sumy a všetko, čo bude zobraté nad tieto sumy, musí byť vrátené do obehu. Za tieto sumy budú prevádzané verejné práce. Iniciatíva takýchto prác, vychádzajúcich zo štátnych prameňov, pevne priviaže robotnícku triedu k záujmom štátnym a vládnucim. Časť z týchto súm bude určená na prémie vynálezcov a výroby. Nikdy nie je dobré okrem určenej a široko vypočítanej sumy zadržovať nadbytok v štátnych pokladniciach, lebo peniaze sú pre obeh a každé ich viaznutie ničivo sa odráža na prácu štátneho mechanizmu, pre ktorý tieto slúžia ako mastiaci prostriedok. Premena čiastok bankoviek na percentné cenné papiere spôsobila toto viaznutie. Následky tejto okolnosti sú teraz už dostatočne známe.

Vyúčtovanie

Vyúčtovací dvor tiež zariadime a v ňom panovník každú dobu nájde plné vyúčtovanie štátnych dôchodkov a výdavkov, s výnimkou ešte nezostavenej mesačnej bilancie. Jediná osoba, ktorá nebude mať záujem okrádať štátne pokladnice, bude ich vlastník - panovník. Preto jeho kontrola odstráni všetky straty a márnenie.

Zrušenie reprezentácie

Reprezentácia pri návštevách, odoberajúca panovníkovi drahocenní čas k vôli etikete, bude zrušená preto, aby panovník mal dosť času na kontrolu a uvažovanie. Potom jeho moc nebude rozdrobená na chvíľkové pozornosti ľudí, obklopujúcich pre lesk a prepych jeho trón a majúcich záujem na vlastných a nie na štátnych veciach.

Viaznutie kapitálu

Hospodárske krízy u Gójov prevádzali sme púhym vyčerpaním peňazí z obehu. Ohromné kapitály hromadili sa cieľom vyčerpávania peňazí zo štátov, aby tieto znovu boli donútené obracať sa k nim o pôžičky. Tieto pôžičky zaťažovali financie štátov platením úrokov a robili ich otrokmi vyššie uvedenývh kapitálov . . .

Vydávanie peňazí do obehu

Terajší obeh peňazí nezodpovedá vôbec všeobecným potrebám a preto nemôže vyhovieť pracovným požiadavkám. Vydanie peňazí do obehu musí zodpovedať prírastku obyvateľstva, k čomu pripočítať aj deti ako spotrebiteľov odo dňa narodenia. Revízia peňažného obehu je vážna existenčná otázka pre celý svet.

Zlatá mena

Je vám známe, že zlatá mena bola záhubou pre štáty, ktoré ju zaviedli, keďže nemohla uspokojiť peňažnú potrebu a to tým menej, že my sme stiahli toľko zlata, koľko len bolo možné.

Peniaze v cene robotníckej sily

U nás musí byť zavedená valuta v cene robotníckej sily, či už papierová alebo drevená. My prevedieme vydanie peňazí, zodpovedajúce požiadavkám každého občana, zväčšujúc toto množstvo s každým novonarodeným a zmenšujúc ho umretím každého človeka. Rozpočty bude riadiť každý department, každý okruh ( francúzske administratívne oddelenie ).

Rozpočet

Aby sa vydávanie peňazí na štátne potreby nezdržovalo, budú sumy a termíny vydania určované nariadením panovníka. Týmto sa odstráni protektorát ministerstva nad jednými úradmi na úkor druhých. Rozpočty dôchodkov a výdavkov budú vedené vedľa seba, aby nezatieňovali jedny druhé. Nami navrhované reformy gójskych financií a princípov zabalíme do takých foriem, aby tieto nikoho nerozčuľovali. Ukážeme na nutnosť reforiem pre chaos, do ktorého prišli finančné neporiadky u Gójov. Poukážeme, že prvý neporiadok je v tom, že u nich začína sa s vypracovaním jednoduchého rozpočtu, ktorý rastie z roka na rok, z týchto príčin : Tento rozpočet dosahuje do polovice roku; potom žiadajú opravený rozpočet, z ktorým sú hotový za tri mesiace, na čo žiadajú doplňovací rozpočet a všetko toto končí likvidačným rozpočtom. A pretože rozpočet nasledujúceho roku predpokladá sa na základe celkového súčtu výdavkov minulého roku, teda každoročné zvýšenie oproti normálu dosahuje päťdesiat percent za rok, čím jednoročný rozpočet sa strojnásobuje za desať rokov. Vďaka týmto spôsobom, dopustením bezstarostnosťou gójskych štátov, ich pokladne sa vyprázdnili. Nasledujúca potom perióda vybrala zbytky a priviedla gójske štáty k bankrotu. Chápete veľmi dobre, že takéto hospodárstvo, ktoré sme našepkali Gójom, nepovedieme.

Štátne dlhy

Štátny dlh dokazuje štátnu chorobu a neporozumenie štátnemu právu. Dlhy visia nad hlavami panovníkov ako Damoklov meč, ktorí namiesto toho, aby sa zadlžovali u svojich občanov dočasnou daňou, idú s natiahnutou rukou prosiť o almužnu u našich bankárov. Zahraničné dlhy sú pijavice, ktoré nemožno nijako odtrhnúť od štátneho tela, dokiaľ samé neodpadnú, alebo ak ich štát sám nezhodí. Ale štáty Gójov ich so seba nezhadzujú, ba pokračujú v ich prikladaní, čím musia sa nevyhnutne zničiť, krvácajúc od dobrovoľného púšťania svojej krvi. V skutočnosti čo iného, znamená dlh sám osebe a to ešte zahraničný?! . . . Dlh – je vydanie vládnych zmeniek, obsahujúcich percentnú povinnosť v pomere k sume vypožičaného kapitálu. V tom prípade, keď dlh je splatený päťpercentným úrokom za dvadsať rokov, štát zbytočne vypláca percentný kapitál, rovnajúci sa výške dlhu. Za štyridsať rokov vypláca dvojnásobnú, za šesťdesiat rokov trojnásobnú výšku a dlh ostáva stále jednako nezaplateným dlhom. Z tohoto rozpočtu vidieť, že štát pri všeobecnom zdanení čerpá posledné haliere chudákov, poplatníkov daní, aby sa mohol pokonať s cudzozemskými boháčmi, u ktorých si požičal peniaze, namiesto toho, aby zobral tieto haliere na svoje potreby bez úrokových doplatkov. Dokiaľ boli štátne dlhy len vnútorné, Góji prelievali peniaze z vrecák chudákov do vrecák boháčov vnútri v štáte, ale keď sme podplatili, koho bolo treba, aby dlhy previedli na zahraničnú pôdu, tu všetky štátne bohatstvá začali tiecť do našich pokladníc a všetci Góji začali nám platiť daň z poddanosti. Ak ľahkomyseľnosť ministrov k štátnym veciam a predajnosť ministrov alebo ich nerozumnosti vo finančných veciach iných vládnucich osôb zadĺžia svoje zeme naším pokladniam nesplatiteľnými dlhmi, tu je treba vedieť, koľko nás toto stálo námahy a peňazí!

Jednopercentné série

Viaznutie obehu peňazí nebude u nás dovolené a preto nebude ani štátnych percentných papierov s výnimkou jednopercentných sérií, aby vydanie na úroky nevydávalo štátny blahobyt v nebezpečie vyciciavania pijavicám. Právo vydania cenných percentných papierov budú mať jedine priemyslové spoločnosti, ktorým nebude ťažkosťou platiť úroky zo zisku, lebo štát nezarába na vypožičaných peniazoch, ako tieto spoločnosti. Ale tieto stráca.

Priemyslové cenné papiere

Priemyslové cenné papiere bude kupovať aj vláda, ktorá sa z dnešného dlžníka zmení na veriteľa. Takýto spôsob skráti viaznutie obehu peňazí, pohodlnosť a lenivosť, ktoré vlastnosti nám boli užitočné u samotných Gójov, ale v našej vláde nie sú žiadúce. Aká jasná je nedomyslenosť čisto zvieracích mozgov Gójov, prejavená tým, že keď robili u nás dlhy na úroky, nemysleli, že tieto peniaze budú musieť raz čerpať zo svojich štátnych poplatníkov na vyrovnanie s nami! Či nebolo jednoduchšie vziať tieto peniaze priamo u svojich?! . . . Toto znova dokazuje geniálnosť nášho vyvoleného rozumu tým, že sme im vedeli tak znázorniť vec robenia dlhov, že oni v nich videli ešte výhodu pre seba. Naše výpočty, ktoré predstavíme, až príde súca chvíľa osvetlenia vekových skúseností, docielených nami nad gójskymi štátmi, tieto budú sa vyznačovať určitosťou a jasnosťou, čím každému jasne ukážu úžitok našich nových zariadení. Tieto ukončia všetky zneužitia, zásluhou ktorých sme ovládali Gójov; v našom kráľovstve však dovolené nebudú. Zriadime taký účtovnícky systém, že ako panovník, tak i najnižší úradník nebude vedieť odviesť najmenšiu sumu nespozorovane od jej určenia alebo zameniť pre ňu určený smer a ten, ktorý bude raz zaznamenaný v určitom akčnom pláne. Bez určitého plánu vládnuť nemožno. Kráčajúc po určitej ceste s neurčitými zásobami, hynú na ceste tak vodca, ako i hrdinovia.

Panovníci Gójov -- dočasníci -- Massonský agenti

Panovníci Gójov, ktorých sme kedysi odporúčali odtiahnuť od štátnych vecí reprezentáciou, návštevami, etiketou a zábavami, boli len španielskou stenou našej vlády. Účty dočasníkov zostavovali naši agenti, ktorí tieto zaslepené hlavy vždy uspokojovali sľubmi, že v budúcnosti predvídajú sa úspory, zlepšenie . . . Z čoho úspory? Z nových daní? Mohli sa spýtať a nespýtali sa , čítajúc naše účty a návrhy . . . Vy už viete, kam ich priviedla ich bezstarostnosť, do akého finančného neporiadku došli, nehľadiac na obdivuhodnú pracovitosť ich národov.Protokol č. 21.

Vnútorná pôžička

Ku všetkému Vám v poslednom oznámenom zhromaždení ešte podrobne vysvetlím vec o vnútorných pôžičkách. O zahraničných viacej rozprávať nebudem, pretože tieto nás živili národnými peniazmi Gójov, pre náš štát však nebude cudzozemcov, alebo vôbec niečo zahraničného. Využívali sme predajnosť administratívou a nedbalosť vládcov, aby sme dostali dvojnásobné, trojnásobné i väčšie sumy, požičiavajúc gójskym vládam peniaze vôbec pre ich štáty nepotrebné. Kto by mohol toto robiť proti nám? . . . Preto budem vysvetľovať podrobnosti jedine jedných vnútorných pôžičiek. Ohlasujúc uzavretie takejto pôžičky, štáty prijímajú záznam proti svojím zmenkám, t. j. percentným cenným papierom. Aby tieto boli dostupné pre každého, budú označené hodnotou od sto do tisíc. Pri tom pre prvé záznamy je zrážka. Na druhý deň sa ich cena umelo zvýši, čo bude zdanlivé, ako by pre nával záznamov. Za niekoľko dní sú štátne pokladne preplnené a peniaze niet kde ukladať. Záznam naoko niekoľko ráz prevyšuje vypísanú pôžičku; v tom je celý efekt -- hľaďte, aká je dôvera k vládnym zmenkám.

Pasíva a dane

Keď bola komédia dohraná, tu vzniká fakt utvorených pasív pri tom citeľne. Na platenie úrokov treba sa obracať k novým pôžičkám, nepohlcujúcim, ale jedine zveľaďujúcim pôvodný dlh. Keď je úver vyčerpaný, treba novými daňami kryť úroky z pôžičky, ale nikdy nie pôžičku samu. Tieto dane sú pasíva, používané na krytie pasív . . .

Konverzia

Ďalej prichádza doba konverzie, ktorá zmenšuje úrokové platby, ale nenahradzuje dlhy, k tomu nemôže byť prevedená bez súhlasu veriteľov. Pri ohlásení konverzie ponúka sa vrátenie peňazí tým, že ktorí nechcú konvertovať svoje papiere. V tom prípade, že by všetci majitelia papierov vyslovili svoj nesúhlas a žiadali späť svoje peniaze, vlády chytili by sa na vlastnú udicu a ukázali by sa nespôsobilými zaplatiť dlhujúce peniaze. Na šťastie nevedomosť gójskych národov vo finančných veciach dala vždy prednosť strate.


- www.radioislam.org -
26.06.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet