ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 22, 23 a 24

PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 22, 23 a 24

PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 22, 23 a 24

Židovský kráľ nesmie byť v moci svojich vášní, najmä zmyselnosti; ani jedinou vlastnosťou svojho charakteru nesmie dať prevahu zvieracím inštinktom nad rozumom. Zmyselnosť najhoršie porušuje duševnú spôsobilosť a jasnosť názorov, odvlieka myseľ na zvieracú stranu ľudskej pôsobnosti. Opora ľudstva v osobe všesvetového vladára zo svätého plemena Dávidovho musí priniesť v obeť svojmu národu všetky osobné pohnútky a musí byť pre príklad bezúhonný.Protokol č.22

Tajomstvá budúcnosti

Všetkým tým, čo Vám tu bolo oznámené, snažil som sa dôkladne odhaliť tajomstvá minulých, prítomných i budúcich udalostí a tie dôležité prípady blízkej budúcnosti, ktorým v prúde ťažkých kríz ideme v ústrety, tajomstvá zákonov našich vzťahov ku Gójom a finančných operácií. K tejto látke musím ešte niečo doplniť. V našich rukách je najväčšia súčasná sila - zlato; vo dvoch dňoch ho dostaneme z našich úkrytov v hociktorom množstve.

Dlhoveké zlo ako základ budúceho blaha

Treba Vám ešte dokazovať, že naša vláda je predurčená Bohom?! . . . Či takým bohatstvom nedokážeme, že všetko zlo, ktoré sme museli po toľké roky robiť, aby napokon slúžilo skutočnému blahu - privedením všetkého do poriadku?! . . . Hoci prostredníctvom nejakého násilia, ale poriadok jednako zavedený bude. My budeme vedieť dokázať, že sme dobrodinci, vrátiaci zemeguli skutočné dobro i osobnú slobodu , ktorú ľudia budú mať v pokoji, mieri a dôstojnom chovaní s podmienkou plnenia všetkých nami vyhlásených zákonov. Ľudu vysvetlíme, že sloboda nepozostáva z rozpustilosti a bezuzdnosti práve tak, ako dôstojnosť a sila človeka nedáva práva hlásať každému ničiace zásady slobody svedomia, rovnosti a im podobné, že osobná sloboda nedáva práva rozčuľovať seba aj iných ohyzdným rečením prostred nahromadeného ľudu. Skutočná sloboda pozostáva z osobnej bezpečnosti, čestného a presného plnenia zákonov spolužitia, potom ľudskej dôstojnosti v poznaní svojich práv a nie v bezprávnosti, smerujúcej na látku svojho - ja. Naša vláda bude slávnou, lebo bude mohutná, bude skutočne vládnuť a nebude sa plaziť za vodcami a rečníkmi, vykrikujúcimi šialené slová, nazývajúc ich veľkými zásadami, ktoré niesu nič iného, ako svedomite povedané - utópie . . . Naša vláda bude plniteľom poriadku, v ktorom spočíva skutočné šťastie ľudstva. Svätožiara tejto vlády vnúti mystickú úctu k nej, prečo ju národy budú zbožňovať. Skutočná sila neustupuje od nijakého práva, hoci i božského; nikto nesmie k nej pristúpiť, aby odobral čo aj najmenšiu časť jej moci.

Protokol č.23

Obmedzenia výroby prepychových predmetov

Aby národy privykli k poslušnosti, treba ich priučiť ku skromnosti a obmedziť priemyslovú výrobu prepychových predmetov. Tým zlepšíme mravy, demoralizované konkurenciou v prepychu. Znovu zriadime ručnú výrobu, ktorá podkopáva súkromný kapitál priemyselníkov. Toto potrebné aj preto, lebo často vládnu priemyselníci, keď aj nie fakticky, aspoň myšlienkami ľudu proti vláde.

Nezamestnanosť

Ľud nepozná výrobcu nezamestnanosti a je spokojný s jestvujúcimi poriadkami, čiže stálosťou vlády. Nezamestnanosť je najnebezpečnejšou vecou pre vládu. Pre nás bude úloha nezamestnanosti dohraná, akonáhle bude vláda v našich rukách.

Zákaz opilstva

Opilstvo bude zakázané a trestné ako priestupok proti ľudskosti ľudu, premieňajúceho sa pod vplyvom alkoholu na zvieratá. Ešte raz opakujem, ľud slepo poslúcha jedine silnú, od neho celkom nezávislú ruku, v ktorej cíti meč na ochranu a pomoc proti sociálnym bičom . . . Načo potrebuje on anjelskú dušu v tele panovníka? Ľud chce v nich vidieť prejavenie sily a moci.

Zničenie starej spoločnosti a vzkriesenie v novej forme

Vladyka, ktorý nahradí teraz jestvujúce vlády, vlečúce svoj život prostred nami demoralizovaných spoločností, odrieknutých sa aj moci božskej, prostred ktorých vystupuje zo všetkých strán oheň anarchie, musí najprv pristúpiť k haseniu tohoto všetkého ničiaceho ohňa. Preto bude povinný zničiť tieto spoločnosti, i keď zaliatím ich vlastnou krvou, aby ich potom vzkriesil v podobe správne organizovaného vojska, zápasiaceho vedome s každou nákazou, ktorá môže zničiť štátne telo.

Vyvolenec boží

Tento vyvolenec Boží určení je k tomu, aby zlomil šialené sily, vládnuce inštinktom a nie rozumom, svojou zvierackosťou a nie ľudskosťou. Tieto sily teraz víťazia v prejavení krádeže a každého násilia pod pretvárkou a maskou slobody a práva. Tieto rozrušili všetky sociálne požiadavky, aby na nich zdvihli trón židovského kráľovstva; ich úloha bude dohraná a skončená vo chvíli jeho vstúpenia na trón. Potom môžeme národom povedať: " Ďakujte Bohu a pokloňte sa pred tým, ktorý nosí na svojom čele pečať predurčenia, ku ktorému sám Boh viedol jeho hviezdu, aby nikto iný okrem neho nemohol vás oslobodiť od všetkých vyššie uvedených síl a zla ".

Protokol č.24

Upevnenie koreňov kráľa Dávida

Teraz pôjdeme k pojednaniu toho, ako majú vnikať korene domu Dávidovho až do najhlbších vrstiev zeme . . . Táto dynastia ešte dnes prepožičala moc našim mudrcom, vychovávateľom a vodcom všetkého ľudského myslenie, aby panovali nad svetovými udalosťami.

Príprava kráľa

Niekoľko členov z plemena Dávidovho bude pripravovať kráľa a ich následníkov, vyberajúc nie podľa práva následníctva, ale podľa vynikajúcich spôsobilostí, zasväcujúc ich do drahocenného tajomstva politiky, do plánov vlády tak, aby tieto tajomstvá nemohol nik poznať. Cieľ tohoto spôsobu je ten, aby všetci vedeli, že vládna moc nemôže prísť do rúk ľudí, ktorí nie sú zasvätení do tohoto umenia. Len týmto osobám bude prednášané praktické upotrebenie spomenutých už plánov, prostredníctvom porovnania mnohovekých skúseností, všetkých pozorovaní politicko-hospodárského života a sociálnych poriadkov, ako aj duch zákonov, nemeniteľne ustanovených samou prírodou pri regulovaní ľudskej ekzistencii.

Odstránenie priamych následníkov

Priami následníci budú často odstraňovaní od vstúpenia na trón, keď za svojho vzdelania prejavia ľahkomyseľnosť, mäkkosť a iné vlastnosti, - zhubné pre vládu, ktoré ukazujú nespôsobilosť pre vedenie a sú škodlivé kráľovskému významu. Jedine bezpodmienečne spôsobilí k tvrdej, i keď surovej, nekolísajúcej sa vláde, dostanú veslá od našich mudrcov. V prípade ochorenia úpadkom sily, vôle alebo iným spôsobom spôsobilosti, kráľovia budú povinní podľa zákona odovzdať do nových spôsobilých rúk . . . Kráľovské plány pre vedenie bežnej doby a tým viacej budúcnosti budú neznáme i tým, ktorí budú menovaní jeho najbližšími radcami.

Kráľ a jeho traja zasvätenci

Len kráľ a jeho traja zasvätenci budú poznať budúcnosť. V osobe kráľa, vládnúceho nekolísajúcou sa vôľou sebou samým i ľudstvom uvidia všetci ako by osud s jeho neznámymi cestami. Nikto nebude vedieť, čo chce kráľ docieliť svojimi rozkazmi, a preto nesmie ani vstúpiť protivným smerom na neznámu cestu. Je jasné, že treba, aby duševný rezervoár kráľov odpovedal vedeniu v ňom umiestnenému plánu. Preto budú vstupovať na trón len po vyskúšaní svojho intelektu mudrcmi. Aby ľud poznal a miloval svojho kráľa, je potrebné, aby kráľ rozprával so svojim ľudom na verejných miestach. Toto povedie k otuženiu dvoch síl, teraz nami terorom oddelených od seba. Tento teror nám bol potrebný dočasne preto, že každá z týchto síl podľahla nášmu vplyvu.

Bezúhonnosť vonkajšej mravnej tvárnosti židovského kráľa

Židovský kráľ nesmie byť v moci svojich vášní, najmä zmyselnosti; ani jedinou vlastnosťou svojho charakteru nesmie dať prevahu zvieracím inštinktom nad rozumom. Zmyselnosť najhoršie porušuje duševnú spôsobilosť a jasnosť názorov, odvlieka myseľ na zvieracú stranu ľudskej pôsobnosti. Opora ľudstva v osobe všesvetového vladára zo svätého plemena Dávidovho musí priniesť v obeť svojmu národu všetky osobné pohnútky a musí byť pre príklad bezúhonný.
- www.radioislam.org -
10.08.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet