ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Odvolanie proti rozhodnutiu, sprístupnenie informácií - kauza Brunovce

Odvolanie proti rozhodnutiu, sprístupnenie informácií - kauza Brunovce

Odvolanie proti rozhodnutiu, sprístupnenie informácií - kauza Brunovce

Odvolaním sa starostu obce Brunovce proti Rozhodnutiu o priestupku Okresným úradom v Novom Meste nad Váhom i sprístupnenie informácií J. Kuklovi o pokutách a trovách starostovi Brunoviec Dušanovi Močkovi tým istým úradom pokračujeme v uverejňovaní oficiálnych dokumentov zatiaľ neverending story v tejto obci.Dušan Močko; starosta obce Brunovce, PSČ 916 25

Č.j. 188/2005 V Brunovciach 30. 03.2005

Vec: Odvolanie k č.k. .PK 212/2004

Obvodný úrad V Novom Meste nad Váhom, odbor všeobecnej vnútornej správy, Hviezdoslavova 36 915 41 Nové Mesto nad Váhom

Dňa 16. 3. 2005 som obdržal Rozhodnutie o priestupku, ktorým som bol uznaný vinným
podľa § 42a ods. 1 Zák. Č. 372/1990 Zb. (Zákon o priestupkoch) v znenÍ neskorších predpisov.
V zákonom stanovenej lehote proti predmetnému rozhodnutiu podávam odvolanie z týchto
dovodov: Predmetné rozhodnutie je zmätočné, ťažko zistiť čoho som sa vlastne dopustil, ako orgán, rozhodujúci o priestupku dospel k ťažko definovatel'nému skutkovému stavu a na základe akých skutočností mi bola vymeraná pokuta v sume 10 000, - Sk.

Predmentné rozhodnutie postráda procesno-právne náležitosti a skutočne je vel'mi t'ažko
písať toto odvolanie.
Môžem sa len domnievať, že som bol uznaný vinným, pretože som neposkytol ako starosta obce Jurajovi Kuklovi určité informácie v takom rozsahu, ako si to on sám želal.
Vychádzam pritom len z ústneho pojednávania, ktorého som sa zúčastnil ja a aj Kukla. V zmysle § 42 ods. 1 zák. 372/1990 Zb. (Zákon o pnestupkoch) v znení neskorších predpisov sa príestupku dopustí ten kto:
- vedome vydá a zverejní nepravdivé, neúplné informácie
- kto poruší povinnosť určenú osobitným predpisom alebo kto vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií.
Napadnuté rozhodnutie postráda označenie zákona, ktorý pojednáva o priestupku na úseku práva na prístup k informáciám podl'a ustanovenia § 42a.
Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia možno vyčítať, že:
- ako starosta obce som nesprístupnil informácie
- nie v požadovanom rozsahu
- odmietol sprístupniť informácie
- sprístupnil informácie s obmedzením.

Pýtam sa: v čom som vlastne pochybil, čo mi dáva za vinu orgán, ktorý riešil moj priestupok? Mám taký dojem, že referent, ktorý vyhotovil napadnuté rozhodnutie sám nevie čo týmto rozhodnutím rieši a vedúci odboru absolútne nemal ani šajnu o prejednaní priestupku, napriek tomu sa podpísal pod uvedené rozhodnutie.
Ten kto si prečíta napadnuté rozhodnutie musí na prvý pohľad zistiť, že toto bolo vydané na objednávku. Osobne mám pocit, že na objednávku Juraja Kuklu. Vedú ma k tomu niektoré vety, ktoré som vyčítal z odôvodnenia tohto rozhodnutia, napr. p. Kukla nebol spokojný s konkretizáciou okruhu informácií o ktoré žiadal a tie, ktoré dostal pokladal za irelevantné. Aj iné vety v tomto duchu sa nesú celým napadnutým rozhodnutím a na základe tohto je ustálený vymyslený skutkový stav tak, aby bol napasovaný na skutkovú podstatu priestupku na úseku práva prístupu k informáciám.
Podotýkam, že skutková podstata § 42a vyžaduje úmyselné konanie toho, kto sa dopustí takéhoto priestupku. Opať sa pýtam: Zaoberal sa niekto tým, či z mojej strany išlo o úmyselné konanie? Veď z dôvodov rozhodnutia ale aj z jeho výrokovej časti vyplýva, že Juraj Kukla informácie oda mňa ako starostu obce dostal. To, že Kukla nebol s informáciami spokojný nezakladá skutkovú podstatu môjho úmyselného konania. Informácie tak, ako som vedel a mohol, som Kuklovi poskytol a naviac jedným listom som ho prosil o strpenie, že,všetky informácie si musím pripraviť, aby som mu ich mohol poskytnúť odborne a v súlade so zákonom.

Ing., ktorá je poverená vybavovaním tejto sťažnosti zrejme nemá žiadne právne vedomosti z oblasti vybavovania priestupkov. Vôbec nepozná, aspoň z napadnutého rozhodnutia to tak vyplýva, čo je vedomé alebo nevedomé alebo nedbanlivostné konanie a ako treba v praxi toto aplikovať, Mgr., ako vedúca odboru zrejme chýbala na prednáškach, kedy sa prednášalo o zavinení páchatel'a a preto to v praxi tiež nevie aplikovať.
Obidve spomínané pracovníčky všeobecnej vnútornej správy si dovolili vyložiť zákon v ustanovení § 17 ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ďalej ustanovenie § 11 ods. 1 a ods. 2 a ďalšie, i keď v súčasnej dobe v kruhu právnikov sa vedú vel'ké diskusie o tom, čo treba považovať za slobodný prístup k informáciám a v akom rozsahu. Keby sa postupovalo podl'a nich a podl'a Juraja Kuklu, obvodné úrady a odbory všeobecnej vnútornej správy by nič iné neriešili len priestupky na úseku práva na prístup k informáciám, pretože každý si to vysvetľuje po svojom. Uvedené rozhodnutie predišlo odborným výkladom renomovaných právnikov v oblasti správneho práva a len škoda, že spomínaní pracovníci Obvodného Úradu v Novom Meste nad Váhom týmto právnikom nepredložili i svoje stanoviská na ich výklad zákona na úseku práva prístupu k informáciám. Možno by za to dostali aj určitú odmenu. S najväčšou pravdepodobnosťou by ich stanoviská boli odložené ako také, čo so zákonom nemajú nič spoločné.

Prosím o prepáčenie tých, ktorí budú čítat' toto moje odvolanie, ale je napísané tak, aby
pasovalo na napadnuté rozhodnutie. Z vyššie uvedených dovodov žiadam zrušit' napadnuté rozhodnutie a toto odložiť.
Pripomínam a kladiem si otázku, prečo toto rozhodnutie bolo doručené aj Jurajovi
Kuklovi, obyvatel'ovi obce Brunovce? Vari má aj on právo podania odvolania proti i tomuto tozhodnutiu ? V poučení som sa o tom nedočítal. Navyše mu bolo doručené so všetkými mojimi osobnými údajmi, čím bol porušený zákon Č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Dušan Močko
starosta obceObvodný úrad v Novom Meste nad Váhom Odbor všeobecnej vnútornej správy Hviezdoslavova ul. č. 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

Juraj Kukla Brunovce, Naša značka: A 2005/01557 V Novom Meste nad Váhom 19.05.2005

Vec:
Sprístupnenie informácií

V zmysle ust. § 18 ods. 1 zák. Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorych zákonov Vám sprístupňujeme Va.mi požadované informácie:

I.
1. Spisová značka rozhodnutia, výška pokuty a trovov konania:
a) F 01/01083, 500,- Sk, 150,- Sk
b) F 01/01255 /P02/00116/, 250,- Sk, 150,- Sk
c) F 0]/01347,800,- Sk, 150,- Sk
d) F 01/01349 IFO2/00119/, 1000,- Sk, 150,- Sk
e) F 01/01453 /P02/00121/, 600,- Sk, 150,- Sk
f)F 01/01949, 1500,- Sk, 150,- Sk
g) F 04/00355, 2500,- Sk, 150,- Sk
h) F 03/02378 /F04/00 186/, 2000,- Sk, 150,- Sk
i) F 03/02379 /PO4/00187/, 800,- Sk, 150,- Sk
j) F 04/01151 /A05/00203/, 5000,- Sk, 150,- Sk
k) F 04/00380 /A05/00169/, 4000,- Sk, 150,- Sk
l)F 04/00381 /A05/00170/ 2000 - Sk 150,-Sk
m) F 04/01151 /A05/00203/, 10000,.- Sk, 150,- Sk

2. Či bola pokuta a trovy konania v stanovenej výške a v stanovenom termíne uhradená
- pokuty uvedené v položkách a) - f) boli uhradené spoločné dňa 19.11.2002 a trovy konania u týchto položiek boli uhradené dňa 5.2.2002 okrem bodu d), ktoré boli uhradené 10.7.2003
- pokuty a trovy konania uvedené pod bodmi g) - j) neboli do dnešnéhodňa uhradené - pokuty a trovy konania uvedené v bodoch

k) - m) nie sú právoplatné a vykonatel'né.

Telefón ++421-327745511 Fax ++421-327745504 E-mail ninisova.eva@nm.vs.sk

3. Dátum, kedy bola pokuta a trovy konania zaplatené a ak je to možné, z akého účtu boli zaplatené
-
pokuty uvedené v položkách a) - f) boli uhradené naraz dňa 19.11.2002 a trovy konania v týchto položkách boli uhradené dňa 5.2.2002 okrem bodu d), ktoré boli uhradené 10.7.2003. Vyššie uvedené sumy boli uhradené z účtu obce Brunovce

II.

V prípade, že niektoré pokuty a trovy konania neboli uhradené, žiadam uviesť:

1. Dôvod, prečo neboli pokuta a trovy uhradené:
Dôvod, prečo nebola pokuta a trovy konania zo strany povinného Dušana Močka uhradené, nie sú správnemu orgánu známe.

2. Či plnenie nebolo už premlčané:
Výkon rozhodnutia nebol ani v jednom prípade odložený, ani nebolo od výkonu rozhodnutia upustené. Podl'a § 71 ods. 3 zák. o správnom konaní v znení neskorších predpisov "Výkon rozhodnutia možno nariadit' najnesk6r do 3 rokov po uplynutí lehoty určenej pre splnenie uloženej povinnosti."

3. Či sa vymáha,.kým a od akého dátumu:
Pohl'adávky vedené voči Dušanovi Močkovi sú riadne vymáhané tunajším správnym orgánom v zmysle ust. § 71 a nasl. zák. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Pohľadávky uvedené pod bodom g) sú vymáhané od 5.11. 2004,

pod bodmi h) a i) od 31.03.2005, pod bodom j) sú vymáhané od 13.05.2005.
Pohl'adávky pod bodmi k) - m) toho času ešte nie sú právoplatné, a preto nie je možné toho času začat' s ich vymáhaním, keďže účastník konania - povinný má lehotu uvedenú v rozhodnutí o priestupku tak, že tieto sú platné do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.

III.
Všetky uvedené informácie žiadam uviest' aj o ostatných pokutách starostovi D. Močkovi za iné priestupky.

Okrem vyššie uvedených priestupkových spisov správny orgán neeviduje iné priestupky,
pri ktorých by bol a starostovi uvedená iná pokuta.

Mgr. Eva Ninisová
vedúca odboru
všeobecnej vnútornej správy

- -
10.08.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet