ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > 2.stretnutie kardioklubov Slovenska

2.stretnutie kardioklubov Slovenska

2.stretnutie kardioklubov Slovenska

2.stretnutie kardioklubov Slovenska sa uskutoční
24.9. - 27.9.2008 v hoteli JANTÁR v kúpeľoch Dudince.
Cieľom tohto stretnutia je poskytnúť všetkým existujúcim kardioklubom na Slovensku informácie, ktoré Kardioklub SK získal počas 3.celosvetového Kongresu IAPO v Budapešti


Budú poskytnuté aj informácie súvisiace s vývojom liečby kardiovaskulár- nych ochorení na Slovensku a s vývojom pacientskeho povedomia v oblasti pacientskych práv.

Pre účastníkov je pripravený bohatý program Stretnutia a spoločenské akcie v čase mimo oficiálneho programu. Kardiokluby, prípadne jednotlivci, ktorí by sa chceli 2.stretnutia kardioklubov Slovenska zúčastniť, môžu požiadať Kardioklub SK o zabezpečenie účasti a pobytu.


V rámci Slovenskej republiky sa občania s ochorením kardiovaskulárneho systému združujú v kluboch a združeniach, ktoré im slúžia na získavanie informácií o ich ochorení, na výmenu skúseností súvisiacich s riešením rôznych životných situácií a pre spoločenské vyžitie. Obdobné organizácie pre ľudí s iným zdravotným postihom si úspešne vymieňajú svoje skúsenosti vyplývajúce z ich činnosti. Kardioklub SK poskytol svoj potenciál a z vlastnej iniciatívy zvolal 1.stretnutie kardioklubov Slovenska v dňoch 23. - 24. 9. 2006 do kúpeľov Sliač.

Aj 1.stretnutie kardioklubov Slovenska bolo zvolané pri príležitosti Svetového dňa srdca, ktorý sa organizuje vždy v poslednú septembrovú nedeľu (tento rok 24. septembra). Vyhlasujú ho spoločne Svetová zdravotnícka organizácia a Medzinárodná federácia srdca.

Cieľom 1.stretnutia kardioklubov Slovenska bolo nadviazať spoluprácu so subjektami obdobného charakteru, pri získavaní poznatkov v riešení problémov občanov so zdravotným postihom vyplývajúcim z kardiovaskulárneho ochorenia a vytvoriť tak priestor pre vzájomnú komunikáciu. Vytvoriť spoločne sieť samostatných klubov, ktoré by mali vďaka vzájomnej spolupráci možnosť vytvoriť pre svojich členov informačnú sieť tak, aby získané informácie boli dostupné pre všetky kluby a ich členov na celom území Slovenska. Tým sa skvalitní spolupráca zúčastnených zástupcov jednotlivých kardioklubov a vytvoria základ pre rozvoj každého kardioklubu. Dôležitým a nezanedbateľným cieľom bola aj snaha poskytnúť kardioklubom informácie súvisiace s možnosťou získania podporných finančných prostriedkov z jednotlivých fondov a grantov pre svoju činnosť. Následne metodicky podporiť existujúce kardiokluby v oblasti spracovávania  projektov pre možnosť samofinancovania kardioklubov, v možnostiach vytvárania nových pracovných miest pre svojich členov a v možnostiach vytvárania samozamestnávania sa pre svojich členov. Jedine silná a dostatočne reprezentatívna organizácia je akceptovateľná pre jednanie so štátnymi a samosprávnymi úradmi a ich organizačnými zložkami, vrátane konzultácií a pripomienkovania navrhovanej legislatívy. Spoločnými silami boli zahájené prípravné práce na akciách celoslovenského charakteru, ako je vydávanie celoslovenského pacientského časopisu pre všetkých ľudí s kardiovaskulárnym ochorením, organizovanie preventívnych akcií v rámci Slovenska a v jeho jednotlivých regiónoch, organizovanie osvetovej činnosti zameranej na zdravú výživu, zdravý životný štýl a zvýšenie informovanosti obyvateľov Slovenska o rizikách kardiovaskulárnych ochorení a ich dôsledkoch, vytvorenie priestoru pre spoluprácu so stavovskými organizáciami odborných lekárov a lekárnikov, zviditeľnenie činnosti kardioklubov v medzinárodnom meradle úzkou spoluprácou s WHO na Slovensku, nadväzovanie spolupráce s kardioklubmi a subjektami obdobného charakteru v zahraničí a úzka spolupráca pri edičnej činnosti jednotlivých kardioklubov (brožúry, informačné bulletíny a pod.).
S potešením môžeme konštatovať, že všetky ciele sa podarilo splniť.
- Igor Chamilla -
04.09.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet