ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Protokoly sionských mudrcov v teórii a v praxi - Židovská otázka, Vojny a revolúcie

Protokoly sionských mudrcov v teórii a v praxi - Židovská otázka, Vojny a revolúcie

Protokoly sionských mudrcov v teórii a v praxi - Židovská otázka, Vojny a revolúcie

...prečo trvala svetová vojna tak dlho. Svetové Židovstvo nie len že ju riadilo celú, ale finančne vydržiavalo všetky strany, aby sa európske národy hospodársky i fyzicky celkom vyčerpali. Takto zničené mali ešte po skončení vojny previesť doma boľševické revolúcie, aby klesli celkom na zem a aby tak vrhli pod jarmo židovské ako národ ruský.Dôkaz, že židovská otázka jestvuje.

Židia sa snažia v celom svete dokázať, že židovská otázka, ako taká, vôbec nejestvuje. Keď bol L e o N. L e v y prezidentom " B’nei Brithu ", ktorý je medzinárodným slobodomurárskym rádom rezervovaný len pre Židov, vyhlásil " Jedna zo židovských požiadaviek, ktorá je s najväčším dôrazom hlásená, je tá, že niet židovskej otázky, že Žid je takým občanom, ako hocikto iný a že dokiaľ poslúcha zákony a nevystavuje sa trestnému alebo civilnoprávnemu prenasledovaniu, dokiaľ jeho činy nepodliehajú oprávnenej kontrole verejnosti ".

Podľa tvrdenia týchto ľudí nežidia spokojne môžu vo svojich posteliach spať, lebo nejestvujú nijakí zlí Židia, ktorí by ich chceli vytlačiť.

Ale aj A d o l f C r é m i e u x , zakladateľ najvyššej židovskej organizácie v Európe " Alliance Izraelite Univerzalle ", vydal pre svojich prívržencov v roku 1860 manifest, v ktorom medzi iným hovorí:

" Sieť, ktorú Izrael vrhá cez celú zemeguľu, sa stále rozširuje a zachvacuje väčšiu a väčšiu časť tejto . . . Je blízko čas, kedy bude Jeruzalem modlitebnou pre všetky národy sveta. Nie je ďaleko deň, kedy všetky bohatstvá a poklady sveta stanú sa vlastníctvom Izraela ".

Tak vidíme, že sieť, ktorú vrhol Izrael na celú zemeguľu, má v krátkej dobe všetko bohatstvo a poklady zeme priniesť do vlastníctva jedného národa, ktorý má do 20 miliónov duší! Zbytok ľudstva, počítajúci vyše 1.800 miliónov duší, bude nútený uveriť, že s týmto jestvovanie židovskej otázky nie je spojené.

Poznávame ten sebavedomí tón v tomto manifeste. Víťazstvo je už ako dobyté, lebo talmudisti už vôbec nepočítali na to, že sa ešte môžu medzi Gójmi nájsť jednotlivci, ktorí by im vedeli a mohli urobiť čiaru cez rozpočet. Aby som tento zvláštny bod vyzdvihol, budeme citovať ešte jedného veľkého Žida. Spisovateľ dr. M u n z e r v Nemecku v roku 1912 povedal:

" Skazili sme krv všetkých rás v Európe . . . My už nemôžeme byť vyhnaní . . . My sme sa do národov zahryzli . . . My sme zlomili ich moc a zatiahli do bahna . . . Urobili sme zo všetkých bláznov, skazili, rozložili a rozbúrali sme ich ".

Takýchto židovských svedectiev je mnoho, ale myslím, že aj toto plne postačí, aby som dokázal, že " niet židovskej otázky ", lebo toto jasne dokazuje, že ona jestvuje a že je oveľa vážnejšia a nebezpečnejšia ako si to nezasvätený človek vie predstaviť.


Vojny a revolúcie.

V tejto stati z rozličných prameňov uvedieme dôkazy pre požiadavky, uvedené v Protokole čís. 7., že Židia skutočne po celom svete podpaľujú vojny a revolúcie.

D i z r a e l i (anglický štátnik ) k revolúcii, ktorá sa v roku 1844 v Európe chystala a svojho vrcholu mala dosiahnuť v roku 1848, poznamenal toto:
" Táto mohutná revolúcia, ktorá sa v Nemecku pripravuje a o ktorej doposiaľ v Anglicku tak málo vedia, vyvíja sa celkom pod vplyvom Židov. "

Ďalší výrok Dizraeliho, potvrdzujúci, že Židia chcú civilizované národy sveta zapliesť do vojen a revolúcií:
" V posledných revolučných výbuchoch možno pozorovať mocný židovský vplyv . . . Národ, ktorý sa prehlasuje za boží, drží s ateistami . . . Najhúževnatejší zhromažďovatelia majetkov a kapitálov spolčujú sa s komunistami. "

O počiatkoch ruskej revolúcie S. R o s s o v  v roku 1907 píše toto:

" Vplyvom a úsilím židovskej tlače postupne boli pripravené tie ťažké udalosti vo vnútornom živote Ruska, aké sa stali za posledné dva roky. Všetky tie zmätky, vzbury, stávky, všetky tie národohospodárske poškodenia Ruska, vraždy vysokých hodnostárov, barikády a tisíce ruských smrtí - to všetko je dielom židov, ktorí idú za jediným cieľom: vydobyť si rovnoprávnosť a s tým aj iné výhody: moc, vládu nad ruským národom a slobodu vykorisťovať ho. Židia len preto zosnovali revolučné hnutie v Rusku, ktoré ostro vypuklo najmä v dobe rusko-japonskej vojny. Je jasné, že Židia za najsúcejšiu chvíľku považovali dobu, kedy Rusko bolo vojnou doma zoslabené. V tejto dobe židovský " Kahal ", vystupujúci pod menom " Bund ", zobral celú armádu bojovníkov, ktorých rozoslal po celom Rusku. Armáda bola prísne solidárna, jej členovia boli v stálom styku medzi sebou a počínali si presne podľa presne načrtnutého plánu. Do tejto armády patrili v prvom rade bohatí a vplyvní Židia. Židovskí inteligenti, zaujímajúci rozličné postavenia, lekári, advokáti, študujúci, to všetko je preniknuté revolučným duchom a svoje zásady hlása otvorene alebo tajne. Podľa policajnej štatistiky zo 100 revolucionárov je 90 Židov a len 10% patrí k iným národnostiam. Pašeráci, prevážajúci pumy z cudziny do Ruska, sú len Židia a Židovky. Židia s hrdosťou tvrdia o sebe, že vždy a všade vyvolávali anarchie a revolúcie, ale vždy stáli ďaleko v úkryte za bitevnou čiarou".

Faktami o účasti Židov v revolučnom hnutí hemžia sa naše noviny. Uvedieme len niektoré prípady:

Židia vyvolali železničnú stávku. V Odese židovský študenti agitovali tak energeticky, že vzbúrili aj časť námorníkov v čele s  S c h m i t o m . V Moskve podnikli Židia ozbrojené povstanie, hoci na barikádach nebol ani jeden Žid. Židia vedeli sa skrývať na bežných miestach! V baltických provinciách búrili sa v Lotyši a hlavným veliteľom vzbury v Rige bol Žid - Maxim. V mestách, ktoré boli preplnené Židmi ( Minsk, Vilno, Varšava, Kyjev a Odesa ) je podobných faktov mnoho a mnoho. Nebolo mesta, mestečka a dediny, kam by Židia zavliekli revolučné hnutie. Tam strieľali, inde rabovali, hádzali pumpy atď. V západnom Rusku podniknutá bola celá výprava proti policajným dôstojníkom a proti policajtom vôbec. Zákerná guľka odpravila zo sveta mnohých ľudí, stojacich v službách polície. Zákernými vrahmi veľmi často boli Židia. Vraždili aj vyšších hodnostárov: V Saratove zavraždili generála S a c h a r o v a , v Tamcove miestoguvernéra B o g d a n o v i č a , v Černigove gubernátora C h v o s t o v o v a , v Penze generála L i s o v s k é h o atď. Aj tu boli vo väčšine vrahovia Židia a Židovky. Takto Židia pôsobia všade!

Celú revolučnú činnosť riadi židovský " Bund ". Jeho hlavným cieľom je nadobudnutie teritória a samostatnosti v Rusku. Majúc po ruke ohromné sumy, neľutujú peniaze na organizovanie revolučného hnutia. Podľa " Moskovských Vedomostí " " Bund " vydal už na revolúciu v Rusku vyše 6 miliónov dolárov. Usilovnou revolučnou činnosťou a cestou hrozieb chcú si Židia vynútiť od ruskej vlády tie práva, ktoré potrebujú na ovládnutie celého Ruska. V čís. 19 " Moskovských Vedomostí " čítame:

" Ruské zmätky " hovoria Židia " sú nám predovšetkým vítané. Akonáhle dosiahneme to, čo dosiahnuť chceme, nevydáme viac už ani kopejky na nepokoje, lebo budeme musieť využiť všetky sily, aby sa nám zasa vrátili milióny, ktoré sme dosiaľ na zmätky vydali. Potom rozpriestreme po Rusku svoje obchodné, priemyslové, úradnícke, školské a súdne siete. Potom nebudeme vôbec ruskej inteligencie. Ba my ruskej inteligencii zavrieme pred nosom svoje pokladne a ruská inteligencia uviazne na melčine. Je pravda, že udelenie nám rovnoprávnosti vzbudí nevôľu ruského ľudu, že začnú krvavé dni a vraždenia Židov. Toto budú naše nevyhnuteľné obete. Ale za to nadobudneme v Rusku práv, ktoré nám ostanú navždy a ktoré nám stonásobne vynahradia straty, ktoré utrpíme! Keď dobyjeme Rusko, dobyjeme celý svet! Preto je nám Rusko nevyhnutne potrebné. "

Žid H e n n a l i n vo svojej prednáške v New-Yourku v roku 1917 povedal o ruskej revolúcii toto:

" Ruská revolúcia bola od nás - Židov - vyvolaná . . . My Židia sme organizovali regimenty hrôzy . . . My Židia sme priviedli evolúciu s našou presvedčujúcou propagandou, pomocou teroru, vrážd a inými prostriedkami s úmyslom utvoriť vládu pre nás. "

I svetová vojna bola dielom Židovstva, aby mohla po nej vzniknúť svetová boľševická revolúcia. Oni s pomocou svojich paholkov - slobodomurárov - ju vyvolali a aj riadili na všetkých stranách. Na frontoch zasadali poľné slobodomurárske lóže. Vojna mala jedine pre Židov význam. Najlepšie to dokazuje jej bilancia. Kresťanov padlo 10 miliónov, 20 miliónov bolo zranených a svetové židovstvo zarobilo 4.500 miliárd francúzskych frankov. Z toho vidieť, že jediným víťazom v tejto vojne na všetkých frontoch bolo Židovstvo, ktoré sa týmto dostalo o tristo rokov napred ku svojmu Talmudom vytýčenému cieľu - svetovláde.

Vojny a revolúcie majú aj iný veľký význam pre Židov. Tento spočíva v tom, že vo vojne vyvražďuje sa výkvet národov. Do vojny idú iba muži od 20 do 50 rokov, telesne i duševne celkom zdraví. Doma ostávajú len starci a mrzáci, ktorí nemôžu splodiť zdravých a zdatných potomkov. Týmto sa docieľuje degenerácia národov, čo Židia potrebujú aby mohli ľudstvo ovládať. Židia do vojny nejdú, lebo tí sa už dávno pred ňou postarali o to, aby boli neschopní, a tak ostávajú doma, aby zatiaľ, čo naši bratia a otcovia na frontoch padajú, oni mohli " kšeftovať " a przniť našu krv!!!

I to sa dá ľahko pochopiť, prečo trvala svetová vojna tak dlho. Svetové Židovstvo nie len že ju riadilo celú, ale finančne vydržiavalo všetky strany, aby sa európske národy hospodársky i fyzicky celkom vyčerpali. Takto zničené mali ešte po skončení vojny previesť doma boľševické revolúcie, aby klesli celkom na zem a aby tak vrhli pod jarmo židovské ako národ ruský.

Túto stať môžeme skončiť s tým, že všetky vojny a revolúcie od prvej francúzskej revolúcie z roku 1790 sú pôvodu židovského. Všetky boli inšpirované Židovstvom, aby Židia takto urýchlili príchod dňa víťazstva nad všetkými národmi!
- www.radioislam.org -
08.09.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet