ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > PROTOKOLY sionských mudrcov - VRAŽDY

PROTOKOLY sionských mudrcov - VRAŽDY

PROTOKOLY sionských mudrcov - VRAŽDY

Smrť je nevyhnuteľný koniec každého človeka. Lepšie je tento koniec priblížiť k tým, ktorí prekážajú našej snahe, ako k nám i našim ľuďom, tvorcom tejto snahy...


Prostriedkom k dosiahnutiu cieľa sú neraz i vraždy. Vidíme po celom svete, že stávajú sa atentáty na panovníkov, prezidentov, ministrov a iných významných ľudí. Je isté, že niekde je to záujem robotníkov, roľníkov alebo iných malých ľudí, aby takíto velikáni boli násilne odpravení, ale to musia byť vyššie ciele, ktoré potrebujú, aby ten alebo onen panovník, minister v tom alebo onom štáte bol násilne pozbavený života. Sú to vždy vyššie záujmy ž i d o v s k e j  s v e t o v l á d y  a preto kto sa im postaví do cesty k dosiahnutiu tohoto cieľa, postarajú sa o to, aby jeho smrť prišla skôr. Im sa v takýchto prípadoch nechce čakať na tú prirodzenú, lebo zatiaľ by ten človek mohol pre nich mnoho zla narobiť. Takýchto prípadov máme veľmi mnoho. Uvediem aspoň tie najdôležitejšie a hlavne tie, ktoré sú ešte v pamäti.

Americký prezident L i n c o l n prekážal Židom. Poznal zákernosť židovských bankárov na finančné hospodárstvo, a preto rozhodol sa pomocou nového finančného programu vylúčiť ich z amerického finančníctva. Tento nový finančný program mal štátom umožniť zadovažovať peniaze priamo u národa, teda bez medziobchodu, ale aj naopak. >>Pháni<< tomuto veľmi rýchle porozumeli: vedeli, že týmto opatrením by sa im Severoamerické štáty vyšmykli z rúk. Tu musíme si pripomenúť slová Teodora Herzla:
>>Teraz by to bola ešte neslýchaná drzosť, keby nám chceli zavrieť burzy. Kam by sa potom obrátili nešťastní burzoví Židia.<<
Toto si mysleli aj americkí burziáni a preto uzniesli sa na zavraždení Lincolna, aby takto znemožnili uskutočnenie tohoto veľkého programu, ktorým by boli na poli finančnom a tým aj na poli politickom porazení. Na prevedenie takéhoto zločinu ľahko sa už nájde nejaký fanatik, alebo majú po ruke svoje anarchistické organizácie, ktoré im vždy dodajú takého človeka.

Lincolnova smrť bola skutočne nešťastím pre kresťanstvo celého sveta, lebo od tohto štátnika iste by sa boli učili aj iní a tak Židia za krátku dobu celkom mohli byť vyradení z finančníctva. Títo by boli stratili svoju moc aj na poli politickom, lebo túto si zadovážili len silou kapitálu. Preto aj my dokiaľ nevytrhneme financie - banky, poisťovne a kapitál - z rúk židovských, nebudeme slobodní a nebudeme vedieť zvýšiť životnú úroveň nášho ľudu.

Po Lincolnovi nebolo v Amerike človeka, ktorý by ho bol vedel v tomto nahradiť a tak Júda ďalej spokojne mohol zhromažďovať bohatstvo sveta. Dnes židovské banky kontrolujú bohatstvá Ameriky a celého sveta, s ktorými potom umožňujú ich dlhotrvajúci boj o nadvládu sveta.

Lincoln veľmi dobre poznal ich zákernosť a preto jeho hospodárska politika bola pre nich >>prekážkou<<, a to bola dostatočná príčina, aby bol zavraždený.

G a r f i e l d bol druhým prezidentom, ktorý toho tiež viacej vedel, ako Židia mohli potrebovať. Jeho vynikajúci výrok:

>>Kto kontroluje financie národa, ten kontroluje národ<< postavil sa do radov tých, ktorí musia byť odstránení, lebo bol veľkému plánu >>prekážkou<< a tak aj on bol zavraždený.

Z európskych prípadov uvediem len tie, ktoré sa odohrali v novšej dobe a ktoré sa stali osudné pre mnoho miliónov árijských obyvateľov Európy.

Najťažší prípad v tomto zmysle bol prípad zavraždenia rakúskeho následníka F r a n t i š k a F e r d i n a n d a a jeho manželky Ž o f i e z Hohenbergu.

V roku 1912 istý francúzsky časopis uverejnil článok, ktorý oznamoval: >>V jeden deň azda objasnia sa slová istého vysokého švajčiarskeho slobodomurára, vzťahujúce sa na rakúskeho následníka trónu: >>On je významný muž, Je nešťastím, že je odsúdený. On zomrie na schodoch trónu.<<

V krížovom výsluchu vraha sa dokázalo, že tento čin je dielom slobodomurárstva, ktoré sa v tomto prípade tak pečlivo nestrážilo, lebo aj gróf Č e r n i n zisťuje vo svojej knihe >>Vo svetovej vojne<<:

>>Arciknieža vedel veľmi presne, že nebezpečie atentátu na jeho život bolo veľké... Rok pred vojnou mu bolo hlásené, že slobodomurári uzniesli sa na jeho zavraždení.<<

Aj on bol >>prekážkou<< na ceste k svetovládnemu plánu. Prekážal mu len svojím jestvovaním. A preto bol zavraždený v súhlase s protokolom čís. 15. odst. 10.

Teraz mi prichádza na myseľ náš generál Š t e f á n i k, či aj on nebol takou >>prekážkou<<, aby sa tá >>humanitná demokracia<< mohla nerušene vyvíjať.

Aj minister Rašin musel vyhnúť z cesty, lebo bol dobrým strážcom štátneho a národného majetku. Pri jeho smrti štátna pokladňa vykazovala skoro 2 miliardy hotovosti. Takto sa medzinárodní a tiež domáci zločinci nemohli dostať ku štátnej pokladni a preto ten, ktorý ju chránil, musel zmiznúť. Gazdovanie po jeho smrti najlepšie charakterizuje tá okolnosť, že republika mala už v roku 1937. 45 miliárd štátnych a 120 miliárd všetkých dlhov.

Ďalšou takouto >>prekážkou<< bol aj kráľ A l e x a n d e r - z j e d n o t i t e ľ.

I ten životom musel zaplatiť tú neposlušnosť, že chcel urobiť pakt s boľševickým Ruskom a nechcel toto uznať >>de jure<<. Bol vylákaný slobodomurármi do Francúzska, aby ho tu mohli skoliť, lebo doma by sa im to nebolo tak ľahko podarilo. Nech nás nemýli, že bol aj francúzsky minister Barthou zavraždený. Tohoto slobodomurára zasiahla len zablúdená strela.

Medzinárodní kučeraví zločinci nepotrebovali na Balkáne nijakého >>Zjednotiteľa<<, lebo oni potrebujú národy rozoštvané, aby ich v potrebný čas mohli vohnať do vojny a revolúcie.

Kráľ Alexander na výzvu uznať SSSR a urobiť s ním pakt, odpovedal takto:
>>Nikdy neuznám vládu vrahov, lupičov, podpaľačov a Židov, ktorá vyvraždila cársku rodinu a ktorá vyvraždila a hladom vymorila desiatky miliónov bratského ruského národa. Taktiež nikdy neuznám židovskú nadvládu nad svetom!<<

Týmto vyslovil sám nad sebou ortieľ smrti. Týmto ešte viac pohneval Židov a ich pacholkov, aby vykonali to, na čo sa už dlho pripravovali.

Židia už dlho pripravovali smrť kráľa Alexandra. Dokazuje to aj článok, ktorý uverejnil istý môj priateľ v časopise >>Moravsko-Slezká Stráž<< z 10. augusta 1929 pod titulom:

>>Varovný odkaz do SHS.<<

>>Z dobre informovaného prameňa podarilo sa mi dozvedieť o pripravovanom pláne na odstránenie blahodárneho kráľa SHS pomocou atentátu. Západným slobodomurárom a ich juhoslovanským spolupracovníkom nepáči sa kráľom Alexandrom zavedený sporiadaný režim, a preto pripravujú zákerné nástrahy, kde by po spôsobe iných panovníkov bol zničený tento vysoko kultúrny juhoslovanský kráľ. Úlohou teroristov a pomstiteľov majú previesť komunistické elementy, ktorým vplyvní slobodomurári Juhoslávie a cudziny majú umožniť vyplnenie zákernej úlohy. Medzi týmito podlými zradcami je bývalý minister SHS, telom i dušou záujmom Juhoslávie celkom cudzí. Uprostred bezpečnostných orgánov slobodomurári majú zakuklených pomáhačov, ktorí sú v Belehrade, Záhrebe a Ľublani, z ktorých väčšina je pôvodu neslovanského.

Organizácia je široko rozvetvená tak v Juhoslávii, ako i v cudzine, nechýba v nej ani niekoľko revolucionárov a slobodomurárov Rusov - zaujímavé - tiež pôvodu neslovanského... Hlavný štáb je vo Viedni a vedený je pomocou niekoľkých sovietskych boľševikov - slobodomurárov - nie Rusov.

Veľké nádeje si robia od cesty kráľa do cudziny... Rozdelení sú na niekoľko medzi sebou neznámych skupín a v ich strede je niekoľko advokátov, finančníkov, politikov a študentov.

Prosím redakciu MSS o uverejnenie tejto dôležitej správy, ale sa ospravedlňujem, že sa nepodpisujem ohľadom na svoje nebezpečné postavenie vlastným menom a ostávam v plnej úcte oddaný: Marikovič.<<

Tieto vraždy, ktoré som uviedol, vzťahujú sa len na jednotlivé osoby. Ale židovsko-boľševický režim, ktorý bol v Rusku v roku 1917 a 1918 nastolený, dokázal, čo sa môže pomocou hromadných vrážd vykonať, keď k tomu príde príležitosť.

V Rusku bolo len od roku 1923 násilne zavraždených:

28 biskupov

1219 kňazov

6000 profesorov a učiteľov

70 000 policajtov

12 590 veľkostatkárov

535 250 duševných pracovníkov

193 290 robotníkov

618 000 sedliakov

Ako sa môže tvrdiť, že pomery vynútili toto hromadné vraždenie?

Jedna odpoveď na toto je:>>Strach pred kontrarevolúciou<<.

V protokole č.5 odst.11 Židia hovoria:

>>Niet väčšieho nebezpečia nad osobnú iniciatívu. Keď je táto geniálna môže vykonať viacej, ako milióny ľudí, medzi ktorých sme zasiali rozpor... <<

Preto usmrcovali najviacej tých, ktorí mohli túto iniciatívu mať, alebo u ktorých dala sa predpokladať.

Kto pozná diabolské učenie Talmudu a pozná židovskú históriu, vie si to ešte aj inak vysvetliť.

Talmud učí židov takto: >>Najpoctivejšieho z neveriacich priprav o život. Ten dobre robí, kto Gója vlastnoručne zmárni. Kto prelieva krv bezbožných (tj. kresťanov), Bohu obeť prináša.<<

Na základe toho Židia všade, kde prídu k moci, alebo sú vo väčšine, bezcitne vraždia nežidov. Toto neurobili prvý raz v Rusku, ale celá ich história je vyplnená takými strašnými zverstvami.

V druhom storočí Židia mali na ostrove Cyprus väčšinu moci. Chcejúc tam založiť židovské kráľovstvo, zneužili dôveru praobyvateľov a povraždili 220 000 obyvateľov. Aj na ostrove Kréta zavraždili 240 000 ľudí. I v Egypte povraždili mnoho obyvateľstva. Tu sa dopúšťali strašných ukrutností: rezali telá, jedli mäso zabitých, pili ich krv, opásali sa ich vnútornosťami atď.!!! Tu vidieť najlepšie, aké následky má talmundská výchova. Preto je celkom na mieste, oprávnené a potrebné, keď ideme žiadať to, aby Židia boli odstránení z árijskej spoločnosti. Musia byť celkom izolovaní od árijských národov a preto najlepším bude pre nich M a d a g a s k a r !

*

Toto všetko jasne dokazuje, že protokoly sa realizujú, a že Židia tento svetovládny boj skutočne vedú, to najlepšie dokazuje reč rabína E g e r a, ktorú mal v Prahe na starom židovskom cintoríne, kde sa raz za sto rokov zhromažďujú zástupcovia 12 kmeňov Izraela:

 

>>Bratia! 800 rokov trvá boj národa izraelského o nadvládu, sľúbenú Abrahámovi, ale kresťanmi Židom vzatú. I keď sme nepriateľmi potlačovaní a pohŕdaní, jednako nie sme zničení. Sme roztrúsení po celom svete a preto nám má patriť svet celý. Naši učenci vedú o to neustály boj. Naša sila rastie. Nám patrí ten pozemský boh, tá zlatá modla, ktorej sa dnes všetko klania. Zlato je moc sveta, je silou, radosťou i náhradou. V mnohých európskych mestách Židia vládnu niekoľkými miliardami frankov. Dnes všetci cisári, králi a kniežatá sú u nás až po uši zadĺžení, aby si mohli vydržovať veľké armády. Musíme vládam umožňovať čo najviac pôžičky, aby sme ich mali tým väčšmi v rukách. Roľníctvo vždy bude hlavnou studnicou bohatstva, preto bratia, zadovažujte si čo najviac ornej pôdy. Náš jeruzalemský chrám padol, ale my sme vybudovali mnoho nových chrámov. Hovorí sa, že mnoho Židov dáva sa pokrstiť. To je len dobré. Pokrstený Žid vždy ostáva spojencom. Hlavným našim nepriateľom je katolícka cirkev, preto zo všetkých svojich síl musíme ľudu natískať slobodomyseľnosť, nedôveru ku katolíckemu kňažstvu a opovrhovanie tým, že budeme vyťahovať škandálne historky z ich súkromného života. Predovšetkým celkom sa musíme zmocniť obchodu s liehovinami, obilím, maslom, kožou a potom budeme mať v rukách celý roľnícky ľud. Keď sa sedliaci budú búriť proti drahote, zvalíme vinu na vládu a vyvoláme protivládne vzbury. Hlúpe a slepé masy ľudu vždy sa dajú riadiť krikľúňmi. A kto vie lepšie kričať a hádzať piesok do očí, ako my? Čím je slabšia vláda, tým lepšie pre nás, a preto hľaďme podkopať každú vládu a skoro príde deň, ktorí splní naše ciele, deň, kedy dosiahneme vlády nad celým svetom! <<*Toto nám musí plne stačiť, a preto aj my árijci musíme pracovať, aby skoro prišiel deň, kedy pôjde posledný, kučeravý, krivonosý Žid z Európy von!!!


KTO CHCEŠ, aby slovenský národ naveky bol očistený a oslobodený od židovskej zločineckej pliagy, poď so mnou do boja za árijský paragraf.

NAPÍSAL: Jozef BILÍK - Záhorský, Trnava 1939
- www.radioislam.org -
22.09.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet