ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > V boji proti finančnej kríze je koordinované európske úsilie nevyhnutnosťou

V boji proti finančnej kríze je koordinované európske úsilie nevyhnutnosťou

V boji proti finančnej kríze je koordinované európske úsilie nevyhnutnosťou

V uznesení, ktoré prijal Parlament v nadväznosti na rozpravu s predsedom Rady Nicolasom Sarkozym, poslanci zdôrazňujú potrebu koordinovanej reakcie mnohých problémov spojených s finančnou krízou s cieľom čo najviac obmedziť jej dopad na hospodársky rast, zamestnanosť a malé a stredné podniky. EP prostredníctvom uznesenia žiada aj prijatie opatrení na zlepšenie finančného dohľadu a predkladá svoj postoj na množstvo ďalších otázok prerokovaných počas samitu.


Parlament v prijatom uznesení zdôrazňuje význam európskych makroekonomických politík reagujúcich rýchle s cieľom obnoviť celosvetový hospodársky rast tak, aby nedochádzalo k porušovaniu zásad stability a rastu, a vyzýva na ďalšie koordinované zásahy zamerané na obnovenie dôvery v trhy.

Kríza finančných trhov a reálna ekonomika

Táto kríza podľa EP ovplyvňuje aj iné oblasti ako finančné trhy, najmä  životaschopnosť podnikov, zamestnanosť, osobnú finančnú situáciu a malé a stredné podniky. Parlament vyjadruje presvedčenie, že udržateľné a na rast orientované makroekonomické prostredie je potrebné. Zároveň pripomína rozhodujúci význam trvalého prístupu občanov a malých a stredných podnikov k úverom a význam investícií do infraštruktúry EÚ v záujme zamedzenia dramatickému poklesu hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Parlament preto víta opatrenia, ktoré môžu trhom prinavrátiť likviditu, a víta rýchlu a rozsiahlu reakciu Komisie v súvislosti s uplatňovaním pravidiel poskytovania štátnej pomoci na opatrenia prijaté v súvislosti s finančnými inštitúciami.

Všetky investície z verejných prostriedkov na záchranu finančných inštitúcií sa však musia byť pod verejným  dohľadom, musí sa zlepšiť správa a riadenie týchto inštitúcií a to obmedzením odmeňovania, zvýšením zodpovednosti voči verejným orgánom a investičnými stratégiami v prospech reálnej ekonomiky, zdôrazňuje EP.

Poslanci tiež vítajú ustanovenie skupiny na vysokej úrovni, ktorá má zabezpečiť, aby štruktúra dohľadu bola pevná a udržateľná, kritizujú však skutočnosť, že Európsky parlament nebol zahrnutý do novo zriadenej krízovej jednotky Komisie.

Lepšia  budúca štruktúra dohľadu

Z dlhodobého hľadiska žiada Parlament Komisiu, aby navrhla opatrenia, ktoré posilnia rámec regulácie a dohľadu v EÚ a riešenie kríz na úrovni EÚ, týkajúce sa najmä bankovej regulácie a dohľadu, úlohy úverových ratingových agentúr, sekuritizácie a dohľadu nad sekuritizáciou, hedžových fondov a iných foriem nových inštitúcií, úlohy špekulácií, požiadaviek transparentnosti, pravidiel týkajúcich sa zatvorenia finančných subjektov, klíringu mimoburzových (OTC) trhov a mechanizmov predchádzania krízam.

Poslanci zdôrazňujú potrebu posilniť Lamfalussyho proces tak, ako požaduje vo svojom uznesení z 9. októbra 2008 s odporúčaniami Komisii o nadviazaní na Lamfalussyho proces - systém dohľadu v budúcnosti, vrátane dohľadu nad najväčšími cezhraničným finančnými skupinami prostredníctvom kolégií a stanovenia jasného právneho postavenia a posilnenia výsad výborov 3. úrovne, ako prostriedku zlepšenia dohľadu v EÚ a posilnenia medzinárodného dialógu a koordinácie politík v tejto oblasti.

Lisabon, klimatické zmeny, energie a konflikty v oblasti Kaukazu

Poslanci sa prostredníctvom uznesenia zaoberajú aj ďalšími otázkami, ktoré boli predmetom rokovania na Európskej rade.

Pokiaľ ide o platnosť Lisabonskej zmluvy, Parlament opätovne pripomína, že rešpektuje výsledok írskeho referenda a výsledky ratifikačných postupov v ostatných členských štátoch. Domnieva sa, že je možné upokojiť obavy, ktoré vyjadrili obyvatelia Írska, aby sa pred európskymi voľbami zabezpečilo riešenie prijateľné pre všetkých.

Pokiaľ ide o klimatické zmeny EP sa domnieva, že ciele EÚ týkajúce sa klímy na obdobie po roku 2012 by sa nemali spochybňovať v dôsledku súčasnej finančnej krízy. Poslanci však v tejto súvislosti zdôrazňujú, že pre priemysel, zamestnancov a spotrebiteľov v EÚ je kľúčové, aby sa opatrenia zamerané na splnenie týchto cieľov dôkladne vyhodnotili v záujme identifikácie ich vplyvu na odvetvovú a všeobecnú konkurencieschopnosť podnikov z EÚ.

V oblasti energetickej bezpečnosti Parlament požaduje jednoznačný politický záväzok k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo v EÚ a žiada Radu a Komisiu, aby s odhodlaním nasledovali odporúčania Európskeho parlamentu zamerané na spoločnú vonkajšiu európsku energetickú politiku.

Na poli medzinárodných vzťahov poslanci zdôrazňujú, že konflikty na Kaukaze sa nemôžu riešiť vojenskou silou, a tvrdo odsudzujú všetkých, ktorí sa uchýlili k použitiu sily a násilia, aby zmenili situáciu na odtrhnutých gruzínskych územiach, v Južnom Osetsku a Abcházsku. V prijatom uznesení pripomínajú neprimeranú vojenskú akciu Ruska v Gruzínsku začiatkom augusta 2008. Vyzývajú Rusko, aby rešpektovalo suverenitu a územnú celistvosť Gruzínska a nenarušiteľnosť jeho hraníc uznaných všetkými členskými štátmi EÚ.

- Zuzana ANDREJČÁKOVÁ, Tlačové oddelenie EP - slovenský sektor -
23.10.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet