ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Bezpečnejší internet pre deti

Bezpečnejší internet pre deti

Bezpečnejší internet pre deti

Deti a mladiství sú nadšenými užívateľmi internetu. Deti vo veku od 12 až 15 rokov trávia pri počítači najmenej tri hodiny denne, nie sú si však často vedomé nebezpečenstva, ktoré predstavujú niektoré stránky alebo obsahy. Nejde iba o detskú pornografiu alebo násilie, ale taktiež o riziko obťažovania zo strany určitých jedincov s nekalými úmyslami. EP preto dnes podporil zavedenie programu, ktorý má za cieľ týmto rizikám predchádzať a posilniť ochranu detí využívajúcich internet.


Vzhľadom na to, že takmer všetci mladiství užívatelia internetu sa niekedy náhodne stretli s pornografickými materiálmi, a podľa dostupných údajov dochádza k exponenciálnemu nárastu webových stránok s detskou pornografiou, plánuje Európska únia zavedenie programu „Bezpečnejší internet”, ktorý je súčasťou balíčka opatrení na posilnenie bezpečnosti detí, ktoré využívajú internet. Tento program bude zameraný na boj proti nelegálnym obsahom, bude podporovať bezpečnejšie on-line prostredie, zvyšovať povedomie verejnosti a prispeje k vytvoreniu „vedomostnej základne” pre výskumné a vedecké účely. Na program bude v rokoch 2009–2013 vyčlenená čiastka vo výške 55 miliónov eur.
Európsky parlament dnes navrhnutý program podporil pomerom hlasov 672:9:19 prostredníctvom správy poslankyne Roberty ANGELILLI (UEN, IT). Vzhľadom na to, že Parlament dospel k dohode s Radou, bude môcť tento program vstúpiť do platnosti v najbližšej dobe.

Tiesňová linka a kontaktné miesta
Jedným z navrhovaných opatrení na boj proti nezákonnému obsahu na internete je zriadenie tiesňovej telefónnej linky. Poslanci totiž zdôrazňujú, že tiesňové linky hrajú významnú úlohu pri zhromažďovaní údajov a slúžia tiež ako prvotné zhodnotenie (ne)zákonnosti obsahu.
Program tiež počíta so zriadením kontaktných miest, ktoré by mali byť ľahko dostupné verejnosti a napojené na policajné orgány. Tieto kontaktné miesta majú tiež poskytovať verejnosti nevyhnutné informácie o tom, ako informovať príslušné orgány o nelegálnom obsahu, ktorý by mohol fyzicky, psychicky či morálne poškodiť detských používateľov internetu.

Zvyšovanie povedomia o nebezpečenstvách spojených s využívaním nových technológii
Parlament ďalej zdôrazňuje, že jedným z významných nástrojov boja proti tomuto javu je tiež zvyšovanie povedomia detí a mládeže o rizikách spojených s používaním nových technológii. Deti musia byť už od počiatku vedené k tomu, aby boli schopné rozpoznať a vyhnúť sa nezákonnému správaniu na internete, zdôrazňujú poslanci.
Súčasťou tohto balíčka by mali byť okrem iného tiež opatrenia zamerané na vzdelávanie učiteľov, vychovávateľov a rodičov.  

Značka kvality a vekové obmedzenia
Poslanci ďalej navrhujú mnoho konkrétnych opatrení, ako je napríklad, zavedenie značky kvality pre poskytovateľov služieb, aby spotrebitelia boli informovaní o tom, či daný poskytovateľ rešpektuje „kódex správania sa”, používanie filtrov zo strany konečných užívateľov, či podpora pozitívneho obsahu pre deti.
Ako nástroj samoregulácie navrhujú poslanci tiež vytvorenie značky „vhodnej aj pre deti”, či zavedenie spoločného systému symbolov a varovaní, ktorý by okrem iného obsahoval doporučenú vekovú hranicu pre každý konkrétny obsah.

Rozprava (20. 10. 2008):
Irena BELOHORSKÁ (NA, SK):
"Ako jedna zo spoluautoriek správy o stratégii o právach dieťaťa som veľmi rada, že sa dostáva na rokovanie Európskeho parlamentu aj návrh rozhodnutia Parlamentu o ochrane detí, ktoré používajú internet a iné komunikačné technológie. Internet je klasickým príkladom, že vec, ktorá je pre ľudí mimoriadne prospešná, na druhej strane ak ju používajú ľudia s kriminálnym správaním, môže pôsobiť proti spoločnosti.
Denne sme svedkami toho, že prostredníctvom internetu dochádza k lákaniu a zneužívaniu detí na prostitúciu, pedofíliu a pornografiu. Je preto povinnosťou celej spoločnosti, ale samozrejme v prvom rade rodičov, aby vysvetlili deťom pravidlá používania, ale aj zneužívania a rizika, ktoré internet so sebou nesie. Deti už od veľmi skorého veku láka počítač. Veľakrát my dospelí im závidíme ich technickú zručnosť a vo svojej detskej naivite môžu byť ľahko zneužiteľné.
Som vďačná za to, že aktivity takéhoto druhu sa presadzujú ako priorita v Európskom parlamente, a podporujem urýchlenie navrhovaného programu, aby mohla začať jeho realizácia do januára 2009."

Anna ZÁBORSKÁ (EPP-ED, SK):
"Voda je dobrá, ale ak nie je čistá, tak sa filtruje. To platí aj o internete. Filter DAVIDE umožňuje prístup na Internet prostredníctvom bezpečnej a kontrolovanej siete a chráni najmä mladistvých užívateľov pred nevhodnými web stránkami. Využíva najpokrokovejšie technológie a je neprestajne aktualizovaný. Jeho účinnosť je vysoká: na stránky obsahujúce pornografiu, pedofíliu, násilie, satanizmus, mágiu a ďalšie sa nedá vstúpiť. Zároveň je signalizovaný dôvod ich blokovania.
Filter je účinný aj proti tzv. dílerom, ktorí sa pripájajú na telefónne čísla za vysoké ceny. DAVIDE sa obracia na všetkých, ktorí chcú chrániť svoje počítače pred nebezpečnými stránkami. Kódex, ku ktorému sa DAVIDE hlási, vyžaduje, aby bol pre mladistvých zaručený bezpečný prístup na Internet.
Na používanie filtra DAVIDE sa stačí zaregistrovať na stránke www.davide.it."

Miroslav MIKOLÁŠIK (EPP-ED, SK):
"Rád by som sa vyjadril k predkladanej správe k programu Bezpečnejší internet na obdobie 2007 - 2013. Správa hovorí o nebezpečenstvách ako zastrašovanie, detská pornografia, internetový grooming, šikanovanie, šírenie rasistického obsahu a navádzanie na seba poškodzovanie ...
Som si istý, že internet je jedným z najväčších technických výdobytkov konca 20. storočia. Ale na druhej strane, môže pripraviť naše deti o  radosť zo spoznávania čistej a úprimnej lásky, a vytvárania prirodzených vzťahov. Ten kto v internetových debatách nepoužíva vulgárny slovník, ten kto sa nevystatuje svojimi sexuálnymi úspechmi, ten je úplne "out". Nebudem dnes hovoriť o hroziacich štatistikách, zneužívania detí prostredníctvom internetu. Ako poslanec, pre ktorého sú rodinné hodnoty tým najdôležitejším, chcem poukázať na to, ako táto spoločnosť, aj vďaka internetu, môže kradnúť deťom ich nevinnosť.
Chcem poukázať na potrebu väčšej zodpovednosti poskytovateľov internetových služieb ako aj rodičov, pred prístupom detí k obsahu, ktorý by mohol narušiť prirodzený vývoj dieťaťa."

Zdôvodnenie hlasovania (22. 10. 2008)
Zita PLEŠTINSKÁ (EPP-ED, SK):
"Internet je veľkým pomocníkom, ale zároveň je veľkým nebezpečenstvom hlavne pre deti. Deti sú oveľa zručnejšie pri práci s počítačom ako ich rodičia, preto si dospelí veľakrát neuvedomujú obrovské nástrahy,  s ktorými sa práve deti môžu stretnúť pri niekoľkohodinovom surfovaní na internete. Vítam túto správu a v hlasovaní som jej vyjadrila svoju podporu.
Verím, že program Bezpečného internetu pomôže  odstrániť veľkú generačnú priepasť v znalostiach o používaní internetu. Potrebujeme informačnú kampaň smerom k rodičom a učiteľom. Podporujem vytvorenie kontaktných miest v jednotlivých krajinách EÚ, v ktorých bude možné  oznámiť nelegálne  aktivity v súvislosti s bezpečnosťou na internete.
Matti Juhani Saari vo Fínsku  tiež umiestnil na internet vrátane stránky YouTube videá, ktoré zachycujú, ako na strelnici strieľa z pištole. Desať mladých ľudí padlo za obeť tomuto šialenému strelcovi v škole vo fínskom meste Kauhajoki. Vážení kolegovia verím, že prostredníctvom tohto programu sa nám podarí  znížiť riziko a mladiství nebudú mať  prístup k takýmto videám na internete."
- TlacoveOddelenie-sk@europarl.europa.eu -
29.10.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet