ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Český Národ - To, o čem se dnes v médiích hovořit nebude!

Český Národ - To, o čem se dnes v médiích hovořit nebude!

Český Národ - To, o čem se dnes v médiích hovořit nebude!

Jsme povolaní jako učitelé duchovních moudrostí, jsme povolaní k tomu, abychom tyto moudrosti poznali, pochopili a svým přirozeným příkladem předávali jako východisko a cestu k lepší budoucnosti i pro druhé národy této Země.


Množství komentářů, úvah, rozhovorů a mediálních pořadů zaplavuje v těchto dnech prostřednictvím médií obyvatele České země. Ze všech stran snaží se mnozí lidé odborně, ale současně i bez nároků na svoji odbornost posoudit smysluplnost devadesátileté existence Československého, respektive Českého státu.

Nechceme zde proto opakovat již nesčetněkrát opakované. Naopak rádi bychom zde na stránkách ao-institutu připomněli něco jiného.

Každý národ, každá země zde na této planetě Zemi, má svůj zcela ojedinělý význam ve spojení s ostatními národy a zeměmi.

Ve vzniku zformování každého národa zachvívá se jeho prapůvodní duchovní druh působení, v němž má také každý národ v čistém naplňování působit vůči druhým národům tak, aby je obohacoval a obdarovával svým specifickým posláním.

Od dávných dob prvních kmenů, usazených v místech českých a moravských krajů v samotném středu Evropy, je dán do vínku zdejších obyvatel jako stejnorodý druh zcela ojedinělý dar – být v duchovním významu učiteli druhých národů, učiteli toho, jak žít v Pravdě! Jak žít v souladu se Zákony Stvoření.

Český a moravský národ není národem výbojným a jeho obyvatelé nesou v sobě spolu se všemi zcela osobními přednostmi a nedostatky vždy část záření, v němž se zachvívá zmíněný veliký dar povolání tohoto národa – v tichu a míruplném pracování na své osobě ukazovat všem ostatním národům příklad toho, že žít zde na Zemi v souladu se Zákony Stvoření je možné.

Český národ toto vyciťuje správně i tím, že na svoji nejcennější zástavu - prezidentskou standardu umístil heslo: „Pravda vítězí“.

Toto heslo, jež se stalo zástavou českého státu právě před devadesáti roky, jednoznačně potvrzuje vnitřní tušení obyvatel této země, proč zde mají žít a proč zde také žijí!

Za tímto účelem jsou trvale obyvatelé České země ve své převážné většině obdařeni zvláštním vnímáním rozporuplnosti vnějšího jednání a skutečného vnitřního chtění u druhých lidí. Stalo se však, že v nedostatečném duchovním úsilí nedokážeme tohoto velikého daru rozpoznávání správně využívat a v jeho zneužívání zůstáváme stále jen na stupni destruktivní a pesimistické kritičnosti.

Současně pak tato pesimistická kritičnost ve spojení s původním vnitřním puzením pomáhat ukazovat druhým lidem správnou cestu, taktéž ovšem v nedostatečném používání puzením zakrnělým – vytváříme zvláštní směsici kritiků, snažících se všechny ve své blízkosti v tématech společenských a politických intenzivně poučovat, co a jak by se mělo udělat, aby to bylo lepší, než jak to dělají nyní ti druzí.

Chybí zde jednoznačně ono potřebné odhodlání k činu, které se o mnoho snáz probouzí v národě slovenském, ovšem v případě slovenského národa je právě ono odhodlání se k činu až velmi často poznamenáno nedostatečnou zralostí moudrého úsudku.

Lze tak říci obrazně, že slovenský národ je příliš horkým a český národ oproti němu je příliš studeným. Posun k lepšímu, žel, vždy probouzí až přítomnost určitého druhu nouze nebo ohrožení z vnějšku.

Přitom však není ničeho takového vůbec potřeba! Stačí jen trochu více chtít hledat Pravdu a slovenský národ stane se postupně více moudrým, uvážlivějším ve svém postupu vpřed, český národ naopak probudí v sobě větší pohyblivost a vůli k činu. To proto, že pochopí skutečnost, která jednoznačně vypovídá: jediný největší nepřítel českého národa je nyní český národ sám!

Ano, ve své pohodlnosti a lenivosti jsme my sami sobě nejnebezpečnějšími nepřáteli, neboť se takto oddělujeme od velikých zaslíbených pomocí a inspirací z výšin Stvoření, potřebných k tomu, aby se mohla naplnit slova obsažená v naší hymně, slova – zemský Ráj to napohled…

Jsme povolaní jako učitelé duchovních moudrostí, jsme povolaní k tomu, abychom tyto moudrosti poznali, pochopili a svým přirozeným příkladem předávali jako východisko a cestu k lepší budoucnosti i pro druhé národy této Země.

Jsme povolanými k tomuto úkolu s určitostí, jíž lze historií našeho národa víceronásobně doložit!

Osobnosti, které se objevovaly v průběhu staletí v našem národě, osobnosti, které mohl poznat celý svět, byly význačnými právě v rysu povolanosti našeho národa: Václav I., Karel IV., Jan Hus, Komenský, Masaryk a desítky a stovky dalších, o nichž se dnes ví už jen málo anebo vůbec. Právě tito velcí duchové našeho národa ukazují viditelně cestu našeho povolání, kterou se máme ubírat.

Český národ není národem dobyvatelů, objevitelů, papežů, malířů, sochařů či architektů. Český národ je národem učitelů duchovních hodnot – učitelů pravého lidství, učitelů, kteří v přirozenosti a živosti svého nadání vyciťování mají vést obyvatele celé planety k poznání a respektování Stvořitele a Jeho moudrých, dokonalých Zákonů, působících v celém díle Stvoření.

K tomu máme v sobě ty nejlepší předpoklady, jakkoliv o tom ještě mnozí z nás nikdy nepřemýšleli. Jsme národem, který nejlépe umí porozumět Pravdě a dokáže ji přijmout jako to nejhodnotnější a nejdůležitější v životě, pokud jen budeme opravdu chtít. Bez potřeby věrouk, církví a světových náboženství dokážeme poznat Stvořitele a Jeho Vůli s jistotou, které se ostatním národům nedostává.

Silný cit a zdravá kritičnost nás k tomu vede ve splnění původního povolání, zaslíbeného ze Světla. Dokážeme být lidmi ducha, zdravými, srdečnými, bez potřeby zásahů okolních zemí.

V tomto jsme mnohonásobně více obdarovaní! Jsme vybaveni k tomu, abychom své poznání předávali dále svým prostým každodenním živoucím spojením se Zákony Stvoření!

To vše dokážeme, pokud jen budeme chtít. Samozřejmě také můžeme zůstat uvězněni v odporném bahně současného přežívání, které je zcela vzdáleno pravému naplnění pojmu život. Je více než pravděpodobné, že o tom všem dnes média ani politici hovořit nebudou. Žel, jen ke škodě nás všech.

Zdroj:Český institut pro rozvoj a ochranu díla "Ve Světle Pravdy"
- Ao-institut -
29.10.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet