ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Bezpečné priechody v blízkosti škôl

Bezpečné priechody v blízkosti škôl

Bezpečné priechody v blízkosti škôl

Stará Turá - V priebehu mesiacov október až december sa začali práce zamerané na zvýšenie bezpečnosti predovšetkým detí v blízkosti základnej školy a centra voľného času na Ulici Komenského a základnej umeleckej školy na Ulici SNP.


V snahe zvýšiť bezpečnosť chodcov na spomínaných úsekoch pripravilo mesto Stará Turá v spolupráci s Okresným dopravným inšpektorátom policajného zboru v Trenčíne projekt, ktorý rieši lepšie situovanie priechodov pre chodcov, zlepšenie viditeľnosti prechodov a novým dopravným značením.  Súčasťou úprav je aj vybudovanie spomaľovacích prahov, čo je  plne v súlade s pravidlami dopravy na spomínaných komunikáciách. 
Dôjde k  usmerneniu a spomaleniu vozidiel na komunikáciách a teda zníženie rizík vzniku kolízií z chodcami.  Podstatnou zmenou je doplnenie a vylepšenie kvality vybraných dopravných značiek ako aj zvýraznenie ich významu fluorescenčným žltozeleným podkladom. Preto žiadame  vodičov o zvýšenú pozornosť pri realizácii  stavebných prác.
Projekt (BECEP – bezpečnosť cestnej premávky) je  zameraný na zvýšenie bezpečnosti na komunikáciách   najmä chodcov  v našom prípade sú to predovšetkým  naše deti.  Mesto Stará Turá získalo na jeho realizáciu dotáciu v sume 353 918,- Sk  od Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, pričom 10% - ným podielom sa podieľa aj mesto ( 39 324,- Sk).

- Newsletter www.staratura.sk -
31.10.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet