ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Tlačová správa - inštitút životného partnerstva

Tlačová správa - inštitút životného partnerstva

Tlačová správa - inštitút životného partnerstva

Podľa Ministerstva spravodlivosti SR inštitút životného partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia patrí z odborného hľadiska do nového Občianskeho zákonníka

Dňa 30.10.2008 sa na Ministerstve spravodlivosti SR, pod vedením štátnej tajomníčky JUDr. Anny Vittekovej a za prítomnosti predsedu rekodifikačnej komisie pripravujúcej nový Občiansky zákonník prof. JUDr. Jána Lazara, DrSc., uskutočnilo prerokovanie hromadnej pripomienky Iniciatívy Inakosť k návrhu legislatívneho zámeru nového Občianskeho zákonníka.


Nový Občiansky zákonník, ktorý bude zahŕňať aj oblasť rodinného práva, pripravuje Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré predložilo návrh legislatívneho zámeru v auguste na medzirezortné pripomienkové konanie. V rámci medzirezortného pripomienkového konania podala Iniciatíva Inakosť hromadnú pripomienku požadujúcu začleniť do legislatívneho zámeru inštitút životného partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia. Text hromadnej pripomienky obsahuje konkrétne ustanovenia, v ktorých sa upravuje:
  1. Vznik (uzavretie) a zánik životného partnerstva,
  2. Neplatnosť životného partnerstva a okolnosti vylučujúce uzavretie životného partnerstva,
  3. Práva a povinnosti životných partnerov,
  4. Majetkové spoločenstvo životných partnerov,
  5. Zánik životného partnerstva.
Výsledkom prerokovania hromadnej pripomienky na Ministerstve spravodlivosti SR je konštatovanie, že „predložená hromadná pripomienka môže tvoriť východisko pre ďalšiu odbornú diskusiu a legislatívne práce, ak budú splnené spoločensko-politické predpoklady“.

Iniciatíva Inakosť víta stanovisko predsedu rekodifikačnej komisie prof. JUDr. Jána Lazara, DrSc., ktoré odznelo na uvedenom rokovaní, že rekodifikačná komisia sa zaradením inštitútu životného partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia do nového Občianskeho zákonníka zaoberala, pozná obdobné zahraničné úpravy a nemá po odbornej stránke problém so zapracovaním tohto právneho inštitútu do pripravovaného legislatívneho zámeru. Štátna tajomníčka JUDr. Anna Vitteková, ako aj prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc. uviedli ako jediný dôvod odmietania zapracovania životného partnerstva do legislatívneho zámeru skutočnosť, že podľa ich názoru chýbajú v súčasnosti na tento krok spoločenské a politické predpoklady a že nedostali politickú objednávku na zaradenie tohto inštitútu od nového rekodifikovaného súkromného práva.

Iniciatíva Inakosť nesúhlasí s týmto názorom, pretože viaceré sociologické prieskumy vykonané nezávislými inštitúciami potvrdzujú, že nadpolovičná väčšina obyvateľov Slovenskej republiky nemá námietky proti zákonnej úprave konkrétnych práv a povinností dvoch osôb rovnakého pohlavia žijúcich v štátom uznanom životnom partnerstve.

V tejto otázke zostal teda medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Iniciatívou Inakosť rozpor, o ktorom bude rozhodovať vláda SR pri schvaľovaní legislatívneho zámeru rekodifikácie súkromného práva.

Hromadnú pripomienku podporilo vyše 800 ľudí. Text hromadnej pripomienky je dostupný na stránke www.inakost.sk.

V Bratislave dňa 3. novembra 2008.
- Július Kolenič, predseda správnej rady Iniciatíva Inakosť -
04.11.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet