ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Edit Bauer Komisii: chudoba má ženskú tvár

Edit Bauer Komisii: chudoba má ženskú tvár

Edit Bauer Komisii: chudoba má ženskú tvár

Europoslanci schválili pomerom hlasov 590:23:46 legislatívnu iniciatívnu správu slovenskej europoslankyne Edit BAUER (EPP-ED, SK), ktorá vyzýva Európsku komisiu, aby predložila legislatívu zameranú na vyrovnanie platových podmienok mužov a žien, ktoré sa medzi štátmi EÚ pohybujú v rozmedzí od 4 do 25 %. Okrem toho Parlament žiada aj posilnenie existujúcej legislatívy a to doplnením sankcií za jej porušenia.


Právny rámec EÚ týkajúci sa rovnakých platov mužov a žien je v súčasnosti dosť rozsiahly, jeho konkrétny dopad však závisí od vynucovacích prostriedkov, ktorých uplatňovanie je problematické. Poslanci preto v správe žiadajú, aby sa vypracovala štúdia, ktorá by zvážila možnosť legislatívneho zavedenia sankcií ako napr. povinného odškodňovania obetí mzdovej diskriminácie, administratívnych pokút, diskvalifikácie zamestnávateľov z poberania dotácií či zverejňovania porušovateľov práva v tejto oblasti.
„Neústupnosť a pretrvávanie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien zdôrazňujú potrebu všestranných politík zameraných na vykonávanie právnych predpisov a riešenie problému segregácie pracovného trhu“, uvádza správa poslankyne Edit BAUER. Najnovšie údaje poukazujú na 15 % rozdiel medzi hrubou hodinovou mzdou mužov a žien, pričom v súkromnom sektore je tento rozdiel až 25 %. Rozdiely pritom súvisia viac s úrovňou profesionálnej segregácie a vplyvom mzdovej štruktúry, než s tradične udávanými faktormi akými sú vek, vzdelanie či skúsenosti.
Znenie, ktoré EP schválil väčšinou hlasov poslancov preto požaduje, aby Európska komisia najneskôr do 31. decembra 2009 predložila Európskemu parlamentu legislatívny návrh, ktorý by revidoval existujúcu legislatívu v tejto oblasti a vychádzal by z viacerých Parlamentných odporúčaní.
Správa považuje za nevyhnutné presné vymedzenie pojmov, ako aj analýzu situácie. Členské štáty a Komisia by preto mali zlepšiť štatistiky a doplniť ich o porovnateľné údaje odmeňovania práce na čiastočný úväzok a rozdielov v dôchodkoch.
Navrhuje sa tiež, aby boli ženám poskytované informácie pri rokovaniach o mzdových podmienkach a pri zaraďovaní do mzdových tried, pričom členské štáty by mala EK vyzvať, aby zaviedli klasifikáciu pracovných miest v súlade so zásadou rodovej rovnosti.
Orgány, ktoré podporujú a monitorujú rovnaké zaobchádzanie, by mali podľa schválenej správy zohrávať väčšiu úlohu vo vyrovnávaní rozdielov v odmeňovaní mužov a žien, vrátane právomoci „monitorovať, podávať správy a v prípade možnosti účinnejšie a nezávislejšie vynucovať uplatňovanie právnych predpisov“. Článok 20 existujúcej smernice 2006/54 by sa mal preto podľa EP zrevidovať tak, aby posilnil ich mandát o podporu pre obete diskriminácie v odmeňovaní, či poskytovanie nezávislých prieskumov.
Správa tiež odporúča monitorovanie kolektívnych zmlúv a platných mzdových stupníc a systémov hodnotenia práce, najmä pokiaľ ide o zaobchádzanie so zamestnancami pracujúcimi na čiastočný úväzok a zamestnancami s inými netypickými pracovnými zmluvami, ako aj v situáciách súvisiacich s osobitnými príplatkami/bonusmi (ktoré sú častejšie prideľované mužom ako ženám). Do tejto oblasti je podľa EP potrebné zahrnúť aj zamestnanecké systémy sociálneho zabezpečenia (podmienky čerpania dovoleniek, dôchodkové programy, firemné auto, úprava starostlivosti o deti a voľný pracovný čas atď.).
V článku 26 smernice 2006/54 týkajúceho sa predchádzania diskriminácii by sa mal podľa EP osobitne uviesť odkaz na diskrimináciu v odmeňovaní, aby sa zaistilo, že členské štáty prijmú potrebné opatrenia na odstránenie diskriminácie, ako aj špecifické politiky, ktoré „umožnia zladiť profesionálnu činnosť a rodinný a osobný život, vrátane starostlivosti o deti a iných služieb spojených so starostlivosťou, pružnosti organizácie práce a pracovnej doby, a mechanizmov týkajúcich sa materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenky, ako aj dovolenky z rodinných dôvodov, s osobitným stanovením otcovskej dovolenky a jej ochrany a rodičovskej dovolenky s finančným zabezpečením oboch rodičov“.
Podľa správy prijatej v EP je potrebné posilnenie uplatňovania rodového hľadiska, pričom Komisia by sa mala zamerať na poskytnutie pomoci členským štátom prostredníctvom viacerých navrhovaných riešení.
Keďže celý problém nie je možné vyriešiť len prostredníctvom právnych predpisov, Komisia a členské štáty by mali posilniť existujúce predpisy vhodnými typmi sankcií. Poslanci pritom pripomínajú, že podľa prepracovaného znenia smernice 2006/54, sú členské štáty už teraz povinné pristúpiť k náhrade alebo náprave (Hlava III Horizontálne ustanovenia, kapitola 1, článok 18), ako aj k sankciám (kapitola 3, Všeobecné horizontálne ustanovenia, článok 25), ktoré sú „účinné, primerané a odrádzajúce“. Tieto ustanovenia však nepostačujú na predchádzanie porušovaniu zásady rovnakej odmeny. Z tohto dôvodu sa navrhuje, aby sa vypracovala štúdia o možnosti zavedenia konkrétnych sankcií, ktoré správa vo svojom texte bližšie špecifikuje.
Jedna z oblastí, v ktorej treba prijať naliehavé opatrenia, sa podľa správy týka skutočnosti, že mzdové znevýhodnenie zrejme súvisí s prácou na čiastočný úväzok. Preto je podľa EP žiaduca revízia smernice Rady 97/81/ES.

Rozprava (17. 11. 2008):
Spravodajkyňa Edit BAUER (EPP-ED, SK) v rozprave uviedla, že rozdiely v odmeňovaní mužov a žien nie sú novým problémom, pričom poukázala na Rímsku zmluvu z roku 1957 a smernicu 117 z roku 1975, ktoré zakazujú diskrimináciu žien v odmeňovaní. "Samozrejme, nie každý rozdiel v odmenách je výsledkom diskriminácie", zdôraznila. Poukázala následne na štatistiky Eurostatu, ktoré dokazujú, že trend v rozdieloch zárobkov je síce klesajúci, no nie priamočiary, pričom v 4 krajinách EÚ rozdiely dokonca narástli.
"Ak by sa rozdiely v zárobkoch  znižovali týmto tempom, vyrovnali by sa možno po viac ako 70 rokoch", upozornila.
Legislatíva v danej záležitosti je podľa jej slov málo efektívna, pričom dôvody  existencie rozdielov sú rôzne. "Sú systémového, i individuálneho charakteru. Sektorálna, vertikálna a horizontálna segregácia, klasifikácia povolaní, podmienky zosúlaďovania rodinného a pracovného života a  stereotypy hrajú významnú úlohu v pretrvávaní rozdielov v odmeňovaní, ktoré sa neskôr pretransformujú do rozdielov v  penziách a v konečnom dôsledku vyúsťujú do toho, čomu hovoríme, že chudoba má ženskú tvár", uviedla vo svojom vystúpení.
Poukázala tiež na individuálny rozmer rozdielov, ktoré podľa analýz Európskej komisie narastajú s vekom, dobou zamestnanosti a vzdelaním. "Štatistiky hovoria o tom, že u mladých ľudí sú rozdiely minimálne a objavia sa až po návrate z prvej materskej dovolenky. V súvislosti s demografickou krízou, ktorej čelí celá Európa, je tento problém vážnym faktorom ekonomickej súťaže a otvára tiež hlboký morálny problém, ktorý nie je možné ignorovať", zdôraznila.
Európsky parlament má podľa jej slov na riešenie  iba jediný prostriedok - legislatívu. "Každý zúčastnený má svoju zodpovednosť - naša je v tom, či dokážeme vyslať signál, že chceme dokonalejšiu a účinnejšiu legislatívu, ktorá by prispela k lepšej informovanosti a sprísnila už existujúce sankcie v záujme nastolenia spravodlivejších pomerov na trhu práce", zakončila svoje vystúpenie k správe, ktorou poslanci vyslali signál Európskej komisii, aby spomínaný typ legislatívy predložila čo najskôr.
Predsedníčka výboru EP pre rodovú rovnosť, slovenská europoslankyňa Anna ZÁBORSKÁ (EPP-ED, SK) uviedla, že prerokovávaná téma je rovnako stará ako Rímska zmluva a za päťdesiat rokov jej existencie sa zmenilo len málo.
Otázka rovnakej odmeny za rovnakú prácu pre ženy a mužov sa však podľa jej slov s pozoruhodnou pravidelnosťou objavuje hlavne v období volieb.
"Ak Výbor pre práva žien navrhuje sankcie pre podniky, ktoré nerešpektujú základný princíp odmeňovania, namieta sa princípom subsidiarity, akoby tento oprávňoval k nerovnosti v spomínanom odmeňovaní", uviedla, pričom dodala, že týždeň pred hlasovaním sa zúčastnila Ministerskej konferencie v Lille, kde ocenila snahu francúzskeho predsedníctva hovoriť o tejto téme, hoci konštruktívna odozva zo strany členských štátov bola minimálna.
Poukázala tiež na to, že nerovnosti v odmeňovaní sa objavujú hlavne po narodení prvého dieťaťa a politiky by preto nemali dopustiť rozdiely medzi zamestnancami, ktorí majú rodinné povinnosti, a bezdetnými zamestnancami.
"Toto je však v prvom rade otázka modelu spoločnosti, ktorý hľadáme", uviedla, pričom v závere svojho vystúpenia navrhla, aby bola vytvorená koalícia s priemyselnými podnikmi. "Kým ich riaditelia nebudú našimi prvými partnermi v nastoľovaní rovnosti v odmeňovaní, naše správy zostanú len na papieri!", upozornila.
Europoslankyňa Zita PLEŠTINSKÁ (EPP-ED, SK) vo svojom príspevku ocenila snahu spravodajkyne nájsť vyvážený prístup k formulovaniu odporúčaní pre Komisiu  a skvalitneniu právneho rámca EÚ a jeho účinného vynucovania a vyzdvihla tiež to, že správa zvýraznila posolstvo, podľa ktorého materstvo nemôže viesť k znevýhodňovaniu žien, ktoré sa rozhodnú prerušiť svoju profesionálnu kariéru starostlivosťou o dieťa.  
V každom členskom štáte by podľa jej slov mali rodičia dostávať podporu na úrovni ich čistého príjmu pred nástupom na materskú dovolenku "minimálne počas jedného roka po narodení dieťaťa a rovnako by sa mali takéto úpravy premietnuť aj do mzdového systému, podľa ktorého sa odpracované roky zohľadňujú pri určovaní odmeny". Za rovnako dôležité označila vzdelávanie, ktoré by mohlo prispieť k odstráneniu rodových stereotypov a k zlepšeniu odmeňovania málo platených pozícií a miest, ktoré zastávajú najmä ženy.
Členské štáty EÚ musia podľa jej slov vykonávať dôslednú  informačnú kampaň zameranú na zvyšovanie povedomia medzi zamestnávateľmi a zamestnancami o existujúcich alebo možných rozdieloch v odmeňovaní na pracovnom trhu EÚ a v predstihu informovať  o  prijatých  nevyhnutných  opatreniach,  "s cieľom zabezpečiť, že na porušenie zásady rovnakej odmeny za prácu rovnakej hodnoty budú zamestnávatelia  sankcionovaní".
- Tlačové oddelenie EP - slovenský sektor -
19.11.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet