ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Tatry štyri roky po...

Tatry štyri roky po...

Tatry štyri roky po...

Pred štyrmi rokmi, bezprostredne po víchrici z 19. novembra 2004, vzniklo niekoľko spontánnych iniciatív (Nové Tatry, Nad Tatrou sa blýska!, vyhlásenia vedcov a podobne). Tieto sa následne „zliali“ do Mimovládneho výboru Naše Tatry (MVNT), ktorý sa hneď v deň svojho vzniku (13.12.2004) obrátil na vtedajšieho predsedu vlády so súborom požiadaviek a odporúčaní, ako vzniknutú situáciu riešiť. Postupne sa s nimi verejne stotožnili samosprávne orgány kľúčových vedeckých ustanovizní (Senát Univerzity Komenského, Snem Slovenskej akadémie vied a ďalšie), ako aj do 300 popredných osobností nášho kultúrneho a spoločenského života.


Odvtedy sa v Tatrách, presnejšie v Tatranskom národnom parku a v jeho ochrannom pásme, udialo toľko negatívneho, namiereného proti prírode, proti bežným ľuďom, proti odborníkom, ale aj proti duchu Ústavy SR a dikcii zákonov, že je to až neuveriteľné a oprávnene to doma i v zahraničí vyvoláva pochybnosti o tom, či náš najstarší a najznámejší národný park ešte má oprávnenie nazývať sa národným parkom.

Z odporúčaní MVNT sa nerešpektovalo takmer nič. Za predchádzajúcej vlády však jestvoval aspoň aký - taký dialóg medzi predstaviteľmi štátnej moci a nositeľmi odlišných názorov. Za súčasnej vlády sa situácia ďalej dramaticky zhoršila. Tí pracovníci štátnej správy a odborných organizácií (vrátane bývalého riaditeľa TANAPu), ktorí sa angažovali v prospech prírody, ľudí a zákonov, boli zo svojich funkcií odvolaní a v nejednom prípade následne prišli aj o zamestnanie. Proti ochranárom a ďalším aktívnym  občanom, snažiacim sa kriticky poukázať na situáciu a zabrániť ťažbe dreva na miestach, kde sa ťažiť v zmysle zákona nemá, bolo použité násilie. Názory vedcov, ktorí upozorňujú na chybné a neodborné prístupy k tatranskej prírode, sa systematicky ignorujú. V poslednom čase sa na území Tatranského národného parku začali - neoprávnene zneužijúc inštitút výnimiek zo zákona - realizovať investičné aktivity, ktoré masívne a natrvalo  poškodzujú a devastujú prírodu národného parku. Týka sa to aj jeho najcennejších častí: národných prírodných rezervácií (odstraňovanie lesných a kosodrevinových porastov, poškodzovanie a ničenie vzácnych biotopov, deštrukcia pôdneho krytu, masívne terénne úpravy a výkopy, zmena vodného režimu, devastácia tokov, hlukové a svetelné znečistenie, neprimeraná výstavba a iné). Tieto (zlo)činnosti sú v rozpore nielen s poslaním národného parku, ale aj s územným plánom Mesta Vysoké Tatry. V susednom Národnom parku Nízke Tatry – a to aj v jeho jadrovej zóne - sa v roku 2008 masívne aplikovali chemické postreky, čo v chránených územiach v Európskej únii nemá obdobu. Podobný postup hrozí aj na území TANAPu.
Svoje vážne znepokojenie zo situácie v Tatrách dali nedávno  najavo Svetová únia ochrany prírody, Európska komisia i Slovenský národný komitét Programu UNESCO Človek a biosféra.

Pod stanoviská, kritizujúce z odborných pozícií protiprírodné postupy uplatňované v TANAPe, NAPANTe a v ďalších národných parkoch, sa podpísali stovky našich i zahraničných odborníkov.
Verejnosť sa prostredníctvom reprezentatívnych výskumov verejnej mienky viackrát výraznou väčšinou vyjadrila za účinnú ochranu prírody v Tatrách i v ostatných chránených územiach na Slovensku.

Rezort životného prostredia, do pôsobnosti ktorého ochrana prírody patrí, vyššie uvedené prístupy a aktivity v rozpore so zdravým rozumom, trestuhodne schvaľuje. Predseda vlády Robert Fico po opakovanom upozornení na situáciu reagoval absurdným tvrdením, že príčinou tatranských problémov sú samotní nezávislí ochranári. Vecne neodpovedal na opakované upozornenia vedcov, aktivistov, osobností spoločenského života a medzinárodných inštitúcií prakticky nik z kompetentných. Za ten čas skaza tatranskej prírody s rastúcou intenzitou pokračuje.

Žiadame preto:

1. Na území TANAPu okamžite pozastaviť všetky aktivity,  negatívne ovplyvňujúce kľúčovú funkciu národného parku, ktorou je ochrana prírody.

2. Kvalifikovane (nezávislou prierezovou komisiou expertov) posúdiť vecnú oprávnenosť takýchto aktivít vo vzťahu k zmyslu ochrany prírody a poslaniu národného parku.

3. Prešetriť legálnosť/nelegálnosť týchto aktivít vo vzťahu k právnemu poriadku Slovenskej republiky, ale aj Európskej únie.

4. Vyvodiť morálne, politické a právne dôsledky voči všetkým, ktorí sú za vyššie uvedené nevratné škody celospoločenského dosahu zodpovední.

5. Kriticky prehodnotiť ďalšie pripravované aktivity a zabrániť hroziacim škodám.
6. Dať rekultivovať poškodenú prírodu na náklady tých, ktorí sú za jej poškodenie zodpovední.

7. Povolať naspäť do štátnej správy a odborných organizácií Štátnej ochrany prírody SR odborníkov (v tomto prípade ide najmä o Správu TANAPu a ďalších národných parkov), ktorí boli v uplynulých dvoch rokoch bezdôvodne odvolaní, resp. prepustení.
8. Započať skutočnú (nie fingovanú) vecnú diskusiu o vzniknutých a hroziacich problémoch za účasti všetkých zainteresovaných – vrátane nezávislých expertov z EÚ.

Ján Dobšovič, Mikuláš Huba, Anton Popovič, Adrian Rajter a Ľubica Trubíniová (koordinátori MVNT)
 


- zdroj: www.changenet.sk -
15.12.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet