ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Slováci vnímajú EÚ stále pozitívnejšie

Slováci vnímajú EÚ stále pozitívnejšie

Slováci vnímajú EÚ stále pozitívnejšie

Z jesenného prieskumu Eurobarometer vyplýva, že všeobecné postoje občanov k EÚ zostali celkovo stabilné, zatiaľ čo ich vnímanie hospodárskej situácie a výhľady do budúcnosti boli dramaticky ovplyvnené finančnou krízou.


Podpredsedníčka Európskej komisie Margot Wallströmová, zodpovedná za medzinštitucionálne vzťahy a komunikačnú stratégiu, sa o prieskume vyjadrila: „Nový Eurobarometer odzrkadľuje ťažké časy, v ktorých práve žijeme.  Hospodárska kríza občanov zjavne veľmi znepokojuje. Úlohou EÚ je zrealizovať balík ozdravných opatrení, ktorý bol nedávno prijatý.  Pripomínam, že neklesli čísla týkajúce sa podpory členstva v EÚ a vnímané prínosy členstva. Z tohto vyplýva, že ľudia vnímajú EÚ ako súčasť riešenia.“

Kľúčovým znakom prieskumu je pesimistické hodnotenie občanov EÚ, pokiaľ ide o   súčasnú hospodársku situáciu a jej vyhliadky.

Viac ako dve tretiny občanov EÚ (69 %, + 20 percentuálnych bodov od jesene 2007) považujú situáciu svojho vnútroštátneho hospodárstva za zlú, oproti 58 % (+ 31) tých, ktorí za zlú považujú situáciu európskeho hospodárstva. Hodnotenie súčasnej hospodárskej situácie vo svete – otázka, ktorá bola do tohto prieskumu zaradená prvýkrát – je v súlade s hodnotením vnútroštátneho hospodárstva, keďže 71 % respondentov ju považuje za zlú.

Občania EÚ tiež majú veľmi pesimistické krátkodobé očakávania. Viac ako polovica z nich si myslí, že hospodárska situácia v ich krajine sa v nasledujúcich dvanástich mesiacoch zhorší, zatiaľ čo 41 % z nich má tento názor na hospodársku situáciu v EÚ a 49 % na hospodársku situáciu vo svete.

37 % občanov EÚ považuje hospodársku situáciu (+ 17) za jeden z dvoch najdôležitejších problémov, ktorým ich krajina v súčasnosti čelí. Ide teda o problematiku, ktorá sa dostala do popredia vnútroštátneho záujmu na rovnakej úrovni ako inflácia.

Všetky tri hlavné ukazovatele, ktoré zachytávajú všeobecný postoj k EÚ – podpora členstva EÚ (53 %, +1), vnímané výhody členstva (56 %, +2) a obraz o EÚ (45 %, -3), zostávajú od jari 2008 na rovnakej úrovni alebo mierne klesli.

Dôvera v európske inštitúcie zostáva tiež pomerne stabilná – Európska komisia 47 %, Európsky parlament 51 % a Európska centrálna banka 48 % -  ale tendencia nedôverovať im mierne vzrástla.

Pokiaľ ide o konflikt v Gruzínsku, 26 % občanov EÚ vníma Európsku úniu ako subjekt, ktorý mal na skončení konfliktu najväčší podiel, a 60 % si myslí, že tento konflikt mohol mať dosah na zabezpečenie dodávok energie v  Európskej únii.
 
Takmer polovica občanov EÚ (48 %) sa domnieva, že rozšírenie EÚ posilnilo, a približne dve tretiny (65 %) zastávajú názor, že pád Berlínskeho múra bol pre EÚ prínosom.

Rozvoj hospodárstva a posilňovanie rastu v EÚ sa v súčasnosti vníma ako hlavný cieľ budovania Európy (23 %) a 23 % respondentov si myslí, že hlavným cieľom budovania Európy by malo byť zlepšenie životných podmienok občanov EÚ.

Tento prieskum „Štandardný Eurobarometer“ uskutočnila formou bezprostredného kontaktu s opýtanými spoločnosť TNS Opinion & Social. Na prieskume, ktorý prebiehal od 6. októbra do 6. novembra 2008, sa zúčastnilo spolu 30 130 respondentov. Štandardné prieskumy Eurobarometra sa konajú dvakrát ročne, na jar a na jeseň. Prvé výsledky sú k dispozícii na internetovej stránke o verejnej mienke na stránke „Europa“:
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
 
- Roman Schoenwiesner -
30.12.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet