ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Dvojtvárnosť skutkov slovenských politikov

Dvojtvárnosť skutkov slovenských politikov

Dvojtvárnosť skutkov slovenských politikov

Výzva Iniciatívy Inakosť

na prijatie zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia


Európsky parlament prijal 14. januára 2009 Správu o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v rokoch 2004 - 2008, v ktorej sa hovorí:

„Európsky parlament vyzýva tie členské štáty, ktoré tak doposiaľ neučinili, aby prostredníctvom uplatnenia zásady rovnosti prijali legislatívne kroky na odstránenie diskriminácie, ktorej sú vystavené niektoré páry na základe sexuálnej orientácie“.

Zo slovenských europoslancov za rezolúciu hlasovali Irena Belohorská, Sergej Kozlík, a Peter Baco ( ĽS-HZDS), Edit Bauer a Árpád Duka-Zólyomi (SMK) a Vladimír Maňka (SMER). Proti boli Peter Štastný, Zita Pleštinská a Milan Gaľa (SDKÚ), a Miroslav Mikolášik a Ján Hudacký (KDH). Na prezenčnel listine neboli zapísaní Monika Beňová (SMER) a Anna Záborská (KDH).

Pýtame sa, prečo takáto dvojtvárnosť?

Prečo reprezentanti niektorých politických strán, ktorí sedia v Európskom parlamente nemajú problém zahlasovať za podporu prijatia zákonov o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia, ale tie isté politické strany na Slovensku s tým problém majú? Ktoré stanovisko je teda skutočným stanoviskom konkrétnej politickej strany ?

Prečo si politické strany na Slovensku myslia, že doma získajú kladné body strkaním hlavy do piesku a popieraním reálneho vývoja spoločnosti?

To, že vyspelý svet, ktorého sme súčasťou, sa posunul ďalej v otázke ochrany ľudských práv, vrátane ľudských práv párov rovnakého pohlavia, je zrejmé. Ale aj slovenská spoločnosť sa posúva a vyvíja.

Politici na Slovensku odmietajú o otázke prijatia zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia otvorene diskutovať. Myslíme si, že je to preto, že nemajú skutočné argumenty na odmietnutie prijatia takéhoto zákona aj u nás. Ak je oslovený politik s touto otázkou, odpovie len jedným z dvoch spôsobov - ak je z tábora kresťanských superkonzervatívcov, odpovie zásadne odmietavo. Ostatní odpovedia vyhýbavo, že vraj slovenská verejnosť nie je na prijatie takéhoto zákona pripravená a spravidla odmietajú vecne o tejto téme diskutovať.

Odkiaľ berú slovenskí politici tu doma na Slovensku presvedčenie, že slovenská verejnosť nie je pripravená? O aké sociologické prieskumy, analýzy a rozbory sa opierajú?

Pretože aktuálne sociologické prieskumy potvrdzujú opak, že občania Slovenska nezaspali v 19. storočí a v zásade nemajú námietky proti prijatiu zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia tak, ako je to dnes už vo väčšine štátov EÚ.

Iniciatíva Inakosť predložila na jeseň 2008 návrh na zavedenie inštitútu životného partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia, ako podklad pre vypracovanie nového Občianskeho zákonníka.

Pripomienka obsahovala konkrétny právny text, ktorý by po doplnení do Občianskeho zákonníka, kam svojou podstatou patrí, odstránil diskrimináciu párov rovnakého pohlavia na základe ich sexuálnej orientácie a umožnil by takýmto párom naplniť ich základné ľudské právo - prežiť svoj život dôstojne a plnohodnotne. Návrh bol predložený formou hromadnej pripomienky ministrovi spravodlivosti Štefanovi Harabinovi, nominantovi ĽS-HZDS. Návrh bol v novembri 2008 prerokovaný za účasti štátnej tajomníčky JUDr. Anny Vittekovej a predsedu rekodifikačnej komisie pripravujúcej nový Občiansky zákonník prof. JUDr. Jána Lazara, DrSc. Výsledkom prerokovania bolo konštatovanie, že predložená hromadná pripomienka môže tvoriť východisko pre ďalšiu odbornú diskusiu a legislatívne práce. Minister Harabin a z jeho podnetu aj Vláda SR však odmietli ďalej o návrhu diskutovať a presne v ten stý deň, ako rokoval aj Európsky parlament, teda 14.januára 2009, vláda nesúhlasila so zapracovaním hromadnej pripomienky do legislatívneho zámeru nového Občianskeho zákonníka. Odôvodnila to tým, že podľa jej názoru v súčasnosti nie sú splnené spoločensko-politické predpoklady na zákonnú úpravu takéhoto spolužitia. Pripomíname, že vo vláde sedia najmä reprezentanti SMERu a aj ĽS-HZDS.

Pýtame sa teda ako je možné, že v ten istý deň hlasovali, resp. rozhodovali o tej istej veci zástupcovia SMERu a ĽS-HZDS úplne protichodným spôsobom podľa toho, či sedeli v Bruseli alebo v Bratislave?

Ktorý názor je skutočným názorom oboch menovaných strán?

Vyzývame všetky politické strany na Slovensku a osobitne strany vládnej koalície a parlamentné strany, aby rešpektovali rezolúciu Európskeho parlamentu a urobili reálne kroky k jej naplneniu. Ako podklad môže slúžiť text hromadnej pripomienky predloženej Iniciatívou Inakosť, ktorú také odborné kapacity, ako štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti Anna Viteková a predsedu rekodifikačnej komisie pripravujúcej nový Občiansky zákonník prof. JUDr. Jána Lazar, DrSc. uznali za vhodné východisko pre ďalšiu odbornú diskusiu a legislatívne práce. Text hromadnej pripomienky, ako aj ďalšie informácie sú dostupné na stránke www.inakost.sk

- Július Kolenič -
20.01.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet