ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Kampaň za lepšie nakladanie s verejným majetkom

Kampaň za lepšie nakladanie s verejným majetkom

Kampaň za lepšie nakladanie s verejným majetkom

Podľa našich skúseností sa predaj majetku niektorých slovenských samospráv realizuje často za cenu niekoľkonásobne nižšiu ako je cena trhová alebo sú prevody realizované v prospech osoby či firmy, ktorá bola ako jediná informovaná o možnosti nadobudnúť daný majetok (teda bez verejnej ponuky k predaju). Tento prístup často vedie k miliónovým stratám v neprospech verejného rozpočtu. Vzhľadom na uvedené sa doterajšie ustanovenia o nakladaní s majetkom javia ako všeobecné a nedostatočné.


Svojim podpisom vyjadrite podporu návrhu novely zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí a zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov vypracovaný združením VIA IURIS.

Navrhovaným novelám už vyjadrili podporu viaceré slovenské mimovládne organizácie, napr. Transparency International Slovensko, ALIANCIA FAIR-PLAY, Občan a demokracia, IVO, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Priatelia Zeme-CEPA.

Viac o novele a jej podpora tu.

- VIA IURIS -
19.03.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet