ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2004 > > Stretnutie Trenčianskej environmentálnej siete

Stretnutie Trenčianskej environmentálnej siete

Stretnutie Trenčianskej environmentálnej siete

Manínska Tiesňava – Druhý februárový víkend sa na chate Poniklec v Manínskej tiesňave uskutočnilo pracovné stretnutie členov Trenčianskej environmentálnej siete. TnES spája šesť aktívnych občianskych združení z viacerých miest nášho kraja, ktoré svoj záujem sústreďujú predovšetkým na trvalo udržateľný rozvoj a problematiku životného prostredia.


Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia OZ Brečtan a Regionálneho centra Slobody zvierat z Nového Mesta nad Váhom, Dubnickej environmentálnej skupiny z Dubnice nad Váhom (DES) a Klubu Strážov z Považskej Bystrice. Pozvanie prijali i páni Ľudovít Sľuka z Nadácie Ekopolis, Stanislav Dreisig z Trenčianskej regionálnej a rozvojovej agentúry (TRRA), Robert Galko z Odboru regionálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a reprezentanti občianskeho združenia Genius loci z Nového Mesta nad Váhom.

Sobotu prítomní venovali aktualitám vo vnútri siete. "Rozdiskutovali sme možnosť prihlásiť sa hodnotovo k Charte Zeme (Earth Charter - www.earthcharter.org). Po podrobnejšom zoznámení sa s jej princípmi budeme v diskusii pokračovať. Okrem iného sme sa zaoberali aj kvalitou funkčnosti siete, administratívnym a informačným zabezpečením, perspektívami rozvoja a novými alternatívami spolupráce," povedal nám organizátor stretnutia Daniel Darida z OZ Brečtan.

V nedeľu jednotliví členovia siete predstavili zástupcom TSK a TRRA svoje organizácie i možnosti využitia vlastných kapacít, najmä z hľadiska odbornosti. Potom pozvaní hostia hlbšie zoznámili aktivistov TnES s problematikou TSK a jeho rozvoja aj prostredníctvom príležitostí zapájania sa do Eurofondov. "Páni Robert Galko a Stanislav Dreisig nám prezentovali možnosti čerpania Eurofondov a vzájomnej spolupráce TRRA, TSK a TneS v získavaní týchto zdrojov. Z pokračujúcej diskusie vyplynula nutnosť systémovej a organizačnej integrácie pri zdravom rozvoji nášho kraja ako i cielený ťah na lepšie využívanie zdrojov Európskej únie. Zhodli sme sa na užitočnosti takýchto stretnutí i ďalších vzájomných kontaktov", ocenil prospešnosť stretnutia Darida.

Od Dany Kašparovej, ďalšej zástupkyne Nového Mesta n. V. sme sa tiež dozvedeli, že TnES je otvorená pre všetky aktívne organizácie, ktoré budú chcieť spolupracovať v problematike trvalo udržateľného rozvoja nielen v Trenčianskom samosprávnom kraji. "Takisto sme pripravení spolupracovať s každým, kto je ochotný a pripravený pracovať v prospech tretieho sektora a obyvateľov bez ohľadu na osobný prospech," zdôraznila.
Kontakt: darida@brectan.sk
- Lubomír Pagáč -
17.02.2004

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet