ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Genetický HAZARD už aj na Slovensku

Genetický HAZARD už aj na Slovensku

Genetický HAZARD už aj na Slovensku

Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že spoločnosti MONSANTO SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava udelil súhlas na dovoz osiva geneticky modifikovanej kukurice MON 89034 × NK603 a NK603 × MON 810 určenej na zavedenie do životného prostredia na obdobie rokov 2009-2011.
R O Z H O D N U T I E


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) odbor biologickej bezpečnosti ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 zákona č. 525/2003 Z. z o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 24 ods. 1 písm. b/ zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vo veci ohlasovateľa MONSANTO SLOVAKIA, s. r. o., Kukuričná 1, 831 03 Bratislava rozhodlo t a k t o :

Ohlasovateľovi na základe § 17 ods. 1 písm. c/ zákona udelilo súhlas na dovoz osiva geneticky modifikovanej kukurice odrôd MON 89034 × NK603 (MON-89Ø34-3 × MON ØØ6Ø3-6) a NK603 × MON 810 (MON ØØ6Ø3-6 × MON‑ØØ81Ø‑6) určenej na zavedenie do životného prostredia do Centra výskumu rastlinnej výroby Piešťany (ďalej len „CVRV“), v celkovom množstve do 210 kg.

Súhlas sa vydáva na obdobie rokov 2009 - 2011 odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

Súčasne sa ukladá povinnosť:
1. do času sejby osivo uskladniť v zariadeniach CVRV, na ktorých prvé použitie bol vydaný súhlas MŽP SR
2. po dovoze osiva do CVRV predložiť na ministerstvo protokolárne záznamy o preprave a odovzdaní osiva s uvedením miesta uskladnenia

Toto rozhodnutie nenahrádza ďalšie súhlasy a konania potrebné podľa zákona.

O d ô v o d n e n i e:

Dňa 18. 11. 2008 podal ohlasovateľ MONSANTO SLOVAKIA, s. r. o., Kukuričná 1, 831 03 Bratislava návrh na vydanie súhlasu na dovoz osiva geneticky modifikovanej kukurice odrôd MON 89034 × NK603 (MON-89Ø34-3 × MON ØØ6Ø3-6) a NK603 × MON 810 (MON ØØ6Ø3-6 × MON‑ØØ81Ø‑6) určenej na zavedenie do životného prostredia v zmysle § 34 ods. 1 zákona. Svoj návrh opieral o ustanovenie § 17 ods. 1 písm. c/ zákona. 
Ministerstvo preskúmalo žiadosť používateľa na dovoz osiva geneticky modifikovanej kukurice odrôd MON 89034 × NK603 a NK603 × MON 810 a doklady, ktoré ohlasovateľ predložil a to najmä údaje o dovoze, o množstve osiva, o geneticky modifikovanej rastline a jej genetickej zmene, o možnom dopade na životné prostredie, ľudské zdravie a zdravie zvierat, o pláne opatrení, ktoré sú primerané úrovni rizika spojeného s geneticky modifikovanou kukuricou, jej osivom, vrátane spôsobu kontroly prítomnosti genetickej modifikácie pre prípad havárie.
Na základe uvedených skutočností a kladného stanoviska Komisie pre biologickú bezpečnosť zo dňa 29. 01. 2009, ministerstvo vyhodnotilo podmienky na vydanie súhlasu na dovoz osiva geneticky modifikovanej kukurice odrôd MON 89034 × NK603 (MON-89Ø34-3 × MON ØØ6Ø3-6) a NK603 × MON 810 (MON ØØ6Ø3-6 × MON‑ØØ81Ø‑6) zo štátov mimo Európsky hospodársky priestor ako splnené.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia rozklad na Ministerstvo životného prostredia  Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava. Rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Ing. Igor Ferenčík      
riaditeľ odboru
biologickej bezpečnosti

Doručí sa:
MONSANTO SLOVAKIA, s. r. o., Kukuričná 1, 831 03 Bratislava


Na vedomie:
1. SIŽP, Ústrediu inšpekcie biologickej bezpečnosti, Karloveská 2, Bratislava  
2. Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

http://www.gmo.sk/sk/?page=86

Čítajte _ http://www.greenpeace.org/slovakia/footer/search-results?q=GMO+kukurica
- redakcia -
12.04.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet