ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Z histórie školstva v Dolnom Srní (3. časť)

Z histórie školstva v Dolnom Srní (3. časť)

Z histórie školstva v Dolnom Srní (3. časť)

Načrieť do minulosti školstva v Dolnom Srní vyžaduje preštudovať si historické záznamy z toho obdobia a využiť kroniky školy. Vďaka patrí tým učiteľom, ktorí tieto záznamy zachytili a tým umožnili, aby súčasníci spoznali históriu školstva v našej obci.


Už na začiatku školského roka 1937-38 boli učitelia i žiaci vyrušení z kľudnej práce zvesťou, že nemeckí fašisti siahajú na našu slobodu. Zástupcovia štyroch veľmocí, v pamätnom roku 1938 rozhodli v Mníchove „o nás – bez nás“. Týmto rozhodnutím boli odovzdané bez boja Sudety v Čechách Nemcom a územie južného Slovenska pridelili Maďarom. I keď vláda ČSR vyhlásila všeobecnú mobilizáciu chrániť našu samostatnosť, naši vojaci museli proti obrovskej presile demobilizovať.
Na základe všeobecnej mobilizácie i z nášho učiteľského zboru odišiel brániť vlasť učiteľ Ján Lobík. Na jeho miesto nastúpil Jozef Lehotský. V tomto školskom roku bolo zapísaných 154 žiakov. Ročníky 6.- 8. Prešli na Meštiansku školu v Novom Meste nad Váhom. Týmto rozhodnutím sa naša škola stala štvortriedna s piatim postupným ročníkom.
Mimoriadne politické udalosti spôsobili, že štátny sviatok 28. Október - Deň slobody, a oslavy 20. Výročia Republiky sa stali dňom smútku. V týchto búrlivých časoch sa učiteľom pracovalo veľmi ťažko. Zmena štátnych pomerov si vyžiadala i radikálnu zmenu v triedach a vôbec v škole. Vznikom tzv. Slovenského štátu boli odstránené obrazy T.G.Masaryka i Beneša. Odstránený bol i štátny znak zo školskej budovy. Zakúpené boli obrazy Andreja Hlinku a Martina Rázusa. Všetko v duchu slobodného kresťanského Slovenského štátu. Vo všetkých miestnostiach školy boli výnosom Ministerstva školstva nariadené kríže. Proti tomuto nariadeniu protestoval správca školy Štefan Drlo, na ktorého bola podaná sťažnosť. Z protištátnej činnosti bol obvinený i učiteľ Ján Lobík. Dlhoročnýinšpektor Karol Freský bol preložený do Kežmarku a na jeho miesto bol menovaný inšpektor Pavel Gallo z Turčianskeho Martina.
Dňa 16.1.1940 privítali učitelia v dolno-srnanskej školy vzácnu návštevu novomenovaného zemského inšpektora Veselého. Po návšteve tried, na spoločnej konferencii prejavil však nespokojnosť. Poukázal na nájdené české články v učebniciach. Našli sa i obrazy bývalého prezidenta Masaryka. Pretože učiteľský zbor nerešpektoval príkazy Ministerstva školstva, nariadil disciplinárne pokračovanie proti učiteľom. Nariadil vyvesiť vo všetkých triedach obrazy Andreja Hlinku a Dr. Jozefa Tisu. Vymenený bol i školský inšpektor a nastúpil nový P. Gallo. Týmito zmenami bola ukončená najtrápnejšia osobná situácia učiteľského zboru. Podľa záznamov v školskej kronike bol to najťažší školský rok.
V novom školskom roku 1940-41 bol výnosom MŠ ustanovený nový správca školy Ján Stacho z Moravského Lieskového - Hrubá strana. Za novú učiteľku bola menovaná Edita Beblava - Habernenová zo Sobotišťa. Po materiálnej stránke nastalo zlepšenie. V školskej budove bolo zavedené elektrické osvetlenie, zakúpený bol rádiový prijímač a reproduktory do tried. V areáli školy rodičia vysadili 30 šípových ruží, ktoré darovala slečna Hargašová z mlyna. V záhrade boli vysadené ovocné stromy, brezy, smreky a gaštany. Školský rok bol predčasne ukončený, pretože 21. júna napadli nemecké vojská Sovietsky zväz.
Ďalší školský rok sa niesol v znamení osláv 54. narodenín Dr. Jozefa Tisu, 20. výročia od smrti najväčšieho slovenského básnika P.O.Hviezdoslava a 100 rokov od narodenia Andreja Kmeťa, vedca, kňaza i politika. V tomto roku bola zriadená i jednotriedna rímsko-katolícka Ľudová škola. Týmto rozhodnutím sa splnili túžby rímsko-katolíckej menšiny v obci. Riaditeľkou tejto školy bola poverená výp. učiteľka Jana Vagačová zo Starej Turej.
Podľa sčítania ľudu bolo vtedy v obci 219 občanov rím.-katolíkov z celého počtu obyvateľov 1 202. Na tejto novozriadenej škole boli utvorené 4 oddelenia, zapísaných bolo 30 žiakov. Učiteľské sily boli: dp. farár Anton Poloczek, Jana Vagačová- výp. učiteľka, Alžbeta Závodná - vyp.učiteľka.
- Zalistoval J. Trúsik - bývalý kronikár (uverejnené v Dolnosrnianskych novinách) - -
13.05.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet