ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach

Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach

Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach

MH SR spustilo Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Dotáciu je možné poskytnúť na základe písomnej žiadosti podanej žiadateľom po ukončení inštalácie slnečných kolektorov alebo po ukončení inštalácie kotla na biomasu len na tie inštalácie, ktoré boli ukončené po 20. apríli 2009.


V rámci súboru opatrení na zmiernenie následkov hospodárskej krízy vyčlenila vláda SR 8 mil. eur na Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Program, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR je účinný od 20. apríla 2009. Zameriava na podporu inštalácie kotlov na biomasu a slnečných kolektorov slúžiacich na vykurovanie a ohrev vody pre rodinné a bytové domy.
Záujemcovia si budú môcť podať žiadosť po ukončení inštalácie zariadenia prostredníctvom pracovísk administrátora programu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (Bratislava, Trenčín, Banská Bystrica, Košice). V prípade rodinných domov si žiadosť môžu podať vlastníci nehnuteľnosti na oba typy zariadenia. V prípade bytových domov je možné žiadať len o podporu na slnečné kolektory a žiadateľom bude správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov.
Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach stanovuje výšku dotácií a podmienky pre pridelenie dotácií nasledovne:
  • Výška dotácie je pre slnečné kolektory určená na 100 € za m2 inštalovanej plochy slnečných kolektorov do 8 m2 vrátane pre rodinné domy, nad plochu 8 m2 je určená na 800 € a 50 € za m2 inštalovanej plochy slnečných kolektorov nad 8 m2.
  • Pre bytové domy je výška dotácie určená na 100 € za m2 inštalovanej plochy slnečných kolektorov; plocha pre určenie najvyššej dotácie zodpovedá ploche 3 m2 na každý byt v bytovom dome.
  • Pre rodinné domy je výška dotácie na kotly na biomasu určená na 25 % z ceny kotla na biomasu. Maximálna výška dotácie na kotol na biomasu nepresiahne 830 €.
Inštalované zariadenia musia spĺňať určité technické parametre. Pre slnečné kolektory je to certifikát Solar Keymark a od budúceho roka aj minimálny energetický zisk. Technické parametre pre možnú podporu kotla na biomasu odrážajú environmentálne požiadavky.
Uvedeným programom sa zabezpečí významný stimul pre inštaláciu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu, ktoré budú spĺňať podmienku environmentálnej prijateľnosti s cieľom nielen zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov v SR, ale aj zabezpečiť efektívny spôsob krytia energetických potrieb domácností.
Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach má naplniť ciele Stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR v oblasti výroby tepla z biomasy a slnečnej energie. Tento program je v súlade s výnosom č. 1/2005 Ministerstva hospodárstva SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších predpisov.
- Infoservis TRRA -
19.05.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet