ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Komisia vyzýva na Európu bez tabakového dymu do roku 2012

Komisia vyzýva na Európu bez tabakového dymu do roku 2012

Komisia vyzýva na Európu bez tabakového dymu do roku 2012

Európska komisia dnes po rozsiahlych konzultáciách prijala návrh odporúčania Rady, ktorým sa členské štáty vyzývajú, aby do roku 2012 prijali zákony na ochranu svojich občanov pred vystavením tabakovému dymu. Tabak je stále hlavnou príčinou predčasných úmrtí a chorôb v Európskej únii. Podľa zdržanlivých odhadov zomrelo v roku 2002 v krajinách EÚ-25 približne 79 000 dospelých vrátane 19 000 nefajčiarov v dôsledku vystavenia tabakovému dymu v domácnostiach (72 000) a na pracoviskách (7 300).


Komisárka pre zdravie Androulla Vassiliouová uviedla: „Pevne verím, že všetci Európania bez rozdielu si zaslúžia úplnú ochranu pred tabakovým dymom. Medzi širokou verejnosťou existuje pre tento krok podpora a budeme spolupracovať s členskými štátmi, aby sa stal skutočnosťou.“   
V súčasnosti existujú komplexné právne predpisy v prospech prostredia bez dymu v desiatich krajinách EÚ. Spojené kráľovstvo a Írsko zaviedli najprísnejšie ustanovenia v prospech prostredia bez dymu, ktoré spočívajú v úplnom zákaze fajčenia na uzavretých verejných miestach, vo verejných dopravných prostriedkoch a na pracoviskách.  Bulharsko sa má k týmto štátom pridať v roku 2010.  Nedávnym prieskumom Eurobarometra sa zistilo, že pre politiky v prospech prostredia bez dymu rastie popularita – 84 % Európanov podporuje kancelárie a iné vnútorné priestory na pracoviská bez dymu; 77 % podporuje reštaurácie bez dymu a 61 % podporuje nefajčiarske bary a pohostinstvá.

Odporúčanie o prostredí bez dymu
V odporúčaní sa členské štáty vyzývajú, aby konali v troch hlavných oblastiach:
  • Do troch rokov od prijatia uvedeného odporúčania prijali a vykonali právne predpisy, ktoré občanov úplne ochránia pred vystavením tabakovému dymu na uzavretých verejných miestach, na pracoviskách a vo verejných dopravných prostriedkoch, ako sa uvádza v článku 8 rámcového dohovoru o kontrole tabaku.  
  • Zlepšili účinnosť právnych predpisov v prospech prostredia bez dymu prijatím opatrení, ako je napr. ochrana detí, podporou úsilia občanov prestať fajčiť a zobrazovaním ilustrovaných výstrah na tabakových obaloch.
  • Posilnili spoluprácu na úrovni EÚ vytvorením siete národných stredísk na kontrolu tabaku.
Koľko krajín už prijalo opatrenia zaisťujúce prostredie bez dymu?
Všetky členské štáty majú nejakú formu regulácie, ktorej cieľom je obmedziť vystavenie sekundárnemu tabakovému dymu a jeho škodlivé účinky na zdravie. Rozsah pôsobnosti a charakter tejto regulácie sú rozdielne. Doteraz desať členských štátov EÚ zaistilo komplexné opatrenia na ochranu pred vystavením tabakovému dymu.   Absolútny zákaz fajčenia vo všetkých uzavretých verejných priestoroch a na pracoviskách vrátane barov a reštaurácií existuje v Írsku a v Spojenom kráľovstve.  Podobný zákaz by sa mal začať uplatňovať v Bulharsku od júna 2010.  Taliansko, Malta, Švédsko, Lotyšsko, Fínsko, Slovinsko, Francúzsko a Holandsko zaviedli právne predpisy v prospech prostredia bez dymu, ktorými sa povoľuje existencia osobitných uzavretých fajčiarskych miestností. V ostatných členských štátoch však občania a zamestnanci stále nie sú úplne chránení pred vystavením tabakovému dymu na vnútorných pracoviskách a verejných miestach. 

Vývoj politiky EÚ v prospech prostredia bez dymu
Začiatkom deväťdesiatych rokov boli v mnohých smerniciach z oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci vymedzené určité obmedzenia týkajúce sa fajčenia na pracovisku. Uznesením Rady (1989) a odporúčaním o obmedzení fajčenia (2002) sa členské štáty vyzvali, aby zabezpečili ochranu pred vystavením tabakovému dymu v prostredí, a to na vnútorných pracoviskách, na uzavretých verejných miestach a vo verejnej doprave. Okrem legislatívnych opatrení aj mediálne kampane zamerané proti fajčeniu: „Nebojte sa povedať nie“ a „HELP: pre život bez tabaku“ upozornili okrem iného na riziká pasívneho fajčenia.  
Komisia začala v roku 2007 verejnú diskusiu o najlepšom spôsobe propagácie prostredia bez dymu v EÚ prostredníctvom svojej zelenej knihy „K Európe bez tabakového dymu:  možnosti politiky na úrovni EÚ“.

Rámcový dohovor o kontrole tabaku
Rámcový dohovor WHO o kontrole tabaku (FCTC – Framework Convention on Tobacco Control ) – vôbec prvá zmluva o verejnom zdraví – bola podpísaná všetkými členmi Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a dodnes ratifikovaná 164 stranami, vrátane Spoločenstva a 26 z jeho členských štátov.  Európske spoločenstvo vedie rokovania o protokole FCTC o nezákonnom obchode s tabakovými výrobkami a hrá aktívnu úlohu v procese vykonávania dohovoru.  
V júli 2007 boli na druhej konferencii strán dohovoru prijaté komplexné usmernenia týkajúce sa ochrany pred vystavením sekundárnemu tabakovému dymu, ktoré stanovili „zlatý štandard“, ktorým by sa strany dohovoru mali riadiť. Spoločenstvo prispelo k vytvoreniu príslušných usmernení.
- Luba Mihaleje-Hromkova - Head of Press and Media Section -
04.07.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet