ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Európska komisia potvrdzuje podporu riešenia problematiky rómskej komunity žijúcej na Slovensku

Európska komisia potvrdzuje podporu riešenia problematiky rómskej komunity žijúcej na Slovensku

Európska komisia potvrdzuje podporu riešenia problematiky rómskej komunity žijúcej na Slovensku

Zástupkyňa generálneho riaditeľa pre regionálnu politiku Katarína Mathernová vedie delegáciu Európskej komisie, ktorá v dňoch 23. až 25. septembra navštevuje na Slovensku rómske osady v Košickom, Banskobystrickom a Bratislavskom kraji. Návšteva potvrdzuje významné investície EÚ, ktoré sú k dispozícii na podporu rómskej komunity žijúcej na Slovensku.


Katarína Mathernová v tejto súvislosti uviedla: „Rómska komunita je najväčšou európskou menšinou, ktorú sužuje marginalizácia, núdza a sociálne vylúčenie. Máme záujem sledovať prebiehajúce projekty týkajúce sa rómskej komunity s cieľom lepšie pochopiť, aké účinné opatrenia môže Komisia spolu s členskými štátmi podnikať v záujme začlenenia Rómov do väčšinovej spoločnosti.“ Ide už o druhú študijnú návštevu európskych rómskych osád, ktorú podnikajú zástupcovia Generálneho riaditeľstva EK pre regionálnu politiku a Generálneho riaditeľstva EK pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti. Na jar tohto roka delegácia EK zavítala do Andalúzie na juhu Španielska. Na záver svojej návštevy sa predstavitelia Európskej komisie stretnú s podpredsedom vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušanom Čaplovičom a splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ľudovítom Galbavým. Spoločne prediskutujú najnovšie výsledky Slovenska v rámci podpory projektov začleňovania Rómov do spoločnosti. Predstavitelia orgánov Slovenskej republiky budú so zástupcami Komisie rokovať o organizovaní druhého stretnutia na najvyššej úrovni týkajúceho sa využívania fondov EÚ na účely integrácie Rómov do spoločnosti. Na stretnutí sa zúčastnia tvorcovia politík na miestnej aj európskej úrovni, zástupcovia medzinárodných organizácií, ako aj odborníci na problematiku rómskej integrácie. Z vyše desať miliónov Rómov žijúcich v Európskej únii sa najväčšie rómske komunity nachádzajú v desiatich východoeurópskych a stredoeurópskych členských štátoch EÚ. Ide o najväčšiu európsku menšinu, ktorá znáša neúmerné hospodárske a sociálne vyčleňovanie. Podľa odhadov žije na Slovensku okolo päťstotisíc Rómov, s najvyššou koncentráciou rómskej komunity najmä na východe a juhu krajiny. Prostredníctvom európskych štrukturálnych fondov sa spolufinancuje niekoľko projektov v oblasti vzdelávania vrátane predškolského vzdelávania, zamestnanosti a mikrofinancovania, rovnocennosti príležitostí a rovnosti pohlaví, ako aj v oblasti bezpečnosti. Na účely posilnenia zamestnanosti a sociálnej inklúzie v marginalizovaných rómskych komunitách EÚ vyčlenila na obdobie rokov 2007 až 2013 až 200 miliónov eur. Okrem toho Európsky parlament schválil 5 miliónov eur pre Európsku komisiu na realizáciu pilotného projektu týkajúceho sa inklúzie Rómov v oblasti predškolského vzdelávania, samostatne zárobkovej činnosti a mikroúverov, zvyšovania povedomia a šírenia informácií a zberu a vyhodnocovania údajov. V roku 2010 sa bude predmetný projekt, ktorý uskutočňuje Generálne riaditeľstvo EK pre regionálnu politiku zameriavať, predovšetkým na rómske komunity v strednej a východnej Európe. Poznámka pre médiá: V súlade so závermi samitu EÚ venovanému rómskej problematike, ktorý sa uskutočnil 16. septembra 2008 v Bruseli, sa Komisia zaviazala zorganizovať sériu zasadaní na vysokej úrovni v členských štátoch, ktoré sa budú týkať optimálneho využitia zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ na zlepšenie situácie rómskej menšiny. Prvé z týchto stretnutí sa uskutoční 13. až 15. októbra 2009 v Maďarsku, po ktorom bude nasledovať zasadanie na Slovensku. Prvoradým cieľom týchto zasadaní je zosúladiť rôznorodé opatrenia a iniciatívy podnikané vládami členských štátov a medzinárodnými organizáciami, ako aj mimovládnymi organizáciami a orgánmi zameriavajúcimi sa na podporu rómskej komunity.
- Luba Mihaleje Hromkova - Head of Press and Media Section -
25.09.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet