ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Zmena klímy: zasadanie v Bangkoku musí priniesť výrazný pokrok v snahe dosiahnuť ambicióznu globálnu dohodu

Zmena klímy: zasadanie v Bangkoku musí priniesť výrazný pokrok v snahe dosiahnuť ambicióznu globálnu dohodu

Zmena klímy: zasadanie v Bangkoku musí priniesť výrazný pokrok v snahe dosiahnuť ambicióznu globálnu dohodu

Zástupcovia švédskeho predsedníctva EÚ a Európskej komisie piatok 25. 9. 2009 vyzvali medzinárodných vyjednávačov, ktorí budú v Bangkoku v priebehu dvoch týždňov (počnúc 28. septembrom) rokovať o otázkach súvisiacich so zmenou klímy, aby sa usilovali o výrazný pokrok pri dosahovaní ambicióznej globálnej dohody týkajúcej sa zmeny klímy. Zasadanie v Bangkoku je predposledným prípravným zasadnutím pred konferenciou OSN venovanou problematike zmeny klímy, ktorá sa bude konať v decembri v Kodani a na ktorej sa má uzavrieť globálna dohoda.


Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas uviedol: „Európska únia vypracovala komplexný plán v snahe dosiahnuť ambicióznu globálnu dohodu potrebnú na predchádzanie nebezpečným dôsledkom zmeny klímy. Po dvoch rokoch rokovaní nadišiel správny čas nato, aby sa všetky zúčastnené strany v plnej miere zapojili do úsilia s cieľom pripraviť pôdu pre budúce rozhodnutia, ktoré sa musia prijať v Kodani. Na zasadaní v Bangkoku je potrebné dosiahnuť výrazný posun vpred. Európska komisia nedávno predložila návrhy v oblasti financovania, ktoré je pri týchto rokovaniach stredobodom pozornosti, a ja teraz vyzývam našich partnerov z rozvinutých aj rozvojových krajín, aby trvali na potrebe prijať naliehavejšie a rýchlejšie opatrenia a aby prišli na rokovania s ambicióznejšími návrhmi.“
Švédsky minister životného prostredia Andreas Carlgren vyhlásil: „EÚ uvítala dosiahnutý pokrok, ktorým je napríklad rozhodnutie novej japonskej vlády podstatne zvýšiť svoj cieľ znižovania emisií. Zároveň treba začať premieňať nedávne sľubné verejné vyhlásenia veľkých rastúcich ekonomík o obmedzení rastu ich emisií na konkrétne opatrenia a treba ich predložiť na rokovací stôl. Na zasadaní v Bangkoku sa musí zohľadniť posolstvo OSN a závery samitov G20, ktoré je takisto potrebné premietnuť do prijatých rozhodnutí. My ako politickí lídri chceme dosiahnuť dohodu a vyjednávači sa musia sústrediť na jej podstatu, ako aj na jej základné prvky.“

Kodanský proces
Rokovania s cieľom vypracovať dohodu OSN o riešení otázky zmeny klímy v období po roku 2012, keď sa skončí platnosť kľúčových ustanovení kjótskeho protokolu, sa majú uzavrieť na konferencii v Kodani, ktorá sa bude konať v dňoch od 7. do 18. decembra 2009. Záverečné prípravné zasadnutia sa uskutočnia v Bangkoku v dňoch 28. septembra až 9. októbra a v Barcelone od 2. do 6. novembra.

Pozícia EÚ
EÚ sa usiluje dosiahnuť ambicióznu a komplexnú dohodu, vďaka ktorej by sa zabránilo zvýšeniu globálneho otepľovania na nebezpečnú úroveň. Tá podľa vedeckej komunity predstavuje nárast o viac ako 2 °C v porovnaní s teplotou pred industrializáciou. Z vedeckých dôkazov vyplýva, že na dosiahnutie tohto cieľa budú musieť rozvinuté krajiny znížiť do roku 2020 svoje emisie skleníkových plynov na 25 – 40 % pod úroveň z roku 1990, a od rozvojových krajín sa bude požadovať, aby do roku 2020 obmedzili svoj prudký rast emisií na približne 15 – 30 % pod úroveň emisií, ktorá by existovala v prípade neprijatia žiadnych opatrení.
EÚ sa bezpodmienečne zaviazala znížiť do roku 2020 svoje emisie aspoň na 20 % pod úroveň z roku 1990. V záujme dosiahnutia tohto cieľa vykonáva opatrenia zahrnuté v klimaticko-energetickom balíku (IP/09/628).
Takisto je odhodlaná zvýšiť svoj cieľ znižovania emisií až na 30 % za predpokladu, že sa k porovnateľným zníženiam zaviažu aj ďalšie rozvinuté krajiny a hospodársky vyspelejšie rozvojové krajiny prispejú ku globálnej dohode primeraným dielom.
Dňa 10. septembra Komisia predložila globálny návrh na zvýšenie objemu medzinárodných financií s cieľom pomôcť rozvojovým krajinám pri zmierňovaní množstva ich emisií a prispôsobovaní sa dôsledkom zmeny klímy (IP/09/1297).
Európska rada bude mať vďaka tomuto návrhu na svojom zasadnutí koncom októbra základ pre prijatie pozície EÚ v otázke financovania.

Zasadnutie v Bangkoku
Rokovania v rámci troch formálnych zasadnutí, ktoré sa konali v priebehu tohto roka, napredovali len pomalým tempom. Minulý mesiac sa v Bonne (Nemecko) konalo neformálne zasadnutie, výsledkom ktorého bol viac ako 250-stranový text na rokovacom stole, zle štruktúrovaný a plný otáznikov. Na zasadnutí v Bangkoku sa bude musieť v záujme uzavretia kodanskej dohody tento navrhovaný text radikálne zjednodušiť a tempo pokroku výrazne zrýchliť.
Takisto bude potrebné zefektívniť proces rokovaní, napríklad ich realizáciou v menších paralelných skupinách namiesto veľkých plenárnych zasadnutí. Prvoradou úlohou by malo byť dosiahnutie dohody o kľúčových prvkoch, ktoré by mali byť obsiahnuté v kodanskej dohode, a ďalšie napredovanie na jej základe.

Pokiaľ ide o EÚ, kľúčovými prvkami sú:
  • záväzné ciele znižovania emisií vo všetkých rozvinutých krajinách na základe porovnateľného úsilia
  • primerané opatrenia rozvojových krajín na obmedzovanie emisií
  • rámec pre opatrenia zamerané na prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy
  • opatrenia na obmedzenie odlesňovania a degradácie lesov, ako aj na presadzovanie
  • udržateľného lesného hospodárstva v tropických oblastiach
  • aktualizované pravidlá výpočtov, pokiaľ ide o zmeny v množstve emisií následkom využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva
  • rozšírený medzinárodný trh s uhlíkom, aby bolo možné získať finančnú pomoc pre rozvojové krajiny a podporovať nákladovo efektívne znižovanie emisií
  • zabezpečenie medzinárodného financovania pre rozvojové krajiny z verejných
  • zdrojov, ktoré by dopĺňali finančné toky plynúce z trhu s uhlíkom a domáce investície
  • komplexný balík opatrení v oblasti technickej spolupráce a jej financovania s cieľom urýchliť rozvoj nízkouhlíkového globálneho hospodárstva
- Luba Mihaleje Hromkova - Head of Press and Media Section -
27.09.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet