ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Európske dni pracovných príležitostí 2009

Európske dni pracovných príležitostí 2009

Európske dni pracovných príležitostí 2009

Príležitosť na stretnutie uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov z celej Európy.
Počas nasledujúcich dvoch týždňov sa v celej EÚ uskutočnia Európske dni pracovných príležitostí, pričom hlavné podujatie sa bude konať 3. októbra v Bruseli. Pozvanie Komisie na stretnutie v centre Berlaymont prijalo viac ako 80 zamestnávateľov a tisíce Európanov.


 V tomto roku sa kladie dôraz na zosúladenie ponuky zručností a potrieb pracovného trhu (Nové zručnosti pre nové pracovné miesta), najmä pokiaľ ide o mladých ľudí.  Podujatie v Bruseli je súčasťou série veľtrhov práce a podobných podujatí, ktoré sa uskutočnia vo viac ako 200 európskych mestách od polovice septembra do polovice októbra 2009.

„Sociálna Európa znamená predovšetkým pracovné príležitosti“, uviedol Vladimír Špidla, európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti.  Zároveň dodal: „Hospodársky pokles pocítili výrazne najmä mladí ľudia a my musíme zaistiť, aby si mohli nájsť prácu hneď po ukončení štúdia.  Aj keď sa nezamestnanosť prejavuje v mnohých oblastiach, v niektorých regiónoch pretrváva nedostatok určitých zručností.  Podporujeme mladých ľudí v tom, aby si rozšírili obzory a hľadali si prácu v celej EÚ.“

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch Európska komisia označuje dôležitosť celoeurópskych dní pracovných príležitostí organizáciou bruselského dňa pracovných príležitostí, ktorý sa bude konať priamo v centre Komisie.  Záujemcovia môžu predbežne zaregistrovať svoje životopisy na podujatie v Bruseli, čo im umožní zúčastniť sa na pracovných pohovoroch priamo na mieste.  Priamym výsledkom minuloročného podujatia bolo obsadenie približne 1 000 pracovných miest.    Vrcholom podujatia bude pre návštevníkov možnosť absolvovať zadarmo testy na posúdenie svojich zručností a spôsobilostí. 

Dni pracovných príležitostí predstavujú stratégiu pre rast a zamestnanosť EÚ v akcii – podporujú pracovnú mobilitu v rámci Európy a pomáhajú posilniť rast.  Iniciatíva prebieha v septembri a v októbri v celej Európe a v rámci nej sa uskutoční viac ako 500 podujatí ako sú veľtrhy práce, semináre, prednášky, workshopy a kultúrne podujatia.  V Rakúsku sa bude na rôznych miestach konať sedem veľtrhov práce, ktoré budú zamerané predovšetkým na univerzity.  Vo Fínsku sa 28. októbra uskutoční šiesty ročník  burzy práce „Kampus“ a ďalších päť podujatí (kompletný zoznam podujatí obsahuje MEMO 09/431). 

Podujatia sú koncipované tak, aby vysvetľovali výhody pracovnej mobility v EÚ a poskytli zamestnávateľom a uchádzačom o zamestnanie príležitosť na stretnutie a rozhovor. Dni pracovných príležitostí sú organizované v rámci aktivít celoeurópskej služby pre zamestnanosť EURES a jej siete s viac ako 750 poradcami.

Kontext

Po niekoľkých rokoch relatívne vysokého rastu a tvorby pracovných miest (len medzi rokmi 2006 – 2008 bolo vytvorených  osem miliónov nových pracovných miest), keď sa zamestnanosť v Európe dostala na úroveň, ktorá nebola zaznamenaná od osemdesiatych rokov minulého storočia, doľahla na pracovný trh hospodárska kríza, ktorá čoraz viac ovplyvňuje možnosti a dobré životné podmienky Európanov. Európska komisia reagovala vytvorením záchranného balíka vo výške 200 miliárd EUR na vyrovnanie sa s dôsledkami krízy.

Komisia tiež vymedzila tri priority týkajúce sa pracovných miest:  udržanie zamestnanosti a podporu mobility; zvyšovanie kvalifikácie a jej zosúlaďovanie s potrebami trhu práce; zlepšovanie prístupu k zamestnaniu. Dni pracovných príležitostí sú konkrétnym príkladom uvedenia týchto priorít do praxe. 

Ďalšie informácie: 
Ip/09/1358 

Úplný zoznam podujatí:  MEMO 09/431
Európsky portál pre pracovnú mobilitu (EURES)
http://ec.europa.eu/eures/
Kalendár podujatí EURES
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&acro=calendar&eventCalendar=init
Finančná kríza – odozva EÚ
http://europa.eu/press_room/press_packs/crisis/index_en.htm
Bruselské dni pracovných príležitostí 2009
http://jobdays.eu

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

- Luba Mihaleje Hromková -
02.10.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet