ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Výbor regiónov presadil svoju požiadavku samostatnej stratégie EÚ pre Podunajsko

Výbor regiónov presadil svoju požiadavku samostatnej stratégie EÚ pre Podunajsko

Výbor regiónov presadil svoju požiadavku samostatnej stratégie EÚ pre Podunajsko

Zvolení regionálni a miestni zástupcovia EÚ na svojom dnešnom plenárnom zasadnutí Výboru regiónov (VR) v Bruseli zdôraznili mimoriadny strategický význam Podunajska a privítali plánované vypracovanie európskej stratégie pre Podunajsko. V stanovisku VR, ktoré pripravil bádensko-württemberský minister európskych záležitostí Wolfgang Reinhart (DE/EĽS) k stratégii pre Podunajsko, sú navrhnuté konkrétne oblasti činnosti v rámci tejto stratégie a podčiarkuje sa ústredná úloha regiónov a miest pri jej vypracovávaní a realizácii.


Modrý pás Dunaja spája od nepamäti aj cez hranice ľudí, mestá a regióny. Okrem toho Podunajsko spája členské štáty EÚ so susednými krajinami a s kandidátmi na vstup do EÚ. Aby sa využil celý hospodársky a sociálny potenciál takýchto veľkých regiónov, predložila už EÚ obsiahle stratégie pre Stredozemie a Pobaltsko. Vypracovanie samostatnej stratégie pre Podunajsko je však v počiatkoch. Za svoj zrod vďačí nasadeniu regiónov a miest Podunajska i snaženiu Výboru regiónov.
Spravodajca VR Wolfgang Reinhart ešte raz uvítal jednoznačnú požiadavku predložiť do konca roku 2010 európsku stratégiu pre Podunajsko, ktorá bola Európskej komisii adresovaná ešte v júni na zasadnutí najvyšších predstaviteľov krajín EÚ. „Bol to prvý dôležitý krok. Teraz ide o to, aby sme túto budúcu stratégiu naplnili životom. Musíme starostlivo preskúmať, kde môže väčšia spolupráca priniesť konkrétne výhody celému Podunajsku a ľuďom, ktorí v ňom žijú. Regióny a mestá majú vďaka svojej blízkosti k občanom ústrednú úlohu pri plánovaní, uplatňovaní a ďalšom rozvoji stratégie pre Podunajsko. Preto je rozhodujúce, aby sa zúčastňovali na ďalších krokoch“, povedal Reinhart.
Vychádzajúc zo svojich praktických skúseností v rámci jestvujúcej spolupráce a sietí predstavili stredu (7. 10. 2009) členovia VR konkrétne oblasti činnosti pri stratégii pre Podunajsko. Záber navrhovaných opatrení pritom siaha od budovania dopravnej infraštruktúry a cezhraničnej spolupráce pri povodňovej ochrane, cez spoločné koncepcie udržateľného cestovného ruchu, až po regionálnu kultúrnu činnosť. Wolfgang Reinhart pritom vyzdvihol kultúrnu premosťovaciu funkciu miest a regiónov: „Popri Európe inštitúcií musíme konkrétnymi miestnymi iniciatívami, napríklad v oblasti partnerstiev miest a mládežníckych výmen, vytvoriť aj Európu stretnutí.“ Predpokladom udržateľného hospodárskeho rozvoja Podunajska je, že ho budeme považovať za jednotný veľký priestor.
VR poukázal na to, že Podunajsko je v súčasnom období podpory zo strany EÚ na roky 2007 až 2013 rozdelený na dve podporované oblasti, ktoré sa prelínajú. VR preto vyzval európske inštitúcie, aby sa v ďalšom podpornom období venovali Podunajsku ako celku. „Aby mohlo Podunajsko naplno rozvinúť svoj potenciál v hospodárskej, sociálnej, environmentálnej a kultúrnej oblasti, treba ho považovať za jednu nadnárodnú európsku oblasť podpory“, skonštatoval spravodajca Reinhart.

Podunajsko vo Výbore regiónov
VR v uplynulých rokoch opakovane vyzdvihoval osobitný význam Podunajska v Európe a žiadal vytvorenie stratégie EÚ pre Podunajsko. Z iniciatívy Petra Strauba (DE/EĽS), predsedu bádensko-württemberského krajinského snemu a bývalého predsedu VR, bola koncom roku 2008 vo VR vytvorená aj medziregionálna skupina „Podunajsko“. Jej členmi sú regionálni a miestni zástupcovia z podunajských regiónov Nemecka, Rakúska, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Bulharska, ako aj prizvaní hostia z Chorvátska a Srbska. Cieľom skupiny „Podunajsko“ je lepšie zviditeľniť tento región v Bruseli a zastupovať na európskej úrovni záujmy zúčastnených regiónov.

Výbor regiónov
Výbor regiónov je zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Približne dve tretiny právnych predpisov Európskej únie uplatňujú miestne a regionálne samosprávy v členských štátoch. Výbor regiónov bol zriadený v roku 1994 s cieľom dať zástupcom miestnych a regionálnych samospráv právo vyjadrovať sa k obsahu týchto právnych predpisov. VR usporadúva každoročne päť plenárnych zasadnutí, na ktorých jeho 344 členov schvaľuje stanoviská, ktoré sú odpoveďou na legislatívne návrhy. Európska komisia, ktorá má právo legislatívnej iniciatívy, a Rada Európskej únie, ktorá spravidla spolu s Európskym parlamentom rozhoduje o konečnom obsahu právnych predpisov, sú povinné požiadať VR o stanovisko v mnohých oblastiach politiky, vrátane životného prostredia, zamestnanosti a dopravy.
Lisabonská zmluva ešte viac posilní postavenie Výboru regiónov. V budúcnosti bude Európsky parlament musieť žiadať o stanovisko ku všetkým témam dôležitým pre regióny, mestá a obce. Výbor regiónov sa môže obrátiť aj na Súdny dvor ES, keď sú porušované jeho práva alebo keď dospeje k záveru, že nejaký právny predpis EÚ odporuje zásade subsidiarity resp. narúša regionálne alebo miestne právomoci.

- Luba Mihaleje Hromkova - Head of Press and Media Section -
09.10.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet