ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Zo správy Komisie vyplýva, že na boj proti spamu a ochranu súkromia online je potrebných viac opatrení

Zo správy Komisie vyplýva, že na boj proti spamu a ochranu súkromia online je potrebných viac opatrení

Zo správy Komisie vyplýva, že na boj proti spamu a ochranu súkromia online je potrebných viac opatrení

Európska Komisia dnes zopakovala svoju výzvu krajinám EÚ, aby sa viac angažovali pri
ochrane súkromia občanov pred rizikami, ktoré im hrozia na internete. Dnes totiž bola zverejnená štúdia financovaná Komisiou, z ktorej vyplýva, že hoci niekoľko krajín EÚ prijalo v posledných rokoch opatrenia na presadenie celoeurópskeho zákazu spamu (ku ktorým patria napríklad pokuty pre odosielateľov spamu), medzi krajinami sú veľké rozdiely v počte skutočne stíhaných prípadov a výške uložených pokút.


Štúdia potvrdzuje, že sú potrebné legislatívne zlepšenia navrhované v rámci reformy predpisov EÚ v oblasti telekomunikácií, t. j. jasnejšie a jednotnejšie predpisy, odrádzajúce pokuty, lepšia cezhraničná spolupráca a poskytnutie dostatočných zdrojov vnútroštátnym orgánom zodpovedným za ochranu súkromia občanov online.
„Zo štúdie vyplýva, že mnohé krajiny EÚ sa intenzívne snažia o dodržiavanie predpisov na ochranu súkromia online. Ide však o oblasť, kde je v záujme používateľov internetu v EÚ možné, ba dokonca  nutné mnohé zlepšiť“, uviedla Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. „Hoci od roku 2002 je podľa európskeho práva zakázaný spam a spyware, v priemere 65 % občanov EÚ aj naďalej pravidelne dostáva nevyžiadanú elektronickú poštu. Musíme rázne zakročiť proti odosielateľom spamu a zabezpečiť, aby EÚ prijala legislatívu, ktorá umožní vinníkom ukladať prísne občianskoprávne a trestnoprávne postihy. Vyzývam krajiny EÚ, aby sa na vnútroštátnej úrovni snažili intenzívnejšie zasahovať proti rizikám, ktoré ohrozujú súkromie online, ku ktorým patrí napríklad spam, špionážny softvér (spyware) a škodlivý softvér (malware). Ak sa nám podarí zastaviť príval spamu v Európe, môžeme ísť príkladom susedným krajinám aj ostatným častiam sveta, ktoré sú rovnakou mierou zodpovedné za spam, ktorý prúdi do Európy.“

Hlavné závery štúdie, ktorú dnes zverejnila Európska komisia:
  • Takmer vo všetkých krajinách EÚ existuje jedna alebo viacero webových stránok, kde občania môžu nájsť informácie alebo podať sťažnosť v prípade, že sa stanú obeťou spamu či špionážneho alebo škodlivého softvéru.
  • Z analýzy vyše 140 konaní z 22 členských štátov vyplýva, že existujú výrazné rozdiely medzi počtom prípadov v jednotlivých krajinách a výškou uložených pokút. Najvyšší počet riešených prípadov bol nahlásený v Španielsku (39), na Slovensku (39) a v Rumunsku (20). Najvyššie pokuty boli uložené v Holandsku (1 000 000 EUR), Taliansku (570 000 EUR) a Španielsku (30 000 EUR). Odosielatelia spamu v Rumunsku, Írsku či Lotyšsku však dostali len nevysoké pokuty, ktoré sa pohybovali od stoviek do tisícok eur.
  • Proti hrozbám online možno úspešne zakročiť len kombináciou prevencie, presadzovania práva a zvyšovania informovanosti.
  • Verejné orgány (ako napr. telekomunikačné regulačné orgány, organizácie na ochranu údajov a na ochranu spotrebiteľov, orgány činné v trestnom konaní) musia mať jasne stanovené právomoci a vzájomne koordinovať svoju činnosť.
  • Rovnako je potrebná spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom. Úroveň spolupráce v sa v jednotlivých krajinách EÚ výrazne líši. V Belgicku, na Cypre, v Estónsku, Francúzsku, Holandsku, Litve, Lotyšsku, Nemecku, Rumunsku, Spojenom kráľovstve a Taliansku boli podpísané dohody o spolupráci, kým napr. v Luxembursku a na Malte má spolupráca neformálny charakter.
  • Spam predstavuje globálny problém. Na jeho riešenie je potrebná väčšia medzinárodná spolupráca, jednak medzi krajinami EÚ a jednak na celosvetovej úrovni.
  • Krajiny EÚ by mali vnútroštátnym orgánom prideliť dostatočné zdroje na zhromažďovanie dôkazov, vyšetrovanie a trestné stíhanie v tejto oblasti.
Reforma predpisov EÚ v oblasti telekomunikácií, ktorú navrhuje Komisia (a ktorú v súčasnosti finalizujú Európsky parlament a Rada), by poskytla podmienky na lepšie presadzovanie predpisov na ochranu súkromia. Predpisy EÚ v oblasti telekomunikácií obsahujú nové ustanovenie, podľa ktorého je potrebné, aby pokuty za porušenie vnútroštátneho práva o ochrane súkromia online boli účinné, primerané a odrádzajúce. Okrem toho sú krajiny EÚ povinné prideliť vnútroštátnym orgánom činným v trestnom konaní potrebné zdroje.
Vďaka novým predpisom sa vnútroštátne orgány bojujúce proti spamu budú môcť zapojiť do európskej siete orgánov, ktoré presadzujú predpisy na ochranu spotrebiteľov. Súkromné organizácie (napríklad poskytovatelia internetových služieb) budú mať právo podniknúť právne kroky proti odosielateľom spamu, ktorí zneužívajú ich siete. Európska komisia okrem toho rokuje s USA o dohode o cezhraničnej spolupráci pri presadzovaní predpisov na ochranu spotrebiteľov – z prieskumov vyplýva, že jedna zo šiestich nevyžiadaných elektronických správ pochádza z USA. Podľa zreformovaných predpisov v oblasti telekomunikácií bude spolupráca o spame súčasťou dohody medzi EÚ a USA.
- Luba Mihaleje-Hromkova - Head of Press and Media Section -
12.10.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet