ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Osobitná správa: Dosiahli nástroje riadenia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami svoje hlavné ciele?

Osobitná správa: Dosiahli nástroje riadenia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami svoje hlavné ciele?

Osobitná správa: Dosiahli nástroje riadenia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami svoje hlavné ciele?

Mlieko má veľký význam v poľnohospodárskej ekonomike Európskej únie. Viac ako milión výrobcov ročne dodáva 148 mil. ton mlieka v približnej hodnote 41 000 mil. EUR na výstupe z podnikov. Spracovanie mlieka (predovšetkým výroba syrov, masla a konzumného mlieka) zamestnáva okolo 400 000 osôb a vytvára obrat 120 000 mil. EUR.


V tejto osobitnej správe Európsky dvor audítorov kontroluje, ako efektívne Európska komisia riadila trh s mliekom a mliečnymi výrobkami od zavedenia mliečnych kvót v roku 1984 so zreteľom na hlavné ciele politiky EÚ v oblasti mlieka. Dvor audítorov taktiež zdôrazňuje najkritickejšie body, ktoré musia byť zohľadnené v procese postupnej deregulácie mliekarenského odvetvia, ktorá začala v roku 2003.
Cieľom politiky EÚ v oblasti mlieka je dosiahnutie rozsiahlych a do istej miery konfliktných cieľov, medziiným dosiahnutie trhovej rovnováhy, stabilizovanie cien mlieka a mliečnych výrobkov, zabezpečenie primeranej životnej úrovne výrobcov a zlepšenie konkurencieschopnosti európskych mliečnych výrobkov. Dvor audítorov analyzuje, do akej miery sa tieto ciele dosiahli, zdôrazňuje kritické otázky a na základe údajov, ktoré boli k dispozícii do konca roku 2008, vydáva pre Komisiu sériu odporúčaní.
Pokiaľ ide o rovnováhu na trhu, Dvor audítorov sa nazdáva, že kvóty na mlieko účinne obmedzili produkciu, ich úroveň však bola v porovnaní s kapacitou trhu absorbovať prebytky dlho privysoká.  Dvor audítorov odporúča pokračovať v kontrole vývoja trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, aby liberalizácia mliekarenského odvetvia opätovne nespôsobila stav nadprodukcie. V opačnom prípade by sa cieľ Komisie, ktorým je zachovanie minimálnej úrovne regulácie typu záchranná sieť, mohol rýchlo stať nedosiahnuteľným.
V súvislosti s cieľom stabilizovať ceny Dvor audítorov konštatuje, že nominálna výrobná cena mlieka v období 1984 – 2006 sa v porovnaní s obdobím pred zavedením kvót zmenila len trochu. Naopak, výrobná cena mlieka v reálnej hodnote zaznamenáva od roku 1984 nepretržitý pokles. Výrobné a spotrebiteľské ceny mlieka sa nevyvíjajú paralelne, pretože podliehajú vplyvu rozličných parametrov.
Dvor audítorov odporúča, aby proces tvorby cien v oblasti potravín pravidelne kontrolovala Komisia. Koncentrácia spracovateľských a dodávateľských podnikov nesmie postaviť výrobcov mlieka do situácie cenových príjemcov (price-takers) ani obmedziť možnosť konečných spotrebiteľov profitovať z poklesu cien.
Pokiaľ ide o cieľ zaručiť primeranú životnú úroveň príjmov výrobcom, Dvor audítorov poznamenáva, že priemerný príjem výrobcov mlieka je stále mierne vyšší ako priemerný príjem v poľnohospodárstve. Príčiny stabilného či dokonca rastúceho priemerného štatistického príjmu výrobcov mlieka sú rôznorodé a patria medzi ne vyššia produktivita, rastúci podiel opatrení pomoci na príjmoch výrobcov a plynulé znižovanie počtu podnikov. V rokoch 1995 až 2007 stratila EÚ-15 polovicu zo svojich mliekarenských podnikov, počas tohto obdobia ukončilo svoju činnosť viac ako 500 000 výrobcov.
Táto konsolidačná tendencia produkcie by mala pokračovať, dokonca urýchliť sa od momentu, keď najviac znevýhodnené oblasti zaznamenajú pokles alebo vymiznutie produkcie a keď sa produkcia začne koncentrovať v zónach s intenzívnym poľnohospodárstvom. Je potrebné dôkladne uvážiť stratégie na zdolanie špecifických problémov regiónov, v ktorých je produkcia mlieka ohrozená, najmä v horských oblastiach, a tiež environmentálnych dôsledkov spôsobených geografickou koncentráciou produkcie mlieka.
So zreteľom na konkurencieschopnosť Dvor audítorov konštatuje, že podiel EÚ na svetovom obchode s mliečnymi výrobkami sa od roku 1984 zmenšuje. Európski výrobcovia základných mliečnych výrobkov (masla a sušeného mlieka) sú na svetových trhoch konkurencieschopní len v čase vysokých cien. Pre tieto výrobky zostane svetový trh druhotným trhom. Len výrobcovia syrov a iných výrobkov s vysokou pridanou hodnotou môžu očakávať trvalo udržateľný podiel na trhu.
Komisia a členské štáty by sa preto mali prioritne sústrediť na uspokojenie potrieb domáceho európskeho trhu a taktiež na výrobu syrov a ostatných výrobkov s vysokou pridanou hodnotou, ktoré môžu byť vyvážané na svetový trh bez rozpočtovej pomoci.          

Cieľom tejto tlačovej správy je predložiť zhrnutie osobitnej správy prijatej Dvorom audítorov, ktorá je uverejnená na internetovej stránke Dvora audítorov v dohľadnej dobe sa uverení v tlačenom formáte.
- Komunikácia a vypracúvanie správ– tlačové stredisko EC -
16.10.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet