ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Vyšetrovanie nehôd v civilnom letectve – návrh nového právneho predpisu EÚ

Vyšetrovanie nehôd v civilnom letectve – návrh nového právneho predpisu EÚ

Vyšetrovanie nehôd v civilnom letectve – návrh nového právneho predpisu EÚ

Letectvo je jedným z najbezpečnejších spôsobov dopravy. Objem leteckej dopravy však neustále rastie, a tak aj napriek značnému úsiliu regulačných úradov a samotného odvetvia sa nehodám nedá úplne vyhnúť.


O čo ide?
 • Nezávislé vyšetrovanie nehôd je dôležité, aby sa lietanie stalo bezpečnejšie. Je to najlepší spôsob, ako identifikovať príčiny nehody a nájsť odpoveď na základnú otázku – čo sa vlastne stalo?
 • Platné právne predpisy EÚ týkajúce sa vyšetrovania leteckých nehôd by mali byť aktualizované v súlade so súčasnou situáciou na trhu leteckej dopravy a s komplexnou situáciou svetového leteckého priemyslu.
 • V dnešnej dobe si vyšetrovanie leteckých nehôd vyžaduje nové odborné znalosti a viac zdrojov než pred desiatimi rokmi. Organizačné usporiadanie sa tiež radikálne zmenilo. Za certifikáciu lietadiel v EÚ je v súčasnosti zodpovedná Európska agentúra pre bezpečnosť letectva <http://www.easa.eu.int/ws_prod/index.html>  (EASA).

Čo presne sa zmení?
 • Kvalita vyšetrovaní leteckých nehôd v rámci EÚ bude vyššia a konzistentnejšia.
 • Práva obetí budú lepšie chránené.
 • Orgány vyšetrujúce nehody budú disponovať väčšou nezávislosťou a citlivé bezpečnostné údaje (a osoby, ktoré ich poskytujú) budú lepšie chránené.
 • Úloha vnútroštátnych orgánov a orgánov EÚ zapojených do vyšetrovania nehody bude spresnená.
 • Lepšie vykonávanie bezpečnostných odporúčaní skvalitní leteckú bezpečnosť.

Kto bude mať z návrhu prospech a ako?
 • Cestujúci – vyššia bezpečnosť vďaka lepšiemu vykonávaniu bezpečnostných odporúčaní a nezávislých technických vyšetrovaní
 • Obete a rodiny – lepší prístup k službám pomoci bezprostredne po nehode a k dôveryhodným informáciám o osude obetí a vývoji vyšetrovania
 • Vnútroštátne orgány zodpovedné za vyšetrovanie nehôd – hospodárne využívanie obmedzených vyšetrovacích zdrojov, lepšia výmena bezpečnostných informácií a spresnenie úloh všetkých zainteresovaných strán
 • Letecký priemysel – lepšia koordinácia a efektivita vyšetrovaní nehôd, zvýšená bezpečnosť
 • Leteckí odborníci – lepšia ochrana citlivých bezpečnostných informácií pred zneužitím alebo neoprávneným zverejnením
 • Súdne orgány – lepšia prehľadnosť v súvislosti s úlohami viacerých orgánov zapojených do vyšetrovania leteckých nehôd

Prečo by sa mali opatrenia prijať na úrovni EÚ?
 • Len EÚ je schopná koordinovať použitie obmedzených vyšetrovacích zdrojov a tok bezpečnostných informácií v rámci EÚ.
 • Vyšetrovania leteckých nehôd vyžadujú spoluprácu medzi viacerými vnútroštátnymi orgánmi a orgánmi EÚ. Ich úlohy a zodpovednosti musia byť jasne špecifikované predom.
 • Občania EÚ by mali mať v prípade leteckej nehody nárok na rovnakú ochranu v rámci EÚ .
 • Bezpečnostné odporúčania plynúce z vyšetrovania v jednej krajine EÚ môžu byť dôležité pre iné krajiny.

Kedy by mal tento návrh nadobudnúť účinnosť?
 • Pravdepodobne v roku 2011 – po tom, čo Rada ministrov EÚ a Európsky parlament posúdia návrh.

- Luba Mihaleje Hromkova - Head of Press and Media Section -
30.10.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet