ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Občianska vybavenosť Kočoviec

Občianska vybavenosť Kočoviec

Občianska vybavenosť Kočoviec

Prinášame Vám rozhovor so starostom obce Kočovce.

Obyvateľom odpovedá Ing. Ján Tupý v novinách pre občanov Kočoviec, Beckovskej Viesky a Rakoľúb.


Občan: Myslela som si, že chodník medzi Štvrťami a Vieskou pôjde po druhej strane. Bolo by to výhodnejšie.
Starosta: Čo je výhodnejšie, to je relatívne. Pôvodná myšlienka bola naozaj taká. Tak som to aj ja zadal projektantovi, ale „narazili“ sme na viacero problémov. Jeden bol s inžinierskymi sieťami pod ním vrátane budúcej kanalizácie, ale tým hlavným problémom bolo vlastníctvo pozemkov v okolí autobusovej zastávky na Štvrtiach smerom do Kočoviec. Staré hriechy ešte socialistickej výstavby a nevysporiadané pozemky. Preto bol zvolený variant „B“. Ale aj tu sme narazili na problém vlastníctva s pozemkom, na ktorom je vybudovaná autobusová zastávka v Beckovskej Vieske smerom na Rakoľuby. Tá zaberá časť pozemku vo vlastníctve Evanielickej cirkvi. V tomto prípade sme sa s vlastníkom dohodli na prenájme 22,75 m2 pozemku za symbolický ročný poplatok. Odkúpenie alebo darovanie nepripadalo do úvahy.
Občan: Je to pravda, že ten chodník bude len po váhu pri bytovkách?
Starosta: Je to čiastočne pravda. Chodník budujeme v dvoch etapách. S prvou sme začali 14. septembra a ukončená bude v novembri tohto roku. Druhá etapa bude pokračovať v marci budúceho roka s ukončením v júni. Je to aj záležitosť financií, pretože v čase tvorby rozpočtu na rok 2009 v novembri minulého roka sme ešte nemali projektovú dokumentáciu s rozpočtom na chodník.
Občan: Nemal sa chodník začať budovať už v júni tohto roku?
Starosta: Mal, ale bohužiaľ, v tej dobe sme ešte nemali právoplatné stavebné povolenie, zmluva o dielo bola s realizátorom podpísaná s termínmi, jún až september. Komplikácia nastala pri schvaľovaní projektu na dopravnom inšpektoráte, ktorý nám dal podmienku dopracovať osvetlenie chodníka. A tak sa celé konanie značne oddialilo. Je pravda, že projektant vychádzal z predpokladu, že verejné osvetlenie tejto časti je dostatočné. Nové normy sú náročnejšie a tým budú výraznejšie aj nároky na financie. Osvetlenie chodníka musí byť dokončené pred kolaudáciou, preto bude realizované súčasne s druhou etapou. V tejto súvislosti sme boli nútení dopracovať projekt osvetlenia aj prechodov pre chodcov k zastávkam na druhej strane chodníka.
Občan: Ako to bolo s financovaním ihriska na Barine a ihriska v škole?
Starosta: Celý areál Bariny bol financovaný z prostriedkov Európskej únie so spoluúčasťou obce. O tom som už v informátore písal a aj v tomto čísle je možné sa o tom dočítať. Na vybudovanie viacúčelového ihriska v základnej škole som získal finančné prostriedky od sponzora ešte v minulom roku. Bolo to v súlade s tým, čo mi ešte kedysi stanovilo obecné zastupiteľstvo, keď som bol vo funkcii riaditeľa školy a pýtal na ihrisko peniaze od obce. Teda našiel som vhodnú firmu a s ňou som spísal riadnu zmluvu o účelovom poskytnutí finančných prostriedkov Bola to firma ProLogis, ktorá budovala priemyselný park v Rakoľuboch. Je chvályhodné, že za podpory firmy sme súčasne s týmto ihriskom urobili petangové ihrisko, zrekonštruovali nádvorie základnej školy, ale aj vstup do materskej školy.
Občan: Nepredpokladá sa vybudovať chodník do školy? Tá situácia je hrozná hlavne ráno a popoludní pri pohybe detí idúcich „širinou“ po ceste a slalomom áut medzi nimi.
Starosta: Áno. A ešte k tomu traktor s pluhami, prípadne nevhodne odstavený náklaďák pri parkovisku na 19-bytovke alebo pred vchodom do materskej školy. S požiadavkou budovať tento chodník sme vyšli už pri príprave rozpočtu k tomuto roku, ale bohužiaľ do tohtoročného rozpočtu sa nedostala. Nejde všetko urobiť naraz. Veď ani Boh nestvoril svet za 1 deň. V súčasnosti sme v štádiu prípravy projektovej dokumentácie (nechal som vyhotoviť geodetické zameranie plánovaného chodníka a som v jednaní s projektantom). Chcem predísť problémom, ktoré vznikli pred výstavbou chodníka pri Štvrtiach. Očakávam, že na tento chodník budem mať rozpočet ešte do decembra tohoto roku. Či naň budeme mať aj financie, uvidíme pri tvorbe programového rozpočtu na rok 2010.
Občan: Ako sme pokročili s kanalizáciou?
Starosta: Z môjho pohľadu dobre. Zhotoviteľom kanalizácie je združenie firiem Izotech z Nového Mesta nad Váhom, Combin z Banskej Štiavnice a Hydro z Topoľčian. V našej obci bude pôsobiť Combin, v Hôrke už s prácami začala firma Hydro a Izotech bude pracovať v Novej Vsi. Treba si uvedomiť, že u nás pôjde kanalizácia väčšinou po cestách. S tým súvisia rozkopávky, podtláčanie, hluk, prach, blato,...Tento rok budú práce prebiehať len na miestnych komunikáciách s obmedzením do 15. Novembra (hlavne podľa počasia) kvôli údržbe ciest. Cesta druhej triedy, t.j. hlavná cesta bude rozkopaná budúci rok. Predtým ako budú práce začínať napr. na vašej ulici, navštívi vás stavbyvedúci so zástupcom z obce (možno to budem aj ja) a dohodne s vami, kde konkrétne a v akej hĺbke bude vaša prípojka. Totiž – projekt zahŕňa prípojky len po hranicu pozemku vlastníka, teda nerieši vaše pripojenie. To treba dohodnúť na mieste. Bude to podobne ako s vodovodnou šachtou, pretože každá kanalizačná prípojka bude riešená tzv. revíznou šachtou umiestnenou na pozemku vlastníka. Každé pripojenie bude podliehať ohláseniu ako drobná stavba. Toto budeme riešiť vzorovým projektom. Vy si musíte rozmyslieť, kadiaľ si po pozemku budete kopať ryhu pre rúru a kde bude umiestnená vaša šachta. Počítam s tým, že vždy pred realizáciou príslušného úseku budete zvolaní za účelom získania podrobných informácií. Ale o tom vás budem priebežne informovať. Neobídeme ani jednu domácnosť, s každým budeme v kontakte. Momentálne riešim s firmou Combin odovzdanie staveniska s určením skládky pre nadbytočnú zeminu, kusy asfaltu a podobne. Každé 2 týždne máme kontrolný deň (pondelok od 10.00 hod.). Po najbližšom stretnutí so zhotoviteľom budem mať harmonogram prác s určením predpokladaných dátumov a objektov (kedy ktorá časť obce). Potom budeme múdrejší a budem vám môcť poskytnúť viac informácií.
Občan: Už sa dá používať ihrisko aj v základnej škole?
Starosta: Áno, už konečne áno. Oficiálne som ho odovzdal základnej škole začiatkom septembra. Spoločne s pani riaditeľkou sme „rozviazali mašličku“ na bránke. Bolo to za účasti „celej“ školy, ale aj televízie Pohoda. Aby som odpovedal na otázku: v čase vyučovania bude ihrisko slúžiť škole, v čase mimo vyučovania. krúžkovej činnosti a školskému klubu detí. Keďže som propagátorom myšlienky, že naša škola má byť školou otvorenou pre verejnosť, ihrisko bude v čase mimovyučovacom využívané verejnosťou. Chcem, aby obyvatelia našej obce mali na ihrisko prístup bezplatný. Platiacimi budú len v čase potreby využiť umelé osvetlenie a to len za skutočný odber elektrickej energie. Taktiež som ihrisko za týchto podmienok ponúkol využívať na tréningy nášmu futbalovému klubu. Ale takéto pravidlá platia aj na ihrisku na Barine. A ak bude mať záujem využiť ihrisko napr. skupina športovcov „cudzích“, nie je problém. Za prenájom zaplatí škole takou istou formou ako za prenájom telocvične.
Občan: U koho sú kľúče od ihrísk?
Starosta: Vzhľadom k tomu, že sme ešte v akomsi režime skúšobnej prevádzky, kľúče od ihriska v areáli školy má pani riaditeľka a v súčasnosti aj ja. Stačí mi zavolať a dohodnúť si včas čas. Nerád by som školu zaťažoval s prevádzkovaním ihriska v čase určenom pre verejnosť. Ihrisko na Barine skúšobne zatiaľ spravuje pani Zuzana Zemaniková bývajúca v bezprostrednej blízkosti ihriska, ale v prípade jej neprítomnosti je možné informovať sa u pána Záhumenského. Skutočne odporúčam záujemcom o využitie ihriska obrátiť sa na kompetentných hlavne včas.
Občan: Mali sme v poslednej dobe problémy s kvalitou vody z obecného vodovodu?
Starosta: Chválabohu nie. Rozbory robené na vodojeme, ale i v ostatných častiach našej vodovodnej siete sú v poriadku. Voda aj po stránke mikrobiológie spĺňa hodnoty dané STN. To mi dokumentuje napr. posledný rozbor robený v septembri. Vzhľadom k tomu, že aj doterajšie rozbory boli v poriadku, chlórujeme minimálne. Ale ak máte nejaké negatívne echo o kvalite našej vody, je možné nahliadnuť na obecnom úrade do protokolov z uskutočnených rozborov. A ak sa dopočujete, že niekto si dal urobiť súkromne rozbor a má problémy s mikrobiológiou, verím vám. Správca sete je totiž zodpovedný za kvalitu vody po vodovodnú prípojku – po šachtu. Ak niekto zoberie vzorku doma v kuchyni a rozbor dopadne zle, dá sa očakávať, že mikroorganizmy môžu pochádzať aj z jeho potrubia. A o to skôr, keď používa občas aj svoju vodu z narazenej studne alebo robí odber bezprostredne
po zriadení prípojky. Preto by som bol s hláškami, že máme v obci závadnú vodu veľmi opatrný. V takýchto prípadoch si treba uvedomiť, že do našich studní vteká všetko to „svinstvo“, čo po nociach niektorí spoluobčania vypúšťajú zo žumpy do zeme. Viem o čom hovorím, konzultoval som tieto záležitosti s vedúcou chemického laboratória TVS Trenčín i špecialistami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctve v Trenčíne. Ešte raz – naša voda v čase odberov a rozborov v sledovaných parametroch vyhovovala kvalitou požiadavkám STN. Ja som s vodou z nášho vodovodu spokojný. Doma tiež inú vodu okrem obecnej a minerálok nepoužívame.
- Informátor, ročník XI, číslo 3 -
03.11.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet