ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Zachovanie tuniakov

Zachovanie tuniakov

Zachovanie tuniakov

Dnes sa začne výročné zasadnutie Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT ) v brazílskom meste Recife. Kľúčové otázky, ktoré stoja pred EÚ, sa týkajú zabezpečenia obnovy zásob tuniaka modroplutvého, a to najmä znížením celkového povoleného výlovu (TAC) a rybolovnej kapacity, posilnením dodržiavania predpisov ICCAT a prijatím správnych vedecky podložených opatrení uplatňovaných na všetky zásoby rýb. EÚ chce zabezpečiť, aby sa pozornosť venovala okrem tuniaka modroplutvého aj iným zásobám rýb, ktoré si to vyžadujú, a aby sa prijali správne opatrenia na ich zachovanie s cieľom zabezpečiť udržateľnosť príslušného rybného hospodárstva.


Rada v plnej miere podporila mandáta Komisie na rokovanie v mene EÚ na tohtoročnom
zasadnutí ICCAT. Európsky komisár pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Joe
Borg vyhlásil:

„Napriek snahe zo strany európskych rybárov a dosiahnutému pokroku si zlepšenie stavu tuniaka modroplutvého vyžaduje ešte väčšie úsilie. ICCAT sa musí tento rok s týmto problémom vysporiadať. V súvislosti s tuniakom modroplutvým a všetkými ostatnými dotknutými zásobami rýb sa treba prísne riadiť vedecky podloženými odporúčaniami. Celkové povolené výlovy sa musia primeraným spôsobom znížiť a takisto sa musí efektívne riešiť otázka prekročenia rybolovných kapacít. Máme pred sebou ťažké rozhodnutia, ale to je cena, ktorú musíme zaplatiť za zabezpečenie budúcnosti príslušného rybného hospodárstva. EÚ v plnej miere prevezme úlohu hlavného aktéra v tomto odvetví.“

Pokiaľ ide o východné zásoby tuniaka modroplutvého, ICCAT prijala minulý rok v Marakéši revidovaný 15 ročný plán obnovy jeho zásob vrátane obmedzenia rybárskeho hospodárskeho roku, teda program zníženia rybolovnej kapacity a bezprecedentný súbor
kontrolných opatrení. Na základe posledného odporúčania Vedeckého výboru ICCAT sa
však opäť zdôrazňuje potreba znížiť hodnotu celkového povoleného výlovu. Okrem toho
bude na nasledujúcom zasadnutí ICCAT potrebné rokovať o plánoch krajín ICCAT
týkajúcich sa riadenia kapacít, a to na základe plánu obnovy zásob rýb prijatom v
Marakéši. Na programe zasadnutia v Recife budú aj následné kroky po mimoriadnom
zasadnutí Výboru pre dodržiavanie pravidiel ICCAT, ktoré sa uskutočnilo v marci 2009
v Barcelone. Pokiaľ ide o ďalšie významné zásoby rýb vrátane tuniaka okatého, mečúňa
obyčajného v Atlantickom oceáne a Stredozemnom mori ako aj tuniaka dlhoplutvého v
severnom Atlantiku, plánuje sa revidovanie alebo ustanovenie viacročných plánov
hospodárenia. Určité plány, ako je napríklad plán hospodárenia s mečúňom obyčajným v
Atlantickom oceáne, sa osvedčili, ale vo svetle najnovších vedeckých informácií sú
potrebné ďalšie úpravy. Kontrola dodržiavania pravidiel ICCAT v prípade týchto
druhov by navyše mala byť taká dôkladná, ako je to v prípade záväzkov týkajúcich sa
tuniaka modroplutvého.

EÚ bude v súvislosti so žralokmi v súlade so svojimi záväzkami uvedenými v akčnom
pláne EÚ pre žraloky presadzovať ambiciózne ochranné opatrenia. Konkrétne v tomto
roku EÚ predloží návrhy opatrení na zabezpečenie ochrany lamny sleďovej a žraloka
líščieho.

Výročné zasadnutie ICCAT sa tohto roku uskutoční v čase od 7. do 15. novembra. ICCAT
je medzivládna organizácia v odvetví rybného hospodárstva, ktorá je zodpovedná za
zachovanie tuniakov a príbuzných druhov rýb v Atlantickom oceáne a priľahlých
moriach. Vznikla v roku 1966 a v súčasnosti má 51 členov. Viac podrobností nájdete
na webovej stránke www.iccat.int
- Lubomira.HROMKOVA@ec.europa.eu & redakcia -
07.11.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet