ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Kvalita ovzdušia: Komisia zaslala ôsmim členským štátom upozornenia týkajúce sa nedodržiavania noriem kvality ovzdušia v EÚ

Kvalita ovzdušia: Komisia zaslala ôsmim členským štátom upozornenia týkajúce sa nedodržiavania noriem kvality ovzdušia v EÚ

Kvalita ovzdušia: Komisia zaslala ôsmim členským štátom upozornenia týkajúce sa nedodržiavania noriem kvality ovzdušia v EÚ

Európska komisia dnes napomenula osem členských štátov za ich pokračujúcu neschopnosť zlepšiť kvalitu ovzdušia. Listy s upozornením Komisia zaslala Belgicku, Dánsku, Francúzsku, Grécku, Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku a Slovensku. Upozornenia sa týkajú nadmerných emisií malých vzduchom prenášaných častíc známych ako PM10.


V súlade s európskymi právnymi predpismi mali byť niektoré limity splnené do roku 2005. Viacero členských štátov požiadalo o predĺženie lehoty na splnenie noriem emisií PM10 do júna 2011 a niektorým štátom, ktoré sa jasne snažia o zlepšenie situácie, sa tieto lehoty aj predĺžili. Tieto listy sú adresované štátom, ktoré sa považujú za zaostávajúce v zlepšovaní tejto situácie. Francúzsko dostane aj osobitný list týkajúci sa nedostatočnej kontroly emisií oxidu siričitého.
Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas vyhlásil: „Tuhé častice v znečistenom ovzduší majú vážny účinok na ľudské zdravie, a preto sú potrebné prísne normy. Tieto normy sa musia presadzovať s cieľom chrániť občanov EÚ a z tohto dôvodu vyzývam týchto osem členských štátov, aby odstránili uvedené nedostatky a čo najskôr zlepšili ochranu občanov. Ľudské zdravie je najvyššou prioritou a nemôže si dovoliť čakať.“

Niekoľko rokov po termíne
Prvé písomné upozornenia boli adresované Belgicku, Dánsku, Francúzsku, Grécku, Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku a Slovensku za oneskorenia pri plnení požiadaviek na kvalitu ovzdušia.
V súlade s európskymi právnymi predpismi sú členské štáty povinné zaviesť do roku 2005 limitné hodnoty PM10. Tieto limitné hodnoty stanovujú ročnú hodnotu koncentrácie vo výške 40 µg/m3 a dennú hodnotu koncentrácie vo výške 50 µg/m3, ktoré sa nesmú počas kalendárneho roku prekročiť viac ako 35 krát. Štáty môžu žiadať o poskytnutie výnimiek z limitných hodnôt PM10 do júna 2011, ale tieto výnimky podliehajú viacerým podmienkam. Členské štáty musia preukázať, že urobili kroky na splnenie požiadaviek v rámci predĺženej lehoty a že realizujú plán kvality ovzdušia stanovujúci príslušné opatrenia na zníženie znečistenia v každej zóne kvality ovzdušia.
Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Rakúsko a Slovensko požiadali o predĺženie termínu, ale Komisia dodnes nie je presvedčená o ich opatreniach. Z výročných správ o kvalite ovzdušia, ktoré tieto členské štáty predložili za rok 2008, vyplýva, že v niekoľkých zónach sa pravidelne prekračujú limitné hodnoty a Komisia preto zastáva názor, že týchto sedem členských štátov si neplní svoje záväzky. Rumunsko bolo upozornené, že do konca marca 2009 malo zaslať notifikáciu, ale neurobilo tak. Komisia mu preto zašle prvé písomné upozornenie.

Oxid siričitý vo Francúzsku
V súvislosti s osobitným prípadom Francúzsko takisto dostane konečné písomné upozornenie za neschopnosť kontrolovať limitné hodnoty oxidu siričitého. Komisia po prvýkrát upozornila Francúzsko v júni na vhodné opatrenia na dodržanie limitných hodnôt oxidu siričitého, ale zo správ vyplýva, že v piatich priemyselných oblastiach sa naďalej prekračujú limitné hodnoty S02. Ide o oblasti Fos-sur-Mer, Rouen, Lacq, Estuaire de la Seine a Région Rhône-Alpes, v ktorých sa preukázalo prekročenie limitných hodnôt v rokoch 2005, 2006 a 2007. V prípade, že sa neprijmú žiadne opatrenia, očakáva sa, že Francúzsko do roku 2012 nebude schopné dodržať európske právne predpisy. Z tohto dôvodu bolo zaslané konečné písomné upozornenie.

Kontext: vplyvy na zdravie
Častice (PM10) sa do vzduchu dostávajú predovšetkým spolu so znečisťujúcimi emisiami z priemyslu, dopravy a vykurovania domácností. Môžu spôsobiť astmu, srdcovocievne problémy, rakovinu pľúc a predčasné úmrtia.

Právny postup
Podľa článku 226 zmluvy má Komisia právomoc podniknúť právne kroky proti členskému štátu, ktorý si neplní svoje záväzky. Ak Komisia dospeje k názoru, že môže ísť o také porušenie právnych predpisov EÚ, ktoré odôvodňuje začatie konania o porušení, zašle dotknutému členskému štátu „formálne oznámenie“ (prvé písomné upozornenie), v ktorom ho požiada, aby v stanovenej lehote, a to spravidla do dvoch mesiacov, predložil svoje pripomienky.
Na základe odpovede príslušného členského štátu alebo skutočnosti, že členský štát svoju odpoveď nepredložil, sa Komisia môže rozhodnúť zaslať členskému štátu „odôvodnené stanovisko“ (konečné písomné upozornenie). V tomto upozornení jasne a s konečnou platnosťou uvedie dôvody, na základe ktorých dospela k záveru, že došlo k porušeniu práva EÚ, a vyzve členský štát, aby vyhovel tomuto stanovisku v stanovenej lehote, spravidla v lehote dvoch mesiacov.
Ak členský štát nevyhovie odôvodnenému stanovisku, Komisia sa môže rozhodnúť, že predloží prípad Európskemu súdnemu dvoru. V prípade, že Súdny dvor dospeje k názoru, že došlo k porušeniu zmluvy, je členský štát, ktorý porušil daný právny predpis, povinný prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu.
Podľa článku 228 zmluvy má Komisia právomoc podniknúť právne kroky proti členskému štátu, ktorý nevyhovel predchádzajúcemu rozsudku Európskeho súdneho dvora. Okrem toho môže Komisia podľa tohto článku požiadať Súdny dvor, aby uložil príslušnému členskému štátu peňažnú pokutu.
- Luba Mihaleje-Hromkova - Head of Press and Media Section -
20.11.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet